Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Курсова робота з бухобліку

Оборотні кошти підприємства та їх організація

Зміст

Вступ.

Розділ І. Сутність і класифікація оборотних коштів.

1.1. Теоретичні відомості про сутність, склад і структура оборотних коштів

1.2. Класифікація і принципи організації оборотних коштів

Розділ ІІ. Нормування оборотних коштів та визначення потреби в них.

2.1. Необхідність і способи визначення потреби в оборотних коштах

2.2. Нормування оборотних коштів

2.3. Методи нормування оборотних коштів.

Розділ ІІІ. Джерела формування оборотних коштів

3.1. Власні джерела формування оборотних коштів

3.2. Використання банківських кредитів для формування оборотних коштів

3.3. Залучення коштів інших суб'єктів господарювання

Розділ ІІІІ. Показники стану і використання оборотних коштів

4.1. Показники використання оборотних коштів і шляхи прискорення їх обертання

4.2. Показники стану власних оборотних коштів

4.3. Резерви і шляхи поліпшення використання оборотних коштів

Висновки:

Список використаної літератури:

Додатки:

Вступ

У даній курсовій роботі на підставі різних літературних джерел я розкрив поняття й економічну сутність оборотних коштів, їхнє значення для діяльності підприємства, особливості управління оборотними коштами, а також шляхи підвищення його ефективності.

При написанні роботи використані підручники за редакцією А.М.Поддєрьогіна, Кондратьева О.В, О.И.Волкова, В.Я.Горфинкеля, В.М.Попова, а також книги В.П.Грузинова, В.Д.Грибова, В.Е.Адамова та ін..

Кожне підприємство, починаючи свою виробничо-господарську діяльність, повинно мати певну грошову суму. На ці грошові ресурси підприємство закуповує на ринку або у інших підприємств сировину, матеріали, паливо, оплачує рахунки за електроенергію, сплачує своїм працівникам заробітну плату, несе витрати по освоєнню нової продукції, усе це являє собою один з найважливіших параметрів господарювання, що одержав назву "оборотні кошти підприємства".

В умовах ринкових відносин оборотні кошти здобувають особливо важливе значення. Адже вони являють собою частину продуктивного капіталу, що переносить свою вартість на знов створений продукт повністю і повертається до підприємця в грошовій формі наприкінці кожного кругообігу капіталу. Таким чином, оборотні кошти являються важливим критерієм у визначенні прибутку підприємства.

Також, оборотні кошти є - важливою частиною майна підприємства.

Для забезпечення безперебійного процесу виробництва поряд з основними виробничими фондами необхідні предмети праці, матеріальні ресурси. Предмети праці разом із засобами праці беруть участь у створенні продукту праці, його вартості.

Наявність у підприємства достатніх оборотних коштів оптимальної структури - необхідна передумова для його нормального функціонування в умовах ринкової економіки. Тому на підприємстві повинне проводитися нормування оборотних коштів, завданням якого є створення умов, що забезпечують безперебійність виробничо-господарської діяльності фірми.

Важливо також уміти правильно керувати оборотними коштами, розробляти і впроваджувати заходи, що сприяють зниженню матеріалоємності продукції і прискоренню оборотності оборотних коштів. У результаті прискорення оборотності оборотних коштів відбувається їхнє вивільнення, що дає цілий ряд позитивних ефектів.

Підприємство у випадку ефективного керування своїми і чужими оборотними коштами може досягти раціонального економічного становища, збалансованого по ліквідності і прибутковості.

Ось чому тема дослідження представляється досить актуальною.

Розділ ІІ. Сутність і класифікація оборотних коштів

1.1. Теоретичні відомості про сутність, склад і структура оборотних коштів

Поряд з основними фондами для роботи підприємства має величезне значення наявність оптимальної кількості оборотних коштів.

Оборотні кошти являють собою сукупність коштів, авансованих для створення оборотних виробничих фондів і фондів обігу, що забезпечують їхній безперервний кругообіг.

Оборотні кошти забезпечують безперервність виробництва і реалізації продукції підприємства. Оборотні виробничі фонди вступають у виробництво у своїй натуральній формі й у процесі виготовлення продукції цілком споживаються, переносячи свою вартість на створюваний продукт. Фонди обігу зв'язані із обслуговуванням процесу обігу товарів. Вони не беруть участь в утворенні вартості, а є її носіями.

Після закінчення виробничого циклу, виготовлення готової продукції і її реалізації вартість оборотних коштів відшкодовується в складі виторгу від реалізації продукції (робіт, послуг). Це створює можливість систематичного поновлення процесу виробництва, що здійснюється шляхом безперервного кругообігу засобів підприємства.

