Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Д Е К Р Е Т

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про систему валютного регулювання

і валютного контролю

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 17, ст.184 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 3651-XII ( 3651-12 ) від 25.11.93, ВВР, 1993, N 49, ст.462

N 3891-XII ( 3891-12 ) від 28.01.94, ВВР, 1994, N 20, ст.115

N 139/95-ВР від 11.04.95, ВВР, 1995, N 16, ст.113

N 280/97-ВР від 21.05.97, ВВР, 1997, N 24, ст.170

N 295/97-ВР від 03.06.97, ВВР, 1997, N 29, ст.189

N 932-XIV ( 932-14 ) від 14.07.99, ВВР, 1999, N 37, ст.334

N 2745-III ( 2745-14 ) від 04.10.2001, ВВР, 2002, N 7, ст.50

Кодексом

N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,

N 21-22, ст.144

Законами

N 3453-IV ( 3453-15 ) від 21.02.2006, ВВР, 2006, N 27, ст.232

N 3509-IV ( 3509-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 33, ст.283

N 2778-VI ( 2778-17 ) від 14.12.2010, ВВР, 2011, N 24, ст.168

N 4205-VI ( 4205-17 ) від 20.12.2011, ВВР, 2012, N 30, ст.350

N 4496-VI ( 4496-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2013, N 2, ст.4

N 5406-VI ( 5406-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 41, ст.551

N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 4, ст.61

N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст.712

N 1586-VII ( 1586-18 ) від 04.07.2014, ВВР, 2014, N 33, ст.1162

N 1636-VII ( 1636-18 ) від 12.08.2014, ВВР, 2014, N 43, ст.2030 }

{ У тексті Декрету слова "кредитно-фінансові установи" в

усіх відмінках замінено словами "фінансові установи" у

відповідному відмінку згідно із Законом N 3453-IV

( 3453-15 ) від 21.02.2006 }

Цей Декрет установлює режим здійснення валютних операцій на

території України, визначає загальні принципи валютного

регулювання, повноваження державних органів і функції банків та

інших фінансових установ України в регулюванні валютних операцій,

права й обов'язки суб'єктів валютних відносин, порядок здійснення

валютного контролю, відповідальність за порушення валютного

законодавства.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Терміни, що використовуються в цьому Декреті, мають таке

значення:

1) "валютні цінності":

валюта України - грошові знаки у вигляді банкнотів,

казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в

обігу та є законним платіжним засобом на території України, а

також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але

підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу,

кошти на рахунках, у внесках в банківських та інших

фінансових установах на території України;

платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації,

купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки,

акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати,

ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи), виражені

у валюті України;

іноземна валюта - іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів,

казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним

платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а

також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але

підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу,

кошти у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних

розрахункових (клірингових) одиницях, що перебувають на рахунках

або вносяться до банківських та інших фінансових установ за межами

України;

платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації,

купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви,

чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та

банківські документи), виражені в іноземній валюті або банківських

металах; ( Абзац п'ятий пункту 1 статті 1 із змінами, внесеними

згідно із Законом N 932-XIV ( 932-14 ) від 14.07.99 )

банківські метали - це золото, срібло, платина, метали

платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно

до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат

якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів. ( Абзац

шостий пункту 1 статті 1 в редакції Закону N 932-XIV ( 932-14 )

від 14.07.99 )

Для цілей цього Декрету надалі під термінами:

"валюта України" розуміється як власне валюта України, так і

платіжні документи та інші цінні папери, виражені у валюті

України;

"іноземна валюта" розуміється як власне іноземна валюта, так

і банківські метали, платіжні документи та інші цінні папери,

виражені в іноземній валюті або банківських металах; ( Абзац

дев'ятий пункту 1 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 932-XIV ( 932-14 ) від 14.07.99 )

2) "валютні операції":

операції, пов'язані з переходом права власності на валютні

цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у

валюті України;

операції, пов'язані з використанням валютних цінностей в

міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням

заборгованостей та інших зобов'язань, предметом яких є валютні

цінності;

