Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Договір Поставки №____

Цей Договір Поставки (надалі - «Договір») укладено __________________2011 року (надалі - «Дата Набрання Чинності») між:

(1) __________________________, (надалі «Постачальник»), в особі Виконавчого директора, який діє на підставі Статуту; та

(2) _________________________________, (надалі - «Покупець»), в особі Генерального директора____________________________________, який діє на підставі Статуту.

У цьому Договорі «Сторона» означає окремо Постачальник або Покупець, а «Сторони» означає Постачальник і Покупець разом.

ОСКІЛЬКИ Покупець бажає придбати певну кількість оптичних волокон у волоконно-оптичних лініях зв'язку (надалі - ВОЛЗ) для цілей створення власної телекомунікаційноїмережі, та

ОСКІЛЬКИ Постачальник бажає продати Покупцю таку певну кількість оптичних волокон у ВОЛЗ;

ОТЖЕ, Сторони погодилися щодо наступного:

1. Визначення і тлумачення

Окрім термінів, які визначені деінде у цьому Договорі, наступні терміни матимуть такі значення:

Волоконно-оптична лінія зв'язку (ВОЛЗ) - лінійно-кабельна лінія, яка складається з волоконно-оптичного кабелюта з'єднувальних муфт.

Волокна - за цим Договором - це нерозривна сукупність заведених на з'єднувальну муфту оптичних волокон волоконно-оптичного кабелю. Кількість Волокон у ВОЛЗ визначено у Додатку № 1.

З'єднувальна муфта-пристрій, що призначений для з'єднання сегментів волокон між собою.

«Договір на технічне обслуговування та аварійне відновлення» - означає окремий укладений договір між Покупцем та Постачальником на технічне обслуговування та аварійне відновлення Волокон та надання доступу до Волокон.

Протокол технічних вимірів оптичних волокон - документ, який містить результати тестування Волокон відповідно до Форми Акту тестування (Додаток 3) на відповідність параметрам, що вказані в Технічних вимогах (Додаток 4) до цього Договору.

2. Предмет Договору.

2.1. Відповідно до умов цього Договору Постачальник передасть у власність Покупця, а

Покупець сплатить і прийме у Постачальника Волокна (надалі - кожне окремо - «Волокно», аразом «Волокна») у ВОЛЗ, у такій кількості, як визначено у Додатку № 1. Порядок прийому-передачі Волокон визначений в розділі 4 цього Договору.

2.2. Для цілей цього Договору, Волокна мають відповідати Технічним Вимогам, визначеним уДодатку № 4 (надалі - Технічні вимоги).

3. Вартість та порядок оплати.

3.1. Загальна вартість Волокон, що поставляються згідно цього Договору визначається у Додатку № 1 та становить ___________ грн. (______ гривня, ____ коп.), крім того ПДВ 20% - ________ грн., разом - _______ гри. (_______ гривні, _____ коп.).

3.2. Договірна ціна не включає плату за технічне обслуговування волокон та плату за послуги з обслуговування та розміщення Обладнання системи передачі, що визначається окремими договорами.

3.3. Покупець за Волокна, що поставляються згідно даного Договору, розраховується у терміни, наведені у Додатку № 5 до цього Договору. Постачальник повинен надати рахунок на оплату відповідних платежів за цим Договором не пізніше, ніж за 2 (два) робочих дні до дати закінчення строку такої оплати, визначеного цим пунктом Договору, не включаючи день закінчення строку такої оплати. У разі затримки надання рахунку строк оплати Покупцем відповідного платежу за цим Договором продовжується на строк такої затримки.

3.4. Платежі за цим Договором сплачуються в українській гривні шляхом банківського переказу на банківський рахунок Постачальника, зазначений у рахунку, виставленому Покупцю.

3.5. Покупець і Постачальник домовляються про зміну ціни Волокон на момент оплати, у випадку зміни на момент платежу курсу української гривні по відношенню до долару США, у порівнянні з курсом на момент укладання цього Договору більш ніж на 5% (п'ять відсотків). Покупець і Постачальник використовують курси, встановлені Національним банком України. Курс долару США до гривні на момент підписання даного Договору дорівнює _____ грн. і _____ коп. за 100 доларів США.

4. Тестування Волокон

4.1. Постачальник зобов'язаний повідомити Покупця про готовність до передачі у певний день у межах строків передачі Волокон, визначених у Додатку № 5 до цього Договору (надалі -Дата Початку Передачі) та вказати адресу місця, у якому почнеться передача та їх тестування. Постачальник повинен надати або забезпечити надання Покупцю доступ до волокон, що передається, а також забезпечити присутність та участь своїх вповноважених представників у прийомі-передачі Волокон.

На Дату Початку Передачі Постачальник зобов'язаний надати Покупцю можливість здійснити тестування Волокон, які вказано у Додатку № 5.

