Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

17.09.10.-14.12 В.П.Крошко (Київ-2010р.).

Сыскология: з історії проблем розшукного ризику й техніки безпеки розшуку.

Статистика необоротних втрат з боку сищиків, інших співробітників правоохоронних органів і спецслужб - особового складу підрозділів спецназу, осназа, ВДВ, ВВ, армії, конфідентів й інших громадян, удручающа. Моральні й матеріальні втрати строгому обліку не піддаються. Нехтування наприкінці ХХ ст. науковими розробками розшукних технологій характеру, що попереджає, у період переходу СНД до капіталізму сприяло значному росту таких втрат.

Ефективність розшукної роботи державних інститутів залежить від наукової якості теоретичної, практичної й матеріальної складових її доктрини й стратегії. Однак учені різні теорії, що -представляють, школи, плини й напрямки спеціальних приватних теорій розшуку (МВС, ГБ, видів розвідок і контррозвідок, інших спеціальних служб) порізно розробляють гострі проблеми його теорії й практики, а наробітки використаються в границях відомчих анклавів.

Інший підхід у роботі в сыскологов, об'єднаних журналом «Оперативник (сищик), керованому професором А.Ю.Шумиловым.

Відкриті дослідження проблем розшуку властиві провідної сыскологам, професорам А. Ю. Шумилову, В. Г. Боброву, А. И. Гурову,В. И. Елинскому, В. С. Зникину, К. К. Горяинову, Г. К. Синилову, С. В. Степашину, В. С. Овчинскому, .М. Атмажитову, А. Е. Чечетину, .В.Шахматову, А.В.Гордину, А.М.Єфремову, Л.В.Брусницину, Н.Н.Китаеву, А. Е.Шарихину, И.И.Сафонову й ін.(РФ), В.Н.Чисникову , П.Д.Биленчуку, А.М.Пиджаренко, Н.И.Ануфриеву ,Л.Р.Грицаенко,. Олена Кохановская, И.И.Котюк и др., (Украина)(1).

Виходячи з очевидної необхідності об'єднання зусиль учених приватних теорій розробляють, що проблематику спеціальних, розшуку, професор А.Ю. Шумилов на зміну застарілим поглядам про сутність, місце теорії й практики розшуку представив розшукному співтовариству нову парадигму -концепцію нової науки про сыске-сыскологии.. (2.).

Вона заснована на глибокому науковедческом дослідженні підстав і призначень розшуку, що кореняться в сутності забезпечення кримінальної безпеки, що є щирою метою розшукної діяльності. (3). Згідно проф. А. Ю. Шумилову, категорія «кримінальна безпека», охоплюючи своїм радіусом значний простір буття в сложнейших його зв'язках і відносинах, відбиває діалектичний характер причин взаємодії різних його феноменів, наслідку яких з'явилися предтечей нової науки про розшук - Сыскологии.

Категорії - «сыскологія» й «кримінальна безпека» - у їхньому взаємозв'язку й взаємодії, усвідомлюються як необхідність системного рішення проблем забезпечення безпеки людини й суспільства. Державний рівень цих проблем в історичних умовах, що круто змінилися, переконливо підтверджений дослідженнями професора Степашина С.В., а також Г.Г.Горшенкова. Степашина С.В., а також Г.Г.Горшенкова.

У їхніх наукових розробках цієї глобальної проблеми, безперечно, відбите державне замовлення.(4.).

Парадигма проф. А. Ф. Шумилова ґрунтується на результатах систематизації й аналізу проблем законодавчого регулювання в оперативно - розшукній діяльності, вікового досвіду більш ніж 20 вітчизняних шкіл розшуку й досвіду зарубіжжя.(5.).. Із сутності сыскологии виходить неминуча необхідність знаходження й екстраполяції нових наукових знань у розвиток загальної й спеціальних приватних теорій і практик розшуку.

У цьому змісті науковедческая функція сыскологии розглядається як гносеологічне навчання, що інтегрує в необхідних межах зміст спеціальних приватних наук (теорій). Цю можливість демонструють А. Е. Ивахин і П. Я. Стрибунів у дослідженні про оперативну діяльність і питання конспірації в розшукній роботі спецслужб.(6.) Аксіома:-розшук у будь-якому виді професійної діяльності генетично пов'язаний з ризиком, а зниження його з технікою безпеки розшуку.

Предмет сыскологии містить сутності, досліджувані наукою про ризик – рискологией і розшукна праксиологией, - складової методології вивчення видів розшукного ризику, керування ризиками й пов'язаних з ними проблем спеціальних приватних теорій розшуку. (7.).

Наприклад, Зміст категорій сыскологии «конспірація» охоплює закономірності його генетичного зв'язку з поняттями «розшукний ризик» й «техніка безпеки розшуку», Цей зв'язок у якості категоического імперативу спричиняється мету сыскологии - розробку основ технологій, пов'язаних з ризиком і технікою безпеки - для опосередкованої спеціальними приватними теоріями розшуку їхньої трансформації в практику спецслужб.

Іншими словами, сыскология виступає в якості загальної методологічної основи приватних спеціальних теорій, що охоплюють різні види ризиків (властивих ОРД МВС, діяльності видів розвідок і контррозвідок, спецназів, осназов, конфідентів, приватних детективів і т.п.). Нова наука про розшук, що містить науковедческую функцію, є не стільки міжгалузевою юридичною наукою, скільки метанаукой, тому що інтегрує, розвиваючись, методи пізнання.поняття й категорії різних приватних наук, що перебувають за межами правових.

Представляється, що засобу наукової мови сыскологии (у ролі метаязыка) дозволяють забезпечити сприйняття й розуміння сутності категорій і понять згаданих вище приватних розшукних теорій, і інших наук, охоплюваних її предметом. (8.) Це стає можливим, з урахуванням відмінності мови науки від повсякденного в розшукних теоріях, на що звертає увагу теоретик ОРД В.И.Елинский (9.).

Акумулювання сыскологией теоретичного й практичного розшукного досвіду - від тактичного, оперативного до стратегічного рівнів спрямовано на знаходження спеціальними тактиками всіх інститутів розшуку нового, вищого на порядки, якості розшукних технологій.

В ідеологія сыскологии, таким чином, відбита необхідність своєчасного виявлення, формулювання й рішення проблем розшукної теорії й практики, відповідно до постулату У.Эшби про те, що сформульована проблема - уже половина шляху до її рішення (10.20.).

Ідея забезпечення кримінальної безпеки людини й суспільства в парадигмі професора А. Ю. Шумилова є сутнісної складової. В ідеології сыскологии вона виражена в приматі передбачення протиправних дій. Попередження (=передбачення, випередження, попередження) – антипода - найважливіша умова боротьби, що дозволяє створити можливості для реалізації додаткових воль у рішенні розшукної ситуації, у т.ч. й екстремальної. У цьому - єдність розшукного ризику й техніки безпеки розшуку (мнимого антипода ризику) у динаміку боротьби з антагонізмами

По-русски

17.09.10.-14.12 В.П.Крошко(Киев-2010р.).

Сыскология: из истории проблем сыскного риска и техники безопасности розыска.

Статистика необоротных потерь со стороны сыщиков, других сотрудников правоохранительных органов и спецслужб - личного состава подразделений спецназа, осназа, ВДВ, ВВ, армии, конфидентов и других граждан, удручающа. Моральные и материальные потери строгому учету не поддаются. Пренебрежение в конце ХХ ст. научными разработками сыскных технологий характера, который предупреждает, в период перехода СНГ к капитализму способствовало значительному росту таких потерь.

Эффективность сыскной работы государственных институтов зависит от научного качества теоретического, практического и материального составляющих ее доктрины и стратегии. Однако ученые разные теории, что -представляють, школы, плини и направления специальных частных теорий розыска(МВД, ГБ, видов разведок и контрразведок, других специальных служб) порознь разрабатывают острые проблемы его теории и практики, а наробітки используются в границах ведомственных анклавов.

Другой подход в работе в сыскологов, объединенных журналом "Оперативник(сыщик), управляемому профессором А.Ю.Шумиловым.

Открытые исследования проблем розыска свойственны ведущей сыскологам, профессорам А. Ю. Шумилову, В. Г. Бобровую, А. И. Гурову, В. И. Елинскому, В. С. Зникину, К. К. Горяинову, Г. К. Синилову, С. В. Степашину, В. С. Овчинскому, .М. Атмажитову, А. Е. Чечетину, .В.Шахматову, А.В.Гордину, А.М.Ефремову, Л.В.Брусницину, Н.Н.Китаеву, А. Е.Шарихину, И.И.Сафонову и др.(РФ), В.Н.Чисникову, П.Д.Биленчуку, А.М.Пиджаренко, Н.И.Ануфриеву ,Л.Р.Грицаенко,. Елена Кохановская, И.И.Котюк и др., (Украина)(1).

Исходя из очевидной необходимости объединения усилий ученых частных теорий разрабатывают, что проблематику специальных, розыску, профессор А.Ю. Шумилов на изменение устаревшим взглядам о сущности, место теории и практики розыска представил сыскному содружеству новую парадигму -концепцію новой науки о сыске - сыскологии. (2.).

Она основана на глубоком науковедческом исследовании оснований и назначений розыска, которые коренятся в сущности обеспечения криминальной безопасности, которые являются искренней целью сыскной деятельности. (3). Согласно проф. А. Ю. Шумилову, категория "криминальная безопасность", охватывая своим радиусом значительное пространство существования в сложнейших его связках и отношениях, отбивает диалектический характер причин взаимодействия разных его феноменов, следствию которых появились предтечей новой науки о розыске - Сыскологии.

Категории - "сыскологія" и "криминальная безопасность" - в их взаимосвязи и взаимодействии, осознаются как необходимость системного решения проблем обеспечения безопасности человека и общества. Государственный уровень этих проблем в исторических условиях, которые круто изменились, убедительно подтвержденный исследованиями профессора Степашина С.В., а также Г.Г.Горшенкова. Степашина С.В., а также Г.Г.Горшенкова.

В их научных разработках этой глобальной проблемы, бесспорно, отбит государственный заказ.(4.).

Парадигма проф. А. Ф. Шумилова основывается на результатах систематизации и анализа проблем законодательного регулирования в оперативно - сыскной деятельности, векового опыта больше чем 20 отечественные школы розыска и опыта зарубежья.(5.). Из сущности сыскологии выходит неминуемая необходимость нахождения и экстраполяции новых научных знаний в развитие общей и специальных частных теорий и практик розыска.

В этом содержании науковедческая функция сыскологии рассматривается как гносеологическая учеба, которая интегрирует в необходимых пределах содержание специальных частных наук(теорий). Эту возможность демонстрируют А. Е. Ивахин и П. Я. Прыгунов в исследовании об оперативной деятельности и вопросе конспирации в сыскной работе спецслужб.(6.) Аксіома:-розыск в любом виде профессиональной деятельности генетически связан с риском, а снижение его с техникой безопасности розыска.

Предмет сыскологии содержит сущности, исследуемые наукой о риске, - рискологией и сыскная праксиологией, - составной методологии изучения видов сыскного риска, управления рисками и связанных с ними проблем специальных частных теорий розыска. (7.).

Например, Содержание категорий сыскологии "конспирация" охватывает закономерности его генетической связи с понятиями "сыскной риск" и "техника безопасности розыска", Эта связь в качестве категоического императива вызывается цель сыскологии - разработку основ технологий, связанных с риском и техникой безопасности, - для опосредствованной специальными частными теориями розыска их трансформации в практику спецслужб.

Другими словами, сыскология выступает в качестве общей методологической основы частных специальных теорий, которые охватывают разные виды рисков(свойственных ОРД МВД, деятельности видов разведок и контрразведок, спецназов, осназов, конфидентов, частных детективов и тому подобное). Новая наука о розыске, который содержит науковедческую функцию, является не столько межотраслевой юридической наукой, сколько метанаукой, потому что интегрирует, развиваясь, методы познания.понятие и категории разных частных наук, которые находятся за пределами правовых.

Представляется, что средству научного языка сыскологии(в роли метаязыка) позволяют обеспечить восприятие и понимание сущности категорий и понятий упомянутых выше частных сыскных теорий, и других наук, охватываемых ее предметом. (8.) Это становится возможным, с учетом отличия языка науки от повседневного в сыскных теориях, на что обращает внимание теоретик ОРД В.И.Елинский(9.).

Аккумулирование сыскологией теоретического и практического сыскного опыта - от тактического, оперативного к стратегическому уровней направлено на нахождение специальными тактиками всех институтов розыска нового, более высокого на порядки, качества сыскных технологий.

В идеология сыскологии, таким образом, отбитая необходимость своевременного выявления, формулировки и решения проблем сыскной теории и практики, в соответствии с постулатом У.Эшби о том, что сформулированная проблема - уже половина пути к ее решению(10.20.).

Идея обеспечения криминальной безопасности человека и общества в парадигме профессора А. Ю. Шумилова есть сущностной составляющей. В идеологии сыскологии она выражена в примате предвидения противоправных действий. Предупреждения(=предвидение, опережение, предупреждение) - антипода - важнейшее условие борьбы, что позволяет создать возможности для реализации дополнительных воль в решении сыскной ситуации, в т.о. и экстремальной. В этом - единство сыскного риска и техники безопасности розыска(мнимого антипода риска) в динамику борьбы из антагонізмами