операції, пов'язані з ввезенням, переказуванням і

пересиланням на територію України та вивезенням, переказуванням і

пересиланням за її межі валютних цінностей;

3) "уповноважений банк" - будь-який комерційний банк,

офіційно зареєстрований на території України, що має ліцензію

Національного банку України на здійснення валютних операцій, а

також здійснює валютний контроль за операціями своїх клієнтів;

4) "конвертована валюта" - іноземна валюта, що віднесена до

цієї категорії Національним банком України;

5) "резиденти":

фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи

без громадянства), які мають постійне місце проживання на

території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за

кордоном;

юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не

мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з

місцезнаходженням на території України, які здійснюють свою

діяльність на підставі законів України;

дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні

представництва України за кордоном, які мають імунітет і

дипломатичні привілеї, а також філії та представництва

підприємств і організацій України за кордоном, що не здійснюють

підприємницької діяльності;

6) "нерезиденти":

фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, особи

без громадянства), які мають постійне місце проживання за межами

України, в тому числі ті, що тимчасово перебувають на території

України;

По-русски

Д Е К Р Е Т

КАБИНЕТУ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

О системе валютного регулирования

и валютного контроля

( Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР), 1993, N 17, ст.184 )

{ С изменениями, внесенными согласно Законам

N 3651 - XII ( 3651-12 ) от 25.11.93, ВВР, 1993, N 49, ст.462

N 3891 - XII ( 3891-12 ) от 28.01.94, ВВР, 1994, N 20, ст.115

N 139/95-ВР от 11.04.95, ВВР, 1995, N 16, ст.113

N 280/97-ВР от 21.05.97, ВВР, 1997, N 24, ст.170

N 295/97-ВР от 03.06.97, ВВР, 1997, N 29, ст.189

N 932 - XIV ( 932-14 ) от 14.07.99, ВВР, 1999, N 37, ст.334

N 2745 - III ( 2745-14 ) от 04.10.2001, ВВР, 2002, N 7, ст.50

Кодексом

N 436 - IV ( 436-15 ) от 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20

N 21-22, ст.144

Законами

N 3453 - IV ( 3453-15 ) от 21.02.2006, ВВР, 2006, N 27, ст.232

N 3509 - IV ( 3509-15 ) от 23.02.2006, ВВР, 2006, N 33, ст.283

N 2778 - VI ( 2778-17 ) от 14.12.2010, ВВР, 2011, N 24, ст.168

N 4205 - VI ( 4205-17 ) от 20.12.2011, ВВР, 2012, N 30, ст.350

N 4496 - VI ( 4496-17 ) от 13.03.2012, ВВР, 2013, N 2, ст.4

N 5406 - VI ( 5406-17 ) от 02.10.2012, ВВР, 2013, N 41, ст.551

N 5463 - VI ( 5463-17 ) от 16.10.2012, ВВР, 2014, N 4, ст.61

N 406 - VII ( 406-18 ) от 04.07.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст.712

N 1586 - VII ( 1586-18 ) от 04.07.2014, ВВР, 2014, N 33, ст.1162

N 1636 - VII ( 1636-18 ) от 12.08.2014, ВВР, 2014, N 43, ст.2030 }

{ В тексте Декрета слова "кредитно-финансовые учреждения" в

всех падежах заменены словами "финансовые учреждения" в

соответствующему падежу по закону N 3453 - IV

( 3453-15 ) от 21.02.2006 }

Этот Декрет устанавливает режим осуществления валютных операций на

территории Украины, определяет общие принципы валютного

регулирование, полномочия государственных органов и функции банков и

других финансовых учреждений Украины в регулировании валютных операций

права и обязанности субъектов валютных отношений, порядок осуществления

валютного контроля, ответственность при нарушении валютном

законодательство.

