Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

1.1. Сутність та структура фінансового ринку

Цивілізована, ефективно функціонуюча ринкова економіка для забезпечення процесу суспільного відтворення передбачає створення умов для здійснення розподілу та перерозподілу мобілізованих тимчасово вільних коштів господарюючих суб'єктів між різними секторами економіки. Активну участь у цьому процесі бере фінансовий ринок.

Фінансовий ринок - ие ринок, на якому виявляються попит і пропозиція на різноманітні фінансові інструменти. На фінансовому ринку відбувається рух коштів (капіталу). Гроші — не тільки головна мета підприємництва, а й найважливіший засіб для досягнення цієї мети, при цьому необхідно вирішити питання про джерела капіталу та напрямки його вкладання.

Тому всі господарюючі суб'єкти стикаються в першу чергу з фінансовим ринком, де шукають необхідні кошти або здійснюють інвестування тимчасово вільних грошових коштів і отримують від цього додатковий прибуток.

своєї діяльності.

Крім того, фінансовий ринок стимулює зростання обсягів виробництва, накопичення фінансових ресурсів та сприяє появі й розвитку позитивних соціальних змін у суспільстві. Реалізація Цих функцій здійснюється в тому числі і через ринок цінних

— кредитний ринок — це механізм, за допомогою якого встановлюються взаємовідносини між підприємствами і громадянами, які мають потребу в фінансових ресурсах, та організаціями і фомадянами, які можуть надати необхідні кошти на певних умовах;

— валютний ринок — це механізм, за допомогою якого встановлюються правові і економічні взаємовідносини між продавцями і покупцями валют;

-ринок цінних паперів — об'єднує частину кредитного ринку (ринок інструментів позики або боргових зобов'язань) і ринок інструментів власності, тобто цей ринок охоплює операції з випуску й обігу інструментів позики, інструментів власності, а також їх гібридів.

При іншому підході в структурі фінансового ринку виділя¬ють (рис. 1.3):

- ринок готівкових коштів;

- короткострокових платіжних коштів, які виконують функції, подібні до готівкових фошей (чеки, векселі);

-ринок валюти;

— ринок цінних паперів;

- ринок позикового капіталу, тобто ринок коротко-, середньо-

та довгострокових банківських кредитів.

Грошовий ринок — це ринок готівкових грошей, короткостро¬кових кредитних операцій, валюти. На грошовому ринку обер¬таються надійні короткострокові інструменти. їх рух зумовлений різницею в рівнях прибутку та ризику.

Ринок капіталів поділяється на ринок цінних паперів (середньо-та довгострокових) і ри нок середньострокових та довгострокових банківських кредитів. Ринок капіталів є найважливішим джерелом довгострокових інвестиційних ресурсів. Якщо грошо¬вий ринок у першу чергу підтримує ліквідність на фінансовому ринку, то ринок капіталів сприяє рентабельному використанню або алокації фінансових коштів.

Це означає, що очікувана при¬бутковість капіталовкладень повинна з урахуванням відповід¬ного ризику, як мінімум, відповідати відсотку на ринку капіталів.

Таким чином, фінансовий ринок забезпечує платоспромож¬ність фінансової системи, забезпечує максимально безболісне узгодження загальноекономічних процесів накопичення та ін¬вестування як за обсягом, так і в структурному відношенні.

З точки зору джерел залучення коштів фінансовий ринок включає(рис. 1.5):

- боргові ринки, або ринки кредиту. За допомогою фінансових інструментів суб'єкти господарювання беруть гроші в борг і вико¬ристовують їх згідно зі своїми намірами. Основними фінансовими інструментами на цих ринках є облігації, закладні та векселі;

—ринки акціонерного капіталу. За допомогою акцій інвесто¬ри мають можливість об'єднати гроші, вкласти їх у певний проект, а прибутки розподіляти пропорційно до вкладених коштів.

Виділяють також національний і міжнародний фінансові ринки. На міжнародному ринку процеси купівлі-продажу това¬рів фінансового ринку регламентуються законами і норматив¬ними актами з міжнародної торгівлі. Відповідальність за дотри¬мання цих правил несе держава, суб'єкти якої виходять на світо¬вий ринок.

Фінансовий ринок можна поділити на первинний і вторинний. Первинний ринок виникає при емісії цінних паперів, і на ньому мобілізуються фінансові ресурси. На вторинному ринку ці ресур¬си перерозподіляються, тобто на вторинному ринку вони опиня¬ються після того, як були вже продані на первинному.

У свою чергу вторинний ринок поділяється на біржовий і позабіржовий. Біржовий ринок представлений фондовою біржею як особливим інституційно організованим ринком. На ньому обертаються цінні папери високої якості і виконуються операції професійними учасниками. Фондова біржа є торговельним, про¬фесійним, нормативним, технологічним ядром ринку цінних паперів та фінансового ринку. На позабіржовому ринку здійс¬нюються операції з цінними паперами позафондової торгівлі.

У Цьому випадку об'єктом купівлі-продажу стають цінні папери, які не пройшли лістинг, тобто ті, які збудь-яких причин не котиру¬ються на біржі.

Необхідно мати на увазі, як би не трактувалася структура фінансового ринку, головною метою є розподіл надлишку коштів або заощаджень, їх мобілізація і перерозподіл між сферами і секторами економіки. Головна функція фінансового ринку — трансформація бездіючих грошових коштів у позиковий капітал. Фінансовий ринок робить рівнодоступними грошові фонди для всіх його учасників (держави, підприємств, домашніх госпо¬дарств), які переслідують одну мету — збільшення капіталу.

Наведемо коротку характеристику окремих сегментів фінансового ринку.

Кредитний ринок — це специфічна сфера економічних відно¬син, де об'єктом операцій є наданий на певних умовах у позику капітал.

Цей ринок виконує такі функції:

— об'єднання дрібних, розрізнених грошових заощаджень населення, державних підрозділів, приватного бізнесу, іноземних інвесторів і утворення великих грошових фондів;

— трансформація грошових коштів у позиковий капітал, який забезпечує зовнішні джерела фінансування матеріального виробництва національної економіки;

— надання позик державним органам і населенню для

вирішення таких важливих завдань, як покриття дефіциту дер¬

жавного бюджету, фінансування різного роду соціальних програм.

Таким чином, кредитний ринокдозволяє здійснювати нако¬пичення, рух, розподіл та перерозподіл позикового капіталу між сферами економіки. Кредитний ринок потрібно розглядати як синтез ринків різних платіжних засобів. Він поділяється на ринок грошових ресурсів і ринок боргових зобов'язань.

Валютні ринки - офіційні центри, де здійснюється купівля-продаж валюти на основі попиту і пропозиції. Вони обслуговують міжнародний платіжний оборот, пов'язаний з оплатою грошових зобов'язань юридичних і фізичних осіб різних країн. Валютний ринок може бути розглянутий як механізм встановлення правових та економічних відносин між покупцями і продавцями валют.

Попит на іноземну валюту пов'язаний із залежністю націо¬нальної економіки від імпорту й

По-русски

1.1. Сущность и структура финансового рынка

Цивилизована, эффективно функционирующая рыночная экономика для обеспечения процесса общественного воссоздания предусматривает создание условий для осуществления распределения и перераспределения мобилизованных временно свободных средств хозяйствующих субъектов между разными секторами экономики. Активное участие в этом процессе принимает финансовый рынок.

Финансовый рынок - ие рынок, на котором оказываются спрос и предложение на разнообразные финансовые инструменты. На финансовом рынке происходит движение средств (капиталу). Деньги - не только главная цель предпринимательства, но и важнейшее средство для достижения этой цели, при этом необходимо решить вопрос об источниках капитала и направлениях его вкладывания.

Поэтому все хозяйствующие субъекты сталкиваются в первую очередь с финансовым рынком, где ищут необходимые средства или осуществляют инвестирование временно свободных денежных средств и получают от этого дополнительную прибыль.

своей деятельности.

Кроме того, финансовый рынок стимулирует рост объемов производства, накопления финансовых ресурсов и способствует появлению и развитию позитивных социальных изменений в обществе. Реализация Этих функций осуществляется в том числе и через рынок ценных

- кредитный рынок - это механизм, с помощью которого устанавливаются взаимоотношения между предприятиями и гражданами, которые имеют потребность в финансовых ресурсах, и организациями и фомадянами, которые могут предоставить необходимые средства на определенных условиях;

- валютный рынок - это механизм, с помощью которого устанавливаются правовые и экономические взаимоотношения между продавцами и покупателями валют;

-ринок ценных бумаг - объединяет часть кредитного рынка (рынок инструментов ссуды или долговых обязательств) и рынок инструментов собственности, то есть этот рынок охватывает операции из выпуска и обращения инструментов ссуды, инструментов собственности, а также их гибридов.

При другом подходе в структуре финансового рынка виділя¬ють (рис. 1.3) :

- рынок наличных средств;

- краткосрочных платежных средств, которые выполняют функции, подобные к наличным фошей (чеки, векселя);

-ринок валюты;

- рынок ценных бумаг;

- рынок ссудного капитала, то есть рынок коротко-, средне-

но долгосрочных банковских кредитов.

Денежный рынок - это рынок наличных денег, короткостро¬кових кредитных операций, валюты. На денежном рынке обер¬таються надежные краткосрочные инструменты. их движение предопределено разницей в уровнях прибыли и риска.

Рынок капиталов разделяется на рынок ценных бумаг (середньо-та долгосрочных) и ри нок среднесрочных и долгосрочных банковских кредитов. Рынок капиталов является важнейшим источником долгосрочных инвестиционных ресурсов. Если грошо¬вей рынок в первую очередь поддерживает ликвидность на финансовом рынке, то рынок капиталов способствует рентабельному использованию или алокації финансовых средств.

Это значит, что ожидаемая при¬бутковість капиталовложений должна с учетом відповід¬ного риска, как минимум, отвечать проценту на рынке капиталов.

Таким образом, финансовый рынок обеспечивает платоспромож¬ність финансовой системы, обеспечивает максимально безболезненное согласование общеэкономических процессов накопления и ін¬вестування как по объему, так и в структурном отношении.

С точки зрения источников привлечения средств финансовый рынок включает(рис. 1.5) :

- долговые рынки, или рынки кредита. С помощью финансовых инструментов субъекты ведения хозяйства берут деньги в долг и вико¬ристовують их согласно своим намерениям. Основными финансовыми инструментами на этих рынках являются облигации, заведения и векселя;

-ринки акционерного капитала. С помощью акций інвесто¬ри имеют возможность объединить деньги, вложить их в определенный проект, а прибыли распределять пропорционально к вложенным средствам.

Выделяют также национальный и международный финансовые рынки. На международном рынке процессы покупки-продажи това¬ров финансового рынка регламентируются законами и норматив¬ими актами из международной торговли. Ответственность за дотри¬мання этих правил несет государство, субъекты которого выходят на світо¬вей рынок.

Финансовый рынок можно разделить на первичный и вторичный. Первичный рынок возникает при эмиссии ценных бумаг, и на нем мобилизируются финансовые ресурсы. На вторичном рынке эти ресур¬си перераспределяются, то есть на вторичном рынке они опиня¬ються после того, как были уже проданы на первичном.

В свою очередь вторичный рынок разделяется на биржевый и внебиржевой. Биржевый рынок представлен фондовой биржей как особенным институционно организованным рынком. На нем вращаются ценные бумаги высокого качества и выполняются операции профессиональными участниками. Фондовая биржа является торговой, о¬фесійним, нормативным, технологическим ядром рынка ценных бумаг и финансового рынка. На внебиржевом рынке здійс¬нюються операции с ценными бумагами позафондової торговли.

В Этом случае объектом покупки-продажи становятся ценные бумаги, которые не прошли листинг, то есть те, которые збудь-яких причин не котиру¬ються на бирже.

Необходимо иметь в виду, как бы не трактовалась структура финансового рынка, главной целью является распределение излишка средств или сбережений, их мобилизация и перераспределение между сферами и секторами экономики. Главная функция финансового рынка - трансформация бездіючих денежных средств в ссудный капитал. Финансовый рынок делает рівнодоступними денежные фонды для всех его участников (государства, предприятий, домашних госпо¬дарств), которые преследуют одну цель - увеличение капитала.

Наведем короткую характеристику отдельных сегментов финансового рынка.

Кредитный рынок - это специфическая сфера экономических відно¬сын, где объектом операций предоставлен на определенных условиях взаймы капитал.

Этот рынок выполняет такие функции:

- объединение мелких, разрозненных денежных сбережений населения, государственных подразделений, частного бизнеса, иностранных инвесторов и образования больших денежных фондов;

- трансформация денежных средств в ссудный капитал, который обеспечивает внешние источники финансирования материального производства национальной экономики;

- предоставление ссуд государственным органам и населению для

решение таких важных заданий, как покрытие дефицита драл¬

жавного бюджета, финансирования разного рода социальных программ.

Таким образом, кредитный ринокдозволяє осуществлять нако¬пичення, движение, распределение и перераспределение ссудного капитала между сферами экономики. Кредитный рынок нужно рассматривать как синтез рынков разных платежных средств. Он разделяется на рынок денежных ресурсов и рынок долговых обязательств.

Валютные рынки - официальные центры, где осуществляется покупка-продажа валюты на основе спроса и предложения. Они обслуживают международный платежный оборот, связанный с оплатой денежных обязательств юридических и физических лиц разных стран. Валютный рынок может быть рассмотрен как механизм установления правовых и экономических отношений между покупателями и продавцами валют.

Спрос на иностранную валюту связан с зависимостью націо¬нальної экономики от импорта и