4.2. Протягом 5 (п'яти) робочих днів відповідної Дати Початку передачі та проведення тестування Покупець, відповідно до Процедури тестування, як це викладено в Додатку № 6, в присутності представника Постачальника, здійснить тестування Волокон, на предмет їх відповідності Технічним Вимогам, визначеним у Додатку № 4 (надалі - «Тестування»). Результати тестування будуть викладені в Протоколі технічних вимірів оптичних волокон.

4.3. Якщо результати Тестування Волокон відповідають Технічним вимогам згідно з Додатком № 4, після підписання Сторонами Протоколу технічних вимірів оптичних волокон Сторони підписують Акт тестування відповідних Волокон протягом 2 (двох) робочих днів після завершення Тестування та підписання Протоколу технічних вимірів оптичних волокон. Акти вважаються укладеними на дату їх підписання обома Сторонами або Стороною, яка підписала його останньою. Акт тестування повинен відповідати формі, наведеній у Додатку № 3.

У випадку відмови від підписання Акту тестування, Покупець повинен надіслати Постачальнику письмове пояснення відмови від підписання. Акт тестування Волокон вважається підписаним та прийнятим обома Сторонами, якщо на протязі більше 5 робочих днів від дня його одержання, Покупець не надіслав відповідного повідомлення стосовно причин його не підписання.

4.4. Якщо Тестування виявить будь-яку невідповідність Волокон Технічним вимогам, згідно з Додатком № 4, Покупець вправі вимагати від Постачальника виправлення такої невідповідності шляхом вручення Постачальнику письмового повідомлення. У строк, узгоджений Сторонами, але у будь-якому випадку такий, що не перевищує 21 календарний день з дати повідомлення, Постачальник зобов'язаний виправити таку невідповідність, і надати Покупцю можливість здійснити повторне тестування Волокон.

Після цього Покупець проводить повторне тестування, як зазначено у Статті 4.3. Після тестування Сторони підписують Акт тестування згідно з Статтею 4.3.

4.5. Зобов'язання Покупця прийняти Волокна виникає за умови підписання обома Сторонами Акту Тестування Волокна згідно умов цього Договору.

4.6. Протягом 3 (трьох) робочих дня після підписання Сторонами Акту тестування Постачальник надає Покупцю Акт приймання-передачі Волокон. Покупець, на протязі не більш ніж 3-х робочих днів повинен підписати обидва примірники Акту, і один підписаний примірник повернути Постачальнику.

4.7. Постачальник залишає за собою право дострокової здачі Волокон, в цьому випадку всі інші умови

По-русски

Договор Поставки №____

Настоящий Договор Поставки (в дальнейшем - "Договор") заключен __________________2011 года (в дальнейшем - "Дата Вступления в силу") между:

(1) __________________________, (в дальнейшем "Поставщик") в лице Исполнительного директора, который действует на основании Устава; но

(2) _________________________________, (в дальнейшем - "Покупатель") в лице Генерального директора____________________________________, который действует на основании Устава.

В настоящем Договоре "Сторона" значит отдельно Поставщик или Покупатель, а "Стороны" означает Поставщик и Покупатель вместе.

ПОСКОЛЬКУ Покупатель желает приобрести определенное количество оптических волокон в волоконно-оптических линиях связи (в дальнейшем - ВОЛЗ) для целей создания собственной телекомунікаційноїмережі, и

ПОСКОЛЬКУ Поставщик желает продать Покупателю такое определенное количество оптических волокон в ВОЛЗ;

СЛЕДОВАТЕЛЬНО, Стороны согласились относительно следующего:

1. Определение и толкование

Кроме сроков, которые определены кое-где в настоящем Договоре, следующие сроки будут иметь такие значения:

Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛЗ) - линейно-кабельная линия, которая состоит из волоконно-оптического кабелюта соединительных муфт.

Волокна - по настоящему Договору - это неразрывная совокупность заведенных на соединительную муфту оптических волокон волоконно-оптического кабеля. Количество Волокон в ВОЛЗ определенно в Дополнении № 1.

Соединительная муфта-устройство, которое предназначено для соединения сегментов волокон между собой.

"Договор на техническое обслуживание и аварийное возобновление" - означает отдельный заключенный договор между Покупателем и Поставщиком на техническое обслуживание и аварийное возобновление Волокон и предоставление доступу к Волокнам.

Протокол технических измерений оптических волокон - документ, который содержит результаты тестирования Волокон в соответствии с Формой Акта тестирования (Дополнение 3) на соответствие параметрам, которые указаны в Технических требованиях (Дополнение 4) к настоящему Договору.

2. Предмет Договора.

2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик передаст в собственность Покупателя, а

Покупатель оплатит и примет у Поставщика Волокна (в дальнейшем - каждое отдельно - "Волокно", аразом "Волокна") в ВОЛЗ, в таком количестве, как определенно в Дополнении № 1. Порядок приема-передачи Волокон определен в разделе 4 настоящего Договора.

2.2. Для целей настоящего Договора, Волокна должны отвечать Техническим Требованиям, определенным уДодатку № 4 (в дальнейшем - Технические требования).

3. Стоимость и порядок оплаты.

3.1. Общая стоимость Волокон, которые поставляются согласно настоящего Договора определяется в Дополнении № 1 и представляет ___________ грн. (______ гривня, ____ коп.), кроме того НДС 20% -________ грн., вместе - _______ игры. (_______ гривни, _____ коп.).

3.2. Договорная цена не включает плату за техническое обслуживание волокон и плату за услуги по обслуживанию и размещению Оборудования системы передачи, которая определяется отдельными договорами.

3.3. Покупатель за Волокна, которые поставляются согласно данного Договора, рассчитывается в сроки, приведенные в Дополнении № 5 к настоящему Договору. Поставщик должен предоставить счет на оплату соответствующих платежей по настоящему Договору не позже, чем за 2 (два) рабочих дни до даты окончания срока такой оплаты, определенного этим пунктом Договора, не включая день окончания срока такой оплаты. В случае задержки предоставления счету срок оплаты Покупателем соответствующего платежа по настоящему Договору продолжается на срок такой задержки.

3.4. Платежи по настоящему Договору платятся в украинской гривне путем банковского перевода на банковский счет Поставщика, отмеченный в счете, выставленному Покупателю.

3.5. Покупатель и Поставщик договариваются об изменении цены Волокон на момент оплаты, в случае изменения на момент платежа курса украинской гривни по отношению к доллару США, в сравнении с курсом на момент заключения настоящего Договора больше чем на 5% (пять процентов). Покупатель и Поставщик используют курсы, установленные Национальным банком Украины. Курс доллару США к гривне на момент подписания данного Договора равняется _____ грн. и _____ коп. за 100 долларов США.

4. Тестирование Волокон

4.1. Поставщик обязан сообщить Покупателю о готовности к передаче в определенный день в пределах сроков передачи Волокон, определенных в Дополнении № 5 к настоящему Договору (в дальнейшем -Дата Началу Передачи) и указать адрес места, в котором начнется передача и их тестирование. Поставщик должен предоставить или обеспечить предоставление Покупателю доступ к волокнам, что передается, а также обеспечить присутствие и участие своих уполномоченных представителей в приеме-передаче Волокон.

На Дату Начала Передачи Поставщик обязан предоставить Покупателю возможность осуществить тестирования Волокон, которые указаны в Дополнении № 5.

4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней соответствующей Даты Начала передачи и проведения тестирования Покупатель, в соответствии с Процедурой тестирования, как это изложено в Дополнении № 6, в присутствии представителя Поставщика, осуществит тестирование Волокон, на предмет их соответствия Техническим Требованиям, определенным в Дополнении № 4 (в дальнейшем - "Тестирование"). Результаты тестирования будут изложены в Протоколе технических измерений оптических волокон.

4.3. Если результаты Тестирования Волокон отвечают Техническим требованиям согласно Дополнению № 4, после подписания Сторонами Протокола технических измерений оптических волокон Стороны подписывают Акт тестирования соответствующих Волокон в течение 2 (двух) рабочих дней по завершению Тестирования и подписанию Протокола технических измерений оптических волокон. Акты считаются заключенными на дату их подписания обеими Сторонами или Стороной, которая подписала его последней. Акт тестирования должен отвечать форме, приведенной в Дополнении № 3.

В случае отказа от подписания Акта тестирования, Покупатель должен послать Поставщику письменное объяснение отказа от подписания. Акт тестирования Волокон считается подписанным и принятым обеими Сторонами, если на сквозняке больше 5 рабочих дней от дня его получения, Покупатель не послал соответствующего сообщения относительно причин не его подписания.

4.4. Если Тестирование обнаружит любое несоответствие Волокон Техническим требованиям, согласно Дополнению № 4, Покупатель вправе требовать от Поставщика исправления такого несоответствия путем вручения Поставщику письменного сообщения. В срок, согласованный Сторонами, но в любом случае такой, который не превышает 21 календарный день из даты сообщения, Поставщик обязан исправить такое несоответствие, и предоставить Покупателю возможность осуществить повторное тестирование Волокон.

После этого Покупатель проводит повторное тестирование, как отмечено в Статье 4.3. После тестирования Стороны подписывают Акт тестирования согласно Статье 4.3.

4.5. Обязательство Покупателя принять Волокна возникает при условии подписания обеими Сторонами Акта Тестирования Волокна согласно условий настоящего Договора.

4.6. В течение 3 (трех) рабочих дня после подписания Сторонами Акта тестирования Поставщик предоставляет Покупателю Акт принятия-передачи Волокон. Покупатель, на сквозняке не больше чем 3-х рабочих дней должен подписать оба экземпляра Акта, и один подписанный экземпляр вернуть Поставщику.

4.7. Поставщик оставляет за собой право досрочной сдачи Волокон, в этом случае все другие условия