Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

руководства России против общесоюзных органов управления предостерегал: "эта деструктивная политика может привести к развалу государства, создававшегося столетия". Н. И. Рыжков не раз выступал против порочной, по его мнению, ситуации одновременного существования двух исполнительных властей — президентской и правительственной. Это приводило не только к раздуванию управленческого аппарата, бесконечному дублированию их деятельности, но и резко снижало эффективность управления народным хозяйством и страной в целом.

Возражал он и против перекосов — в любую сторону — в распределении функций между законодательной и исполнительной ветвями власти, полагая, что ущемление одной из них подрывает авторитет государственного управления вообще. Из-за несогласия с проводимым в стране явно ошибочным курсом политической и экономической реформ, он отказался возглавить Кабинет Министров при Президенте СССР — новый орган управления, к тому же с резко суженными функциями и полномочиями, и 14 января 1991 г.

По-украински

керівництво Росії проти загальносоюзних органів управління застерігав: "ця деструктивна політика може привести до розвалу держави, століття", що створювалося. Н. І. Рыжков не раз виступав проти порочної, на його думку, ситуації одночасного існування двох виконавчої влади - президентська і урядова. Це призводило не лише до роздмухування управлінського апарату, нескінченного дублювання їх діяльності, але і різко знижувало ефективність управління народним господарством і країною в цілому. Заперечував він і проти перекосів - у будь-яку сторону - в розподілі функцій між законодавчої і виконавчої гілками влади, вважаючи, що утиск однієї з них підриває авторитет державного управління взагалі. Із-за незгоди з тим, що проводиться в країні явно помилковим курсом політичної і економічної реформ, він відмовився очолити Кабінет Міністрів при Президентові СРСР - новий орган управління, до того ж з різко звуженими функціями і повноваженнями, і 14 січня 1991 р.