Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

12) укладає у межах своїх повноважень міжнародні договори України, забезпечує виконання зобов'язань, взятих Україною за міжнародними договорами, з питань, що належать до його компетенції;
13) здійснює функції уповноваженого органу виконавчої влади, який від імені держави бере участь у Рамковій конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату ( 995_044 ), у роботі Конференцій Сторін Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату ( 995_044 ) та Конференцій Сторін, що діє в якості наради Сторін Кіотського протоколу ( 995_801 ), а також їх органів і робочих

По-английски

12) enters into within the limits of the plenary powers the international contracts of Ukraine, provides fulfiling commitment, taken by Ukraine on international agreements, on questions that belong to his competense;
13) carries out the functions of the authorized organ of executive power, that on behalf of the state participates in Scope convention of United Nations about the change of climate ( 995_044 ), in-process Conferences of Parties of Scope convention of United Nations about the change of climate ( 995_044 ) and Conferences of Parties, that operates as a conference of Parties of Kyoto protocol ( 995_801 ), and also their organs and workers