Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Национальным принято называть хозяйство каждой страны (независимо от того, сколько нации в нем проживает). Отсюда проистекают названия многих процессов и показателей, охватывающих экономику страны в целом: национальная валюта, национальный доход и т. п.На протяжении двух последних столетий национальное хозяйство промышленно развитых стран не было однородным по своей структуре и состояло из нескольких возникших в разное время секторов. Под сектором национального хозяйства подразумевается его часть, которая имеет отличительные социально-экономические черты Проанализируем эволюцию национальной экономики с помощью моделей - схем, отражающих количественное и качественное своеобразие всех интересующих нас секторов.Исходной является односекторная модель национальной экономики. Она соответствует эпохе классического капитализма.Английские классики политической экономии и основоположники новоклассического направления экономической теории отметили следующие отличительные черты односекторной

По-украински

Національним прийнято називати господарство кожної країни (незалежно від того, скільки нації в нім проживає). Звідси виникають назви багатьох процесів і показників, що охоплюють економіку країни в цілому: національна валюта, національний доход і т. п.На протязі двох останніх століть національне господарство промислово розвинених країн не було однорідним по своїй структурі і складалося з декількох виниклих в різний час секторів. Під сектором національного господарства мається на увазі його частина, яка має відмінні соціально-економічні риси Проаналізуємо еволюцію національної економіки за допомогою моделей - схем, що відбивають кількісну і якісну своєрідність усіх секторів, що цікавлять нас.Початковою є односекторна модель національної економіки. Вона відповідає епосі класичного капіталізму.Англійські класики політичної економії і основоположники новоклассического напряму економічної теорії відмітили такі відмітні риси односекторною