Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

В настоящее время более тридцати зарубежных фирм выпускают микроконтроллеры массового применения с разрядностью 8 бит, недорогие и пригодные для использования в самых разнообразных приложениях. Однако именно микроконтроллеры серии РІС фирмы Microchip® Technology Inc. переживают последние три-четыре года в Украине поистине взрывной рост популярности. Эти микроконтроллеры также крайне популярны во всем мире, как у производителей электронной техники, так и среди радиолюбителей.

В чем же причина такой популярности? Конечно, не последнюю роль сыграли правильная маркетинговая политика, мощная и продуманная поддержка разработчиков со стороны фирмы и низкая стоимость микросхем. Кроме этого, сам продукт обладает целым рядом неоспоримых достоинств.

Микроконтроллеры РІС фирмы Microchip® объединили в себе все передовые технологии, применяемые в производстве микроконтроллеров: развитую RISC-архитектуру, минимальное энергопотребление при высоком быстродействии, ППЗУ, программируемое пользователем, функциональную законченность.

Четкая и продуманная внутренняя структура контроллеров и небольшая, но мощная система команд с интуитивно понятной мнемоникой значительно облегчают процесс изучения контроллеров РІС и написание для них программ.

В данном курсовом проекте реализована микропроцессорная система на базе микроконтроллера для терморегулятора аквариума. Проект основывается на микроконтроллере PIC16F873.

1. Описание объекта и функциональная спецификация

Устройство отличается от известных измерителей температуры на DS1820 возможностью одновременной регулировки температуры в двух точках с точностью ±0,5° в интервале температур от -10 до 85 °С, малым временем реагирования 11,4 мс по сравнению с 1 с у прототипов. Устройство предназначено для работы с нагревателями и может быть использовано, например, для регулировки температуры в инкубаторе (выводной и инкубационный), аквариумах (видовой и нерестовый), в овощехранилищах в зимнее время или просто как измеритель температуры в доме и на улице.

Микроконтроллерный термометрический датчик DS1820 рассчитан на измерение температуры от -55 до 125 °С, но на границах предела точность измерения ухудшается до 2 °С. Управление нагревателями выполняется по принципу цифрового компаратора.

На однорядном ЖК-дисплее индикатора можно одновременно наблюдать текущую температуру в двух точках, температуру в различных точках и ее установленное значение. Прием данных, их обработка и выдача на индикатор выполняются микроконтроллером PIC16F84A.

Функциональная спецификация

1. Входы

a. 2 микроконтроллерных термометрических датчика DS1820

b. Кнопка запуска (включение питания)

c. Кнопка «Режим»

d. Кнопка «Установка»

e. Кнопка «Разряд»

2. Выходы

a. Жидкокристалический индикатор

b. Оптопары для управления нагрузкой (тенами, нагревателями)

3. Функции

a. Запись программы в память

b. Сравнение температуры термометрических датчиков с данными занесенными при установки программы

c. Включение нагрузки (тенов)

d. Индикация температуры на жидкокристаллическом индикаторе

e. Индикация программируемых данных (температуры)

2. Описание структуры системы

После определения входов и выходов устройства разработана структурная схема устройства.

Структурная схема регулятора температуры для аквариума показана на Рис. 1.

По-украински

Нині більше тридцяти зарубіжних фірм випускають мікроконтроллери масового застосування з розрядністю 8 біт, недорогі і придатні для використання в найрізноманітніших застосуваннях. Проте саме мікроконтроллери серії РІС фірми Microchip® Technology Inc. переживають останні три-чотири роки в Україні воістину вибухове зростання популярності. Ці мікроконтроллери також украй популярні у всьому світі, як у виробників електронної техніки, так і серед радіоаматорів.

У чому ж причина такої популярності? Звичайно, не останню роль зіграли правильна маркетингова політика, потужна і продумана підтримка розробників з боку фірми і низька вартість мікросхем. Окрім цього, сам продукт має ціле рядом незаперечних переваг.

Мікроконтроллери РІС фірми Microchip® об'єднали в собі усі передові технології, вживані у виробництві мікроконтроллерів : розвинену RISC- архітектуру, мінімальне енергоспоживання при високій швидкодії, ППЗУ, програмоване користувачем, функціональну закінченість.

Чітка і продумана внутрішня структура контроллерів і невелика, але потужна система команд з інтуїтивно зрозумілою мнемонікою значно полегшують процес вивчення контроллерів РІС і написання для них програм.

У цьому курсовому проекті реалізована мікропроцесорна система на базі мікроконтроллера для терморегулятора акваріума. Проект грунтується на мікроконтроллері PIC16F873.

1. Опис об'єкту і функціональна специфікація

Пристрій відрізняється від відомих вимірників температури на DS1820 можливістю одночасного регулювання температури в двох точках з точністю ±0,5° в інтервалі температур від - 10 до 85 °З, малим часом реагування 11,4 мс в порівнянні з 1 з у прототипів. Пристрій призначено для роботи з нагрівачами і може бути використано, наприклад, для регулювання температури в інкубаторі(вивідний і інкубаційний), акваріумах(видовий і нерестовий), в овочесховищах в зимовий час або просто як вимірника температури у будинку і на вулиці.

Микроконтроллерный термометричний датчик DS1820 розрахований на вимір температури від - 55 до 125 °З, але на межах межі точність виміру погіршується до 2 °С. Управління нагрівачами виконується за принципом цифрового компаратора.

На однорядному ЖК-дисплеї індикатора можна одночасно спостерігати поточну температуру в двох точках, температуру в різних точках і її встановлене значення. Прийом даних, їх обробка і видача на індикатор виконуються мікроконтроллером PIC16F84A.

Функціональна специфікація

1. Входи

a. 2 микроконтроллерных термометричних датчика DS1820

b. Кнопка запуску(включення живлення)

c. Кнопка " Режим"

d. Кнопка " Установка"

e. Кнопка " Розряд"

2. Виходи

a. Жидкокристалический індикатор

b. Оптопари для управління навантаженням(тенами, нагрівачами)

3. Функції

a. Запис програми в пам'ять

b. Порівняння температури термометричних датчиків з даними занесеними при установки програми

c. Включення навантаження(тенов)

d. Індикація температури на рідкокристалічному індикаторі

e. Індикація програмованих даних(температури)

2. Опис структури системи

Після визначення входів і виходів пристрою розроблена структурна схема пристрою.

Структурна схема регулятора температури для акваріума показана на Мал. 1.