Раздел I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Определение терминов

Сроки, которые используются в этом Декрете, имеют такое

значение:

1) "валютные ценности":

валюта Украины - денежные знаки в виде банкнот

казначейских билетов, монет и в других формах, которые находятся в

обращению и является законным платежным средством на территории Украины, а

также изъяты из обращения или такие, которые изымаются из него, но

подлежат обмену на денежные знаки, которые обращаются

средства на счетах, во взносах в банковских и других

финансовых учреждениях на территории Украины;

платежные документы и другие ценные бумаги (акции, облигации

купоны к ним, боны, векселя (тратты), долговые расписки

аккредитивы, чеки, банковские приказы, депозитные сертификаты

сберегательные книги, другие финансовые и банковские документы), выражены

в валюте Украины;

иностранная валюта - иностранные денежные знаки в виде банкнот

казначейских билетов, монет, которые обращаются и являются законными

платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, а

также изъяты из обращения или такие, которые изымаются из него, но

подлежат обмену на денежные знаки, которые обращаются

средства в денежных единицах иностранных государств и международных

расчетных (клиринговых) единицах, которые находятся на счетах

или вносятся к банковским и других финансовых учреждений за пределами

Украины;

платежные документы и другие ценные бумаги (акции, облигации

купоны к ним, векселя (тратты), долговые расписки, аккредитивы

чеки, банковские приказы, депозитные сертификаты, другие финансовые и

банковские документы), выражены в иностранной валюте или банковских

металлах; ( Абзац пятый пункту 1 статьи 1 с изменениями, внесенными

по закону N 932 - XIV ( 932-14 ) от 14.07.99 )

банковские металлы - это золото, серебро, платина, метали

платиновой группы, доказанные (аффинированные) до наивысших проб соответственно

к мировым стандартам, в слитках и порошках, которые имеют сертификат

качества, а также монеты, выработанные из драгоценных металлов. ( Абзац

шестой пункту 1 статьи 1 в редакции Закона N 932 - XIV ( 932-14 )

от 14.07.99 )

Для целей этого Декрета в дальнейшем под сроками:

"валюта Украины" понимает как собственно валюта Украины, так и

платежные документы и другие ценные бумаги, выраженные в валюте

Украины;

"иностранная валюта" понимает как собственно иностранная валюта, так

и банковские металлы, платежные документы и другие ценные бумаги

выражены в иностранной валюте или банковских металлах; ( Абзац

девятый пункту 1 статьи 1 с изменениями, внесенными по закону

N 932 - XIV ( 932-14 ) от 14.07.99 )

2) "валютные операции":

операции, связанные с переходом права собственности на валютные

ценности, за исключением операций, которые осуществляются между резидентами в

валюте Украины;

операции, связанные с использованием валютных ценностей в

международному обращению как средству платежа, с передаваемостью

задолженностей и других обязательств, предметом которых валютные

ценности;

операции, связанные с ввозом, переведением и

пересылкой на территорию Украины и вывозом, переведением и

пересылкой за ее пределы валютных ценностей;

3) "уполномоченный банк" - любой коммерческий банк

официально зарегистрирован на территории Украины, которая имеет лицензию

Национального банка Украины на осуществление валютных операций, а

также осуществляет валютный контроль за операциями своих клиентов;

4) "конвертируемая валюта" - иностранная валюта, которая отнесена к

этой категории Национальным банком Украины;

5) "резиденты":

физические лица (граждане Украины, иностранные граждане, лица

без гражданства), которые имеют постоянное местожительство на

территории Украины, в том числе те, что временно находятся за

границей;

юридические лица, субъекты предпринимательской деятельности, что не

имеют статусу юридического лица (филиалы, представительства и тому подобное), из

местонахождением на территории Украины, которые осуществляют свою

деятельность на основании законов Украины;

дипломатические, консульские, торговые и другие официальные

представительства Украины за рубежом, которые имеют иммунитет и

дипломатические привилегии, а также филиалы и представительства

предприятий и организаций Украины за рубежом, что не осуществляют

предпринимательской деятельности;

6) "нерезиденты":

физические лица (иностранные граждане, граждане Украины, лица

без гражданства), которые имеют постоянное местожительство за пределами

Украины, в том числе те, что временно находятся на территории

Украины;