У своєму русі оборотні кошти проходять послідовно три стадії: грошову, виробничу і товарну.

Перша стадія кругообігу коштів являється підготовчою. Вона протікає в сфері обігу. Тут відбувається перетворення коштів у форму виробничих запасів.

Виробнича стадія являє собою безпосередній процес виробництва. На цій стадії продовжує авансуватися вартість створюваної продукції, але не повністю, а в розмірі вартості використаних виробничих запасів, додатково авансуються витрати на заробітну плату і зв'язані з нею витрати, а також перенесена вартість основних фондів. Виробнича стадія кругообігу закінчується випуском готової продукції, після чого настає стадія її реалізації.

На третій стадії кругообігу продовжує авансуватися продукт праці (готова продукція) у тім же розмірі, що і на другій стадії. Лише після того, як товарна форма вартості зробленої продукції перетвориться в грошову, авансовані кошти відновлюються за рахунок частини виторгу, що надійшов, від реалізації продукції. Інша її сума складає грошові нагромадження, що використовуються відповідно до плану їхнього розподілу.

Частина нагромаджень (прибутку), призначена на розширення оборотних коштів, приєднуються до них і здійснює разом з ними наступні цикли обороту. Грошова форма, яку приймають оборотні кошти на третій стадії їхнього кругообігу, одночасно є і початковою стадією обороту коштів.

Кругообіг оборотних коштів відбувається за схемою:

Д - Т... П... Т' - Д', де

Д - грошові кошти, авансовані суб'єктом, що хазяює;

Т - засоби виробництва;

П - виробництво

Т' - готова продукція;

Д' - грошові кошти, отримані від продажу продукції і, що включають у себе реалізований прибуток.

Точки (...) означають, що обертання коштів перерване, але процес їхнього кругообігу продовжується в сфері виробництва. Оборотні кошти при русі знаходяться на всіх стадіях і у всіх формах. Це забезпечує безперервний процес виробництва і безперебійну роботу підприємства.

К. Маркс зазначав, що для існування підприємства насамперед необхідно мати певний капітал, тобто гроші. Вони будуть використані на закупівлю матеріалів, сировини, конструкцій деталей: на формування трудових ресурсів та придбання основних виробничих фондів підприємства, тобто на створення (купівлю) товару. Придбані за гроші товари братимуть участь у виробничому процесі. Результатом виробничої діяльності буде виготовлення якої-небудь

По-русски

Курсовая работа из бухучета

Оборотные средства предприятия и их организация

Содержание

Вступление.

Раздел И. Сущность и классификация оборотных средств.

1.1. Теоретические сведения о сущности, состав и структура оборотных средств

1.2. Классификация и принципы организации оборотных средств

Раздел ІІ. Нормирование оборотных средств и определение потребности в них.

2.1. Необходимость и способы определения потребности в оборотных средствах

2.2. Нормирование оборотных средств

2.3. Методы нормирования оборотных средств.

Раздел ІІІ. Источники формирования оборотных средств

3.1. Собственные источники формирования оборотных средств

3.2. Использование банковских кредитов для формирования оборотных средств

3.3. Привлечение средств других субъектов ведения хозяйства

Раздел ІІІІ. Показатели состояния и использования оборотных средств

4.1. Показатели использования оборотных средств и пути ускорения их вращения

4.2. Показатели состояния собственных оборотных средств

4.3. Резервы и пути улучшения использования оборотных средств

Выводы:

Список использованной литературы :

Дополнения:

Вступление

В данной курсовой работе на основании разных литературных источников я раскрыл понятие и экономическую сущность оборотных средств, их значение для деятельности предприятия, особенности управления оборотными средствами, а также пути повышения его эффективности.

При написании работы использованные учебники за редакцией А.М.Поддєрьогіна, Кондратьева О. В, О. И.Волкова, В.Я.Горфинкеля, В.М.Попова, а также книги В.П.Грузинова, В.Д.Грибова, В.Е.Адамова и ін.

Каждое предприятие, начиная свою производственно-хозяйственную деятельность, должно иметь определенную денежную сумму. На эти денежные ресурсы предприятие закупает на рынке или у других предприятий сырье, материалы, топливо, оплачивает счета за электроэнергию, платит своим работникам заработную плату, несет расходы по освоению новой продукции, все это являет собой один из важнейших параметров ведения хозяйства, что получил название "оборотные средства предприятия".

В условиях рыночных отношений оборотные средства добывают особенно важное значение. Ведь они являют собой часть производительного капитала, который переносит свою стоимость на снова созданный продукт полностью и возвращается к предпринимателю в денежной форме в конце каждого круговорота капитала. Таким образом, оборотные средства являются важным критерием в определении прибыли предприятия.

Также, оборотные средства есть - важной частью имущества предприятия.

Для обеспечения бесперебойного процесса производства рядом с основными производственными фондами необходимые предметы труда, материальные ресурсы. Предметы труда вместе со средствами труда участвуют в создании продукта труда, его стоимости.

Наличие в предприятия достаточных оборотных средств оптимальной структуры - необходимая предпосылка для его нормального функционирования в условиях рыночной экономики. Поэтому на предприятии должно проводиться нормирование оборотных средств, заданием которого является создание условий, которые обеспечивают бесперебойность производственно-хозяйственной деятельности фирмы.

Важно также уметь правильно руководить оборотными средствами, разрабатывать и внедрять мероприятия, которые способствуют снижению матеріалоємності продукции и ускорению оборотности оборотных средств. В результате ускорения оборотности оборотных средств происходит их высвобождение, которое дает целый ряд позитивных эффектов.

Предприятие в случае эффективного управления своими и чужими оборотными средствами может достичь рационального экономического положения, сбалансированного по ликвидности и прибыльности.

Вот почему тема исследования представляется достаточно актуальной.

Раздел ІІ. Сущность и классификация оборотных средств

1.1. Теоретические сведения о сущности, состав и структура оборотных средств

Рядом с основными фондами для работы предприятия имеет огромное значение наличие оптимального количества оборотных средств.

Оборотные средства являют собой совокупность средств, авансированных для создания оборотных производственных фондов и фондов обращения, которые обеспечивают их непрерывный круговорот.

Оборотные средства обеспечивают непрерывность производства и реализации продукции предприятия. Оборотные производственные фонды вступают в производство в своей натуральной форме и в процессе изготовления продукции полностью потребляются, перенося свою стоимость на создаваемый продукт. Фонды обращения связаны с обслуживанием процесса оборота товаров. Они не участвуют в образовании стоимости, а являются ее носителями.

После окончания производственного цикла, изготовления готовой продукции и ее реализации стоимость оборотных средств возмещается в составе выторга от реализации продукции (работ, услуг). Это создает возможность систематического возобновления процесса производства, которое осуществляется путем непрерывного круговорота средств предприятия.

В своем руссе оборотные средства проходят последовательно три стадии: денежную, производственную и товарную.

Первая стадия круговорота средств является подготовительной. Она протекает в сфере обращения. Здесь происходит превращение средств в форму производственных запасов.

Производственная стадия являет собой непосредственный процесс производства. На этой стадии продолжает авансироваться стоимость создаваемой продукции, но не полностью, а в размере стоимости использованных производственных запасов, дополнительно авансируются расходы на заработную плату и связанные с ней расходы, а также перенесенная стоимость основных фондов. Производственная стадия круговорота заканчивается выпуском готовой продукции, после чего наступает стадия ее реализации.

На третьей стадии круговорота продолжает авансироваться продукт труда (готовая продукция) в том же размере, что и на второй стадии. Лишь после того, как товарная форма стоимости сделанной продукции превратится в денежную, авансированные средства возобновляются за счет части выторга, который поступил, от реализации продукции. Другая ее сумма складывает денежные нагромождения, которые используются в соответствии с планом их распределения.

Часть нагромождений (прибыли), назначенная на расширение оборотных средств, присоединяются к ним и осуществляет вместе с ними следующие циклы обороту. Денежная форма, которую принимают оборотные средства на третьей стадии их круговорота, одновременно является и начальной стадией обороту средств.

Круговорот оборотных средств происходит по схеме:

Д - Т... П... Т' - Д', где

Д - денежные средства, авансированные субъектом, который хозяйничает;

Т - средства производства;

П - производство

Т' - готовая продукция;

Д' - денежные средства, полученные от продажи продукции и, что включают у себя реализованную прибыль.

Точки (...) значат, что вращение средств прервано, но процесс их круговорота продолжается в сфере производства. Оборотные средства при руссе находятся на всех стадиях и во всех формах. Это обеспечивает непрерывный процесс производства и бесперебойную работу предприятия.

К. Маркс отмечал, что для существования предприятия в первую очередь необходимо иметь определенный капитал, то есть деньги. Они будут использованы на закупку материалов, сырья, конструкций деталей : на формирование трудовых ресурсов и приобретение основных производственных фондов предприятия, то есть на создание (покупку) товара. Приобретенные за деньги товары будут участвовать в производственном процессе. Результатом производственной деятельности будет изготовление какой-либо