Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету

1. Загальні положення

1.1. Економічна класифікація видатків бюджету призначена для чіткого розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за економічними характеристиками операцій, які здійснюються відповідно до функцій держави та місцевого самоврядування.

Економічна класифікація видатків бюджету забезпечує єдиний підхід до всіх учасників бюджетного процесу з точки зору виконання бюджету.

1.2. Видатки на проведення тендерів із закупівлі товарів, робіт та послуг (а саме: видатки на розробку і розсилання тендерної документації, запрошення до участі в процедурах закупівель та підготовці засідань тендерного комітету із закупівлі товарів, робіт і послуг тощо) здійснюються за відповідними кодами економічної класифікації видатків бюджету залежно від економічної суті платежу.

1.3. Сплата податку на додану вартість, який включений до ціни товарів, робіт і послуг, здійснюється за тим кодом економічної класифікації видатків бюджету, за яким здійснюється основний платіж.

Перерахування (сплата) податку на доходи фізичних осіб здійснюється за тим кодом економічної класифікації, за яким здійснюється виплата доходу фізичної особи.

1.4. Сплата донарахованих платежів (крім штрафів і пені), визначених контрольними органами відповідно до законодавства, та відсотків річних від простроченої суми договору проводиться за тим кодом, за яким має бути проведений основний платіж.

1.5. Видатки одержувачів бюджетних коштів здійснюються за такими кодами економічної класифікації видатків бюджету:

поточні видатки:

2281 "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм";

2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку";

2610 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)";

капітальні видатки:

3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)".

1.6. У цій Інструкції терміни та поняття вживаються у такому значенні:

капітальні видатки - це видатки, які спрямовуються на придбання основного капіталу (обладнання і предметів довгострокового користування), необоротних активів (у тому числі землі, нематеріальних активів тощо), на будівництво (придбання), ремонт, реконструкцію та реставрацію (у тому числі житла (приміщень), інших об'єктів), на створення державних запасів і резервів; на придбання капітальних активів; невідплатні платежі, компенсацію втрат, пов'язаних з пошкодженням основного капіталу.

капітальні трансферти - це невідплатні односторонні платежі органів управління, які не ведуть до виникнення або погашення фінансових вимог. Вони передбачені на придбання капітальних активів, компенсацію втрат, пов'язаних з пошкодженням основного капіталу, або збільшення капіталу одержувачів бюджетних коштів. До цієї категорії включаються також трансфертні платежі підприємствам для покриття збитків, акумульованих ними протягом ряду років або таких, які виникли в результаті надзвичайних обставин.

Капітальними трансфертами вважаються невідплатні, безповоротні платежі, які мають одноразовий і нерегулярний характер як для надавача (донора), так і для їх отримувача (бенефіціара).

поточні видатки - це видатки, які спрямовуються на виконання бюджетних програм та забезпечують поточне функціонування бюджетних установ, проведення досліджень, розробок, заходів та надання поточних трансфертів населенню і підприємствам (установам, організаціям);

субсидії - це усі невідплатні поточні виплати підприємствам, які не передбачають компенсації у вигляді спеціально обумовлених виплат або товарів і послуг в обмін на проведені платежі, а також видатки, пов'язані з відшкодуванням збитків державних підприємств;

трансферти населенню - це поточні платежі фізичним особам або надання їм матеріальної допомоги у натуральному вигляді, які передбачені для збільшення їх доходу. Трансферти населенню можуть надаватись як у готівковій формі, так і шляхом сплати рахунків. Подібні платежі можуть бути окремою добавкою до бюджету певної сім'ї чи особи або компенсуванням певних видів витрат, наприклад, на харчування, комунальні послуги, оплату проїзду тощо;

трансфертні платежі - це невідплатні і безповоротні платежі, які не є придбанням товарів чи послуг, наданням кредиту або виплатою непогашеного боргу.

2. Код 2000 "Поточні видатки"

2.1. Код 2100 "Оплата праці і нарахування на заробітну плату"

2.1.1. Код 2110 "Оплата праці"

За цією категорією передбачаються видатки на оплату праці всіх працівників бюджетних установ (організацій), а також грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу згідно з установленими посадовими окладами, ставками або розцінками, матеріальну допомогу, у тому числі видатки на премії та інші види заохочень чи винагород відповідно до законодавства.

2.1.1.1. Код 2111 "Заробітна плата"

1) заробітна плата за встановленими посадовими окладами (тарифними ставками) або розцінками всіх штатних працівників, у тому числі за трудовими договорами; надбавка за вислугу років; доплата за ранг, надбавки та доплати обов'язкового характеру (оплата роботи в нічний час, доплати за науковий ступінь, за знання та використання в роботі іноземної мови тощо);

2) премії та інші види заохочень чи винагород відповідно до законодавства;

3) матеріальна допомога, допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та в інших випадках за рішенням адміністрації установи (організації) відповідно до законодавства;

4) винагороди та інші виплати, нараховані працівникам, які не перебувають у штаті установи (організації), відповідно до умов цивільно-правового договору (за винятком суб'єктів господарювання);

5) одноразова грошова допомога у зв'язку з виходом на пенсію або, якщо це передбачено законодавством, у відставку.

2.1.1.2. Код 2112 "Грошове забезпечення військовослужбовців"

1) грошове утримання (забезпечення) військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, у тому числі основні та додаткові види виплат;

2) заохочення, передбачені законодавством;

3) відшкодування податку на доходи фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, згідно із законодавством;

4) одноразова грошова допомога при звільненні зі служби військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу.

2.1.2. Код 2120 "Нарахування на оплату праці"

За цим кодом здійснюється нарахування бюджетними установами (організаціями) на фонд оплати праці, а саме: сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, нарахованого відповідно до законодавства.

2.2. Код 2200 "Використання товарів і послуг"

За цією категорією здійснюється

По-русски

Инструкция относительно применения экономической классификации расходов бюджета

1. Общие положения

1.1. Экономическая классификация расходов бюджета предназначена для четкого разграничения расходов бюджетных учреждений и получателей бюджетных средств по экономическим характеристикам операций, которые осуществляются в соответствии с функциями государства и местного самоуправления.

Экономическая классификация расходов бюджета обеспечивает единственный подход ко всем участникам бюджетного процесса с точки зрения выполнения бюджета.

1.2. Расходы на проведение тендеров из закупки товаров, работ и услуг(а именно: расходы на разработку и рассылку тендерной документации, приглашения к участию в процедурах закупок и подготовке заседаний тендерного комитета по закупке товаров, работ и услуг и тому подобное) осуществляются за соответствующими кодами экономической классификации расходов бюджета в зависимости от экономической сути платежа.

1.3. Уплата налога на добавленную стоимость, который включен к цене товаров, работ и услуг, осуществляется по тому коду экономической классификации расходов бюджета, за которым осуществляется основной платеж.

Перечисление(уплата) налога на доходы физических лиц осуществляется по тому коду экономической классификации, за которым осуществляется выплата доходу физического лица.

1.4. Уплата доначисленных платежей(кроме штрафов и пени), определенных контрольными органами в соответствии с законодательством, и процентами годовыми от просроченной суммы договора проводится по тому коду, за которым должен быть проведен основной платеж.

1.5. Расходы получателей бюджетных средств осуществляются за такими кодами экономической классификации расходов бюджета :

текущие расходы:

2281 "Исследование и разработки, отдельные мероприятия развития по реализации государственных(региональных) программ";

2282 "Отдельные мероприятия по реализации государственных(региональных) программ, не отнесенные к мероприятиям развития";

2610 "Субсидии и текущие трансферты предприятиям(учреждениям, организациям) ";

капитальные расходы:

3210 "Капитальные трансферты предприятиям(учреждениям, организациям) ".

1.6. В этой Инструкции сроки и понятия употребляются в таком значении:

капитальные расходы - это расходы, которые направляются на приобретение основного капитала(оборудования и предметов долгосрочного пользования), необоротных активов(в том числе земли, нематериальных активов и тому подобное), на строительство(приобретение), ремонт, реконструкцию и реставрацию(в том числе жилья(помещений), других объектов), на создание государственных запасов и резервов; на приобретение капитальных активов; неоплатные платежи, компенсацию потерь, связанных с повреждением основного капитала.

капитальные трансферты - это неоплатные односторонние платежи органов управления, которые не ведут к возникновению или погашению финансовых требований. Они предусмотрены на приобретение капитальных активов, компенсацию потерь, связанных с повреждением основного капитала, или увеличения капитала получателей бюджетных средств. К этой категории включаются также трансфертные платежи предприятиям для покрытия убытков, аккумулированных ими в течение ряда лет или таких, которые возникли в результате чрезвычайных обстоятельств.

Капитальными трансфертами считаются неоплатные, безвозвратные платежи, которые имеют одноразовый и нерегулярный характер как для надавача(донора), так и для их получателя(бенефициара).

текущие расходы - это расходы, которые направляются на выполнение бюджетных программ и обеспечивают текущее функционирование бюджетных учреждений, проведения исследований, разработок, мероприятий и предоставления текущих трансфертов населению и предприятиям(учреждениям, организациям);

субсидии - это все неоплатные текущие выплаты предприятиям, которые не предусматривают компенсации в виде специально обусловленных выплат или товаров и услуг в обмен на проведенные платежи, а также расходы, связанные с возмещением убытков государственных предприятий;

трансферты населению - это текущие платежи физическим лицам или предоставление им материальной помощи в натуральном виде, которые предусмотрены для увеличения их дохода. Трансферты населению могут предоставляться как в наличной форме, так и путем уплаты счетов. Подобные платежи могут быть отдельной добавкой в бюджет определенной семьи или лица или компенсированием определенных видов расходов, например, на питание, коммунальные услуги, оплату проезда и тому подобное;

трансфертные платежи - это неоплатные и безвозвратные платежи, которые не являются приобретением товаров или услуг, предоставлением кредиту или выплатой непогашенного долга.

2. Код 2000 "Текущие расходы"

2.1. Код 2100 "Оплата труда и начисление на заработную плату"

2.1.1. Код 2110 "Оплата труда"

За этой категорией предусматриваются расходы на оплату труда всех работников бюджетных учреждений(организаций), а также денежное обеспечение военнослужащих, лиц рядового и начальственного состава согласно установленным должностным окладам, ставкам или расценкам, материальную помощь, в том числе расходы на премии и другие виды поощрений или вознаграждений в соответствии с законодательством.

2.1.1.1. Код 2111 "Заработная плата"

1) заработная плата за установленными должностными окладами(тарифными ставками) или расценками всех штатных работников, в том числе по трудовым договорам; надбавка за выслугу лет; доплата за ранг, надбавки и доплаты обязательного характера(оплата работы в ночное время, доплаты за научную степень, за знание и использование в работе иностранного языка и тому подобное);

2) премии и другие виды поощрений или вознаграждений в соответствии с законодательством;

3) материальная помощь, помощь на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска и в иных случаях по решению администрации учреждения(организации) в соответствии с законодательством;

4) вознаграждения и другие выплаты, начисленные работникам, которые не находятся в штате учреждения(организации), в соответствии с условиями гражданско-правового договора(за исключением субъектов ведения хозяйства);

5) одноразовое пособие в связи с выходом на пенсию или, если это предусмотрено законодательством, в отставку.

2.1.1.2. Код 2112 "Денежное обеспечение военнослужащих"

1) денежное содержание(обеспечение) военнослужащих и лиц рядового и начальственного состава, в том числе основные и дополнительные виды выплат;

2) поощрения, предусмотренные законодательством;

3) возмещения налога на доходы физических лиц, что удерживается из денежного обеспечения, денежных вознаграждений и других выплат, полученных военнослужащими и лицами рядового и начальственного состава в связи с выполнением обязанностей несения службы, согласно законодательству;

4) одноразовