Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Затверджено Міністерством освіти і науки України

як підручник для студентів вищих навчальних закладів

(лист№ 1/11-1887від 29.04.2004р.)

Рекомендовано Вченою радою Національної академії внутрішніх справ України,

Вченою радою Київського міжнародного університету та Вченою радою Київського юридичного інституту МВС України

Рецензенти:

Костенко О. М— доктор юридичних наук, професор (Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, завідуючий відділом проблем кримінального права, кримінології та судоустрою);

Мисливий В. А- кандидат юридичних наук, професор (Юридична академія Міністерства внутрішніх справ, проректор).

К82 Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. (Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько та ін.). Вид. 3-тє, переробл. та допов./ За ред. М. І. Мельника, В. А. Климен-ка.- К.: Юридична думка, 2004.- 352 с ISBN 966-326-041-6

У підручнику висвітлюються основні питання Загальної частини кримінального права України, розкривається зміст (у

По-русски

Утверждено Министерством образования и науки Украины
как учебник для студентов высших учебных заведений
(лист№ 1/11-1887від 29.04.2004р.)
Рекомендовано Ученым советом Национальной академии внутренних дел Украины,
Ученым советом Киевского международного университета и Ученым советом Киевского юридического института МВД Украины
Рецензенты:
Костенко О. М- доктор юридических наук, профессор(Институт государства и права им. В. М. Корецького НАН Украины, заведующий отделом проблем криминального права, криминологии и судоустройства);
Мисливий В. А- кандидат юридических наук, профессор(Юридическая академия Министерства внутренних дел, проректор).
К82 Криминальное право Украины. Общая часть: Учебник. (Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько и др.). Вид. 3-тє, переробл. но допов./ За ред. М. І. Мельника, В. А. Климен-ка.- К. : Юридическая мысль, 2004.- 352 с ISBN 966-326-041-6
В учебнике освещаются основные вопросы Общей части криминального права Украины, раскрывается содержание (в