Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

РЕФЕРАТ
на тему:
“Гетьманство Івана Мазепи”1. Державна діяльність гетьмана України Івана Мазепи

Державний діяч і політик найвищого гатунку, найвправніший дипломат тодішної Європи, полководець і водночас поет, у поезії якого найсильнішими були патріотичні мотиви, уболівання за долю України. Різноманітна природна обдарованість поєднувалася в ньому з високою освідченностью. Гетьман Іван Мазепа намагався зробити з України європейську державу, підняти й зміцнити значення й престиж гетьманської влади, яка за десятирічча руїни зазнала страшної девальвації. Жодний із гетьманів не зробив так багато, як Мазепа для розвитку культури та духовності українського народу. Спроба цього гетьмана вирвати Україну з-під московського ярма, реалізувати велику ідею незалежної самостійної Української держави зазнала поразку. Але протягом трьох століть ця ідея жевріла в серцях найкращіх синів і дочок українського народу.
Корені сучасної незалежної України повною мірою лежать у великій ідеї Мазепи.
Іван

По-английски

ABSTRACT
on a theme :

a 1

"Hetmanate of Івана Мазепи"1. Government activity of hetman of Ukraine of Ivan Мазепи

statesman and politician of the greatest sort, most adroit diplomat of тодішної Europe, war-lord and at the same time poet in the poetry of that the strongest were patriotic reasons, be ill for the fate of Ukraine. A various natural gift combined in him with high освідченностью. A hetman Ivan Мазепа tried to make the European state out of Ukraine, to lift and fix a value and prestige of hetman power that for десятирічча ruins tested frightful devaluation. None of hetmen did so many, as Мазепа for development of culture and spirituality of the Ukrainian people. Attempt of this hetman to tear up Ukraine from under the Moscow yoke, to realize the large idea of the independent independent Ukrainian state tested a defeat. But during three centuries this idea glimmered in the hearts of найкращіх turned blue daughters of the Ukrainian people.
Roots of modern independent Ukraine to a full degree lie in the large idea of Мазепи.
Ivan