Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Охорона праці є самостійним інститутом трудового права, який містить норми, спрямовані на безпосередній захист працівника від шкідливого впливу виробничого середовища та інших чинників виробничого процесу з метою збереження його життя, здоров’я та високого рівня працездатності протягом тривалого часу.

Українське законодавство з охорони праці в частині надання прав працівнику є досить прогресивним. В даний час законодавство України про охорону праці являє собою самостійну галузь у чинному законодавстві України про працю. Однак численність нормативно-правових актів, виданих різними компетентними органами і відсутність критеріїв їхньої систематизації породжують виникнення норм права, що дублюють одне одного, а також правові колізії між окремими актами і нормами, що об'єктивно обумовлює доцільність кодификації законодавства про охорону

По-русски

Охрана труда является самостоятельным институтом трудового права, который содержит нормы, направленные на непосредственную защиту работника от вредного влияния производственной среды и других факторов производственного процесса с целью сохранения его жизни, здоровья и высокого уровня работоспособности в течение длительного времени.

Украинское законодательство из охраны труда в части предоставления прав работнику является достаточно прогрессивным. В настоящее время законодательство Украины об охране труда являет собой самостоятельную отрасль в действующем законодательстве Украины о труде. Однако многочисленность нормативно-правовых актов, выданных разными компетентными органами и отсутствие критериев их систематизации порождают возникновения норм права, которые дублируют друг друга, а также правовые коллизии между отдельными актами и нормами, что объективно обусловливает целесообразность кодификації законодательства об охране