Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

В основі поняття «маркетинг» (англ. marketing) лежить термін «ринок» ( англ. market). Це поняття в найбільш загальному виді припускає ринкову діяльність. Під маркетингом розуміється такий вид ринкової діяльності, при якому виробником використовується системний підхід і програмно-цільовий метод вирішення господарських проблем, а ринок, його вимоги і характер реакції є критерієм ефективності діяльності. Маркетингова діяльність повинна забезпечити: • надійну, достовірну і своєчасну інформацію про ринок, структурі і динаміці конкретного попиту, смаках і перевагах покупців, тобто інформацію про зовнішні умови функціонування фірми; • створення такого товару, набору товарів (асортименту), що більш повно задовольняє вимогам ринку, чим товари конкурентів; • необхідний вплив на споживача, на попит, на ринок, що забезпечує максимально можливий контроль сфери реалізації. У чому полягають основні принципи маркетингу? В основі діяльності виробників, що працюють на основі принципів маркетингу,

По-английски

In basis a concept "marketing" (eng of marketing) lies term "market" ( eng of market). It a concept in the most general view assumes market activity. Such type of market activity, at which a producer is use approach of the systems and programmatic-having a special purpose method of decision of economic problems, understands under marketing, and a market, his requirements and character of reaction, is the criterion of efficiency of activity. Marketing activity must provide: - reliable, reliable and timely information about a market, structure and dynamics of concrete demand, tastes and advantages of customers, id est information about external operating of firm conditions; it is creation of such commodity, set of commodities (to the assortment), that more fully suits market, that commodities of competitors; it is necessary influence on a consumer, on demand, to the market which provides maximally possible control of sphere of realization. Do basic principles of marketing consist in what? In basis of activity of producers which work on the basis of principles of marketing