Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

1.1. Сутність та структура фінансового ринку
Цивілізована, ефективно функціонуюча ринкова економіка для забезпечення процесу суспільного відтворення передбачає створення умов для здійснення розподілу та перерозподілу мобілізованих тимчасово вільних коштів господарюючих суб'єктів між різними секторами економіки. Активну участь у цьому процесі бере фінансовий ринок. Фінансовий ринок - ие ринок, на якому виявляються попит і пропозиція на різноманітні фінансові інструменти. На фінансовому ринку відбувається рух коштів (капіталу). Гроші — не тільки головна мета підприємництва, а й найважливіший засіб для досягнення цієї мети, при цьому необхідно вирішити питання про джерела капіталу та напрямки його вкладання.
Тому всі господарюючі суб'єкти стикаються в першу чергу з фінансовим ринком, де шукають необхідні кошти або здійснюють інвестування тимчасово вільних грошових коштів і отримують від цього додатковий прибуток.
своєї діяльності.
Крім того, фінансовий ринок стимулює зростання обсягів

По-русски

1.1. Сущность и структура финансового рынка
Цивилизована, эффективно функционирующая рыночная экономика для обеспечения процесса общественного воссоздания предусматривает создание условий для осуществления распределения и перераспределения мобилизованных временно свободных средств хозяйствующих субъектов между разными секторами экономики. Активное участие в этом процессе принимает финансовый рынок. Финансовый рынок - ие рынок, на котором оказываются спрос и предложение на разнообразные финансовые инструменты. На финансовом рынке происходит движение средств(капиталу). Деньги - не только главная цель предпринимательства, но и важнейшее средство для достижения этой цели, при этом необходимо решить вопрос об источниках капитала и направлениях его вкладывания.
Поэтому все хозяйствующие субъекты сталкиваются в первую очередь с финансовым рынком, где ищут необходимые средства или осуществляют инвестирование временно свободных денежных средств и получают от этого дополнительную прибыль.
своей деятельности.
Кроме того, финансовый рынок стимулирует рост объемов