Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Алгоритмы ассоциации
Market Basket Analysis (BA) - метод анализа "корзины покупателя"
Название этого метода происходит от задачи определения вероятности, какие товары
покупаются совместно. Однако реальная область его применения значительно шире.
Например, продуктами можно считать страницы в Интернете, или те или иные
характеристики клиента, или ответы респондентов в социологических и маркетинговых
исследованиях и т.д. Алгоритм BA получает на вход бинарную матрицу, в которой строка
- это одна корзина (кассовый чек, например), а столбцы заполнены логическими 0 и 1,
обозначающими наличие или отсутствие данного признака (товара). На выходе
формируются кластеры совместно встречаемых признаков с оценкой их вероятности и
достоверности. Кроме этого, формируются ассоциативные направленные правила типа:
если признак "А", то с такой-то вероятностью еще и признак "В" и еще признак "С".
Алгоритм ВА в PolyAnalyst работает исключительно быстро и способен обрабатывать
огромные массивы

По-украински

Алгоритми асоціації
Market Basket Analysis (BA) - метод аналізу "кошику покупця"
Назва цього методу походить від завдання визначення вірогідності, які товари
купуються спільно. Проте реальна сфера його застосування значно ширша.
Наприклад, продуктами можна вважати сторінки в Інтернеті, або ті або інші
характеристики клієнта, або відповіді респондентів в соціологічних і маркетингових
дослідженнях і так далі. Алгоритм BA отримує на вхід бінарну матрицю, в якій рядок
, - це один кошик (касовий чек, наприклад), а стовпці заповнені логічними 0 і 1,
що означають наявність або відсутність цієї ознаки (товару). На виході
формуються кластери ознак, що спільно зустрічаються, з оцінкою їх вірогідності і
достовірності. Окрім цього, формуються асоціативні спрямовані правила типу :
якщо ознака "А", то з такою-то вірогідністю ще і ознака "В" і ще ознака "С".
Алгоритм ВА в PolyAnalyst працює виключно швидко і здатний обробляти
величезні масиви