Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Під час роботи над програмою “НUР”
комп’ютерний аналіз мільйонів послідов
ностей ДНК перетворився у самостійну
наукову галузь — біоінформатику. Дослі
дження за допомогою комп’ютерних техно
логій дозволили розшифрувати низку ме
ханізмів у генній регуляції життєдіяль
ності клітин. Для цього використовують
спеціальні програми, наприклад для стати
стичного аналізу розподілу нуклеотидів у
ДНК. У генетичному алфавіті всього чоти
ри літери: А, Г, Т, Ц.

По-английски

During the prosecution of the program "НUР"

a 1

computer analysis of millions of послідов

of 1

ностей DNA grew into independent

a 1

scientific industry - bioinformatics. Дослі

of 1

дження by means of computer техно
логій allowed to decipher a row ме
ханізмів in the gene adjusting of життєдіяль

of 1

ності mews. For this purpose the special programs use
, for example for to become

to the 1

стичного analysis of distribution of nucleotides in
DNA. In the genetic alphabet of all чоти

of 1

ри letter : And, G, Т, Ц.