Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Для розв'язання поставленої задачі було побудовано математичну модель метрологічного забезпечення перевірки вимірювальних пристроїв. При цьому при вимірюванні нормованих метрологічних характеристик (МХ) було прийнято наступні припущення: МХ являється статистичною оцінкою випадкового процесу з гауссівським законом розподілу; при проведенні перевірки вважається стаціонарним гауссівським випадковим процесом, однак завжди при цьому фіксується календарний час напрацювання вимірювального пристрою; статистична оцінка кожної МХ розраховується по об’єму статистик ; статистична оцінка щільності розподілу та перевірка гіпотези про теоретичний гауссівський закон розподілу; ймовірність виходу випадкової похибки за довірчі границі становить

По-английски

For the decision of the put problem the mathematical model of the metrology providing of verification of measuring devices was built. Thus at measuring of the rationed metrology descriptions (МХ) next suppositions were accepted: МХ is the statistical estimation of casual process with the гауссівським law of distribution; during realization of verification stationary гауссівським is considered by a casual process, calendar time of work of measuring device is always here fixed however; the statistical estimation of every МХ settles accounts on a volume statistician ; a statistical estimation of closeness of distribution and verification of hypothesis are about the theoretical гауссівський law of distribution; probability of exit of random error term presents for confidence границі