Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Вчення про раціональність пізнання[ред. • ред. код]Своє вчення про раціональність пізнання він виклав у праці «Про тіло» (1655), де обґрунтував тезу про чуття як початкову стадію пізнання. Він вбачає мету пізнання в раціональному осягненні сутності, причин явищ. Визнання раціонального методу він обґрунтовує посиланнями на досягнення механістичного природознавства в Європі. Широко застосовуючи факти з історії нової науки, Гоббс доводить, що тільки опираючись на розум, систематичне мислення, можна досягти істини.

Саме Гоббс висуває тезу про надуманість теорії двох істин (віри та розуму) і проголошує існування лише однієї — істини розуму, науки. Поняття істини він визначає як властивість наших знань бути відповідними властивостям речей. Він стверджує, що істина — це властивість наших суджень і заперечує визначення істини як властивості об'єктів. Тому ні чуття, ні вроджена інтуїція, дані одкровення не можуть бути істинними, якщо вони дані не у формах судження про світ.

Гоббс на відміну

По-английски

Studies are about rationality of cognition[ред. is ред. code]The studies about rationality of cognition he expounded in labour "About a body"(1655), where grounded a thesis about sense as initial stage of cognition. He sees the aim of cognition in the rational understanding of essence, reasons of the phenomena. Confession of rational method he grounds references to the achievement of механістичного natural history in Europe. Widely applying facts from history of new science, Гоббс proves that only leaning against a mind, systematic thinking, it is possible to attain truth. Exactly Гоббс pulls out a thesis about far-fetchedness of theory of two truths(faith and mind) and proclaims existence only one are truths of mind, science. The concept of truth he determines as property of our knowledge to correspond to properties of things. He asserts that truth is property of our judgements and determination of truth as properties of objects denies. Therefore neither sense nor innate intuition, these revelations can not be true, if they are the judgements given not in forms about the world.

Гоббс on abolition