Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 лютого 2010 р. N 151

Київ

Про затвердження Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості, що додається.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 630 "Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 30, ст. 1811; 2007 р., N 83, ст. 3071; 2009 р., N 68, ст. 2349) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 лютого 2010 р. N 151

ПОРЯДОК

проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення (далі - послуги) в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів господарювання всіх форм власності, предметом діяльності яких є надання послуг (далі - виконавці) і фізичних та юридичних осіб (далі - споживачі), яким надаються послуги.

2. У разі ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних і якісних показників від нормативних, виконавець проводить перерахунок розміру плати за фактично надані послуги шляхом зменшення розміру плати за надання послуг з урахуванням вимог, наведених у додатку.

3. Виконавець зобов'язаний провести протягом місяця, що настає за розрахунковим, перерахунок розміру плати за надані споживачеві послуги у разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості незалежно від наявності заборгованості за надані послуги.

Перерахунок за надання послуг з централізованого опалення

4. Якщо надання послуг з централізованого опалення розпочалося пізніше встановленого строку або опалювальний сезон достроково закінчився, а також за наявності перерв у наданні послуг, що перевищують допустимий строк (12 годин на добу один раз на місяць), перерахунок за надання таких послуг за відсутності квартирних та будинкових засобів обліку теплової енергії проводиться у разі оплати послуг:

1) в опалювальний сезон за формулою:

C = T х 0,033 х d1,

де C - сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого опалення, розрахований за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об'єму), квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках), гривень;

T - розмір місячної плати за надання послуг з централізованого опалення за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об'єму) квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках), гривень;

d1 - строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб;

2) щомісяця протягом року за формулою:

12

C

=

T

х

______

х

d1,

де C - сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого опалення, розрахований за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об'єму), квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках), гривень;

T - розмір місячної плати за надання послуг з централізованого опалення за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об'єму) квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках), гривень;

d1 - строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб;

dо - тривалість опалювального сезону, діб.

5. У разі невідповідності фактичної температури в житлових приміщеннях нормативній перерахунок за надання послуг з централізованого опалення за відсутності квартирних та будинкових засобів обліку теплової енергії проводиться у разі оплати послуг:

1) в опалювальний сезон за формулами:

d1

C = T х 0,05 х (18 - t) х

_____,

при 12° C Ј t Ј 18° C;

M

d1

C = T х 0,05 х (20 - t) х

_____,

при 14° C Ј t Ј 20° C (для наріжних кімнат);

M

d1

C

=

T

х

_____,

при t < 12° C;

M

d1

C

=

T

х

_____,

при t < 14° C (для наріжних кімнат);

M

де C - сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого опалення, розрахований за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об'єму), квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках), гривень;

T - розмір місячної плати за надання послуг з централізованого опалення за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об'єму) квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках), гривень;

d1 - строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб;

M - кількість днів у місяці;

t - температура, зафіксована в житловому приміщенні, °C;

2) щомісяця протягом року за формулами:

T х 12

C

=

_______

х 0,05 х (18 - t) х d1, при 12° C Ј t Ј 18° C;

T х 12

C

=

_______

х 0,05 х (20 - t) х d1, при 14° C Ј t Ј 20° C (для наріжних кімнат);

T х 12

C

=

_______

х d1, при t < 12° C;

T х 12

C

=

_______

х d1, при t < 14° C (для наріжних кімнат);

де C - сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого опалення, розрахований за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об'єму), квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках), гривень;

T - розмір місячної плати за надання послуг з централізованого опалення за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об'єму) квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках), гривень;

d1 - строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб;

dо - тривалість опалювального сезону, діб;

t - температура, зафіксована в житловому приміщенні, °C.

6. У разі оплати послуг за двоставковими тарифами перерахунку підлягає умовно-змінна частина плати за послуги з централізованого опалення.

Перерахунок за надання послуг з централізованого постачання холодної води

7. У разі наявності перерв у наданні послуг з централізованого

По-русски

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 февраля в 2010 г. N 151

Киев

Об утверждении Порядка проведения пересчета размера платы за предоставление услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотводу в случае непредоставления их или предоставления не в полном объеме, снижению качества

Кабинет Министров Украины постановляет:

1. Утвердить Порядок проведения пересчета размера платы за предоставление услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотводу в случае непредоставления их или предоставления не в полном объеме, снижению качества, которое добавляется.

2. Внести к постановлению Кабинета Министров Украины от 21 июля в 2005 г. N 630 "Об утверждении Правил предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотводу и типичному договору о предоставлении услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотводах"(Официальный вестник Украины, в 2005 г., N 30, ст. 1811; в 2007 г., N 83, ст. 3071; в 2009 г., N 68, ст. 2349) изменения, которые добавляются.

Премьер-министр Украины

Ю. ТИМОШЕНКО

Инд. 21

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Кабинета Министров Украины

от 17 февраля в 2010 г. N 151

ПОРЯДОК

проведение пересчета размера платы за предоставление услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотводу в случае непредоставления их или предоставления не в полном объеме, снижению качества

Общая часть

1. Этот Порядок определяет механизм проведения пересчета размера платы за предоставление услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотводу(дальше - услуги) в случае непредоставления их или предоставления не в полном объеме, снижению качества. Действие этого Порядка распространяется на субъектов ведения хозяйства всех форм собственности, предметом деятельности которых является предоставление услуг(дальше - исполнители) и физических и юридических лиц(дальше - потребители), которым оказываются услуги.

2. В случае непредоставления услуг или предоставления их не в полном объеме, снижение качества, в частности отклонение их количественных и качественных показателей от нормативных, исполнитель проводит пересчет размера платы за фактически оказанные услуги путем уменьшения размеру платы за предоставление услуг с учетом требований, приведенных в дополнении.

3. Исполнитель обязан провести в течение месяца, который наступает за расчетным, пересчет размера платы за оказанные потребителю услуги в случае непредоставления их или предоставления не в полном объеме, снижения качества независимо от наличия задолженности за оказанные услуги.

Пересчет за предоставление услуг по централизованному отоплению

4. Если предоставление услуг по централизованному отоплению началось позже установленного срока или отопительный сезон досрочно закончился, а также при наличии перерывов в предоставлении услуг, которые превышают допустимый срок(12 часов в сутки один раз на месяц), пересчет за предоставление таких услуг при отсутствии квартирных и домовых средств учета тепловой энергии проводится в случае оплаты услуг :

1) в отопительный сезон за формулой:

C = T х 0,033 х d1

где C - сумма, на которую уменьшается размер платы за предоставление услуг по централизованному отоплению, рассчитанный за 1 кв. метр(куб. метр) отапливаемой площади(объему), квартиры(дому усадебного типа, жилищных помещений в общежитиях), гривен;

T - размер месячной оплаты за предоставление услуг по централизованному отоплению за 1 кв. метр(куб. метр) отапливаемой площади(объему) квартиры(дому усадебного типа, жилищных помещений в общежитиях), гривен;

d1 - срок, в течение которого происходило отклонение от количественных и качественных показателей, суток;

2) ежемесячно на протяжении года за формулой:

12

C

=

T

х

______

х

d1

где C - сумма, на которую уменьшается размер платы за предоставление услуг по централизованному отоплению, рассчитанный за 1 кв. метр(куб. метр) отапливаемой площади(объему), квартиры(дому усадебного типа, жилищных помещений в общежитиях), гривен;

T - размер месячной оплаты за предоставление услуг по централизованному отоплению за 1 кв. метр(куб. метр) отапливаемой площади(объему) квартиры(дому усадебного типа, жилищных помещений в общежитиях), гривен;

d1 - срок, в течение которого происходило отклонение от количественных и качественных показателей, суток;

dо - длительность отопительного сезона, суток.

5. В случае несоответствия фактической температуры в жилищных помещениях нормативной пересчет за предоставление услуг по централизованному отоплению при отсутствии квартирных и домовых средств учета тепловой энергии проводится в случае оплаты услуг :

1) в отопительный сезон за формулами:

d1

C = T х 0,05 х(18 - t) х

_____,

при 12° C Ј t Ј 18° C;

M

d1

C = T х 0,05 х(20 - t) х

_____,

при 14° C Ј t Ј 20° C(для краеугольных комнат);

M

d1

C

=

T

х

_____,

при t < 12° C;

M

d1

C

=

T

х

_____,

при t < 14° C(для краеугольных комнат);

M

где C - сумма, на которую уменьшается размер платы за предоставление услуг по централизованному отоплению, рассчитанный за 1 кв. метр(куб. метр) отапливаемой площади(объему), квартиры(дому усадебного типа, жилищных помещений в общежитиях), гривен;

T - размер месячной оплаты за предоставление услуг по централизованному отоплению за 1 кв. метр(куб. метр) отапливаемой площади(объему) квартиры(дому усадебного типа, жилищных помещений в общежитиях), гривен;

d1 - срок, в течение которого происходило отклонение от количественных и качественных показателей, суток;

M - количество дней в месяце;

t - температура, зафиксированная в жилищном помещении, °C;

2) ежемесячно на протяжении года за формулами:

T х 12

C

=

_______

х 0,05 х(18 - t) х d1, при 12° C Ј t Ј 18° C;

T х 12

C

=

_______

х 0,05 х(20 - t) х d1, при 14° C Ј t Ј 20° C(для краеугольных комнат);

T х 12

C

=

_______

х d1, при t < 12° C;

T х 12

C

=

_______

х d1, при t < 14° C(для краеугольных комнат);

где C - сумма, на которую уменьшается размер платы за предоставление услуг по централизованному отоплению, рассчитанный за 1 кв. метр(куб. метр) отапливаемой площади(объему), квартиры(дому усадебного типа, жилищных помещений в общежитиях), гривен;

T - размер месячной оплаты за предоставление услуг по централизованному отоплению за 1 кв. метр(куб. метр) отапливаемой площади(объему) квартиры(дому усадебного типа, жилищных помещений в общежитиях), гривен;

d1 - срок, в течение которого происходило отклонение от количественных и качественных показателей, суток;

dо - длительность отопительного сезона, суток;

t - температура, зафиксированная в жилищном помещении, °C.

6. В случае оплаты услуг за двоставковими тарифами пересчета подлежит условно-переменная часть платы за услуги по централизованному отоплению.

Пересчет за предоставление услуг по централизованному снабжению холодной воды

7. В случае наличия перерывов в предоставлении услуг по централизованному снабжению холодной воды, что превышают допустимый срок, пересчет за предоставление таких услуг за

undefined