Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» ДЛЯ УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Лекція 1. Вступ до курсу історії України

План.

1. Курс історії України в системі гуманітарних наук. Предмет, мета та завдання курсу.

2. Періодизація історії України.

3. Джерела та історіографія курсу історії України.

1. Курс історії України в системі гуманітарних наук. Предмет, мета та завдання курсу.

У процесі вивчення будь-якої науки неприпустима плутаниця. А тому перш ніж говорити про предмет і мету курсу історії України, необхідно з’ясувати що ж означає термін “історія”. Він давньогрецького походження і в перекладі означає розповідь, оповідання. З грецької мови цей термін перейшов до латинської і разом з нею поширився в усіх країнах Європи.

Є кілька визначень поняття “історія”. По-перше, в широкому розумінні слова “історія” – це загальний процес розвитку. Зокрема, так ми говоримо про історію всесвіту, історію при роди, історію техніки, історію культури, історію архітектури, історію живопису тощо. По-друге,

По-русски

ТЕКСТ ЛЕКЦИЙ По ДИСЦИПЛИНЕ "ИСТОРИЯ УКРАИНЫ" ДЛЯ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Лекция 1. Вступление к курсу истории Украины

План.
1. Курс истории Украины в системе гуманитарных наук. Предмет, цель и задание курсу.
2. Периодизация истории Украины.
3. Источники и историография курса истории Украины.

1. Курс истории Украины в системе гуманитарных наук. Предмет, цель и задание курсу.
В процессе изучения любой науки недопустимая плутаниця. А потому прежде чем говорить о предмете и цели курса истории Украины, необходимо выяснить что же означает термин "история". Он древнегреческого происхождения и в переводе означает рассказ, рассказ. Из греческого языка этот срок перешел к латинской и вместе с ней распространился во всех странах Европы.
Есть несколько определений понятия "история". Во-первых, в широком понимании слова "история" - это общий процесс развития. В частности, так мы говорим об истории вселенной, историю при роды, историю техники, историю культуры, историю архитектуры, историю живописи и тому подобное. Во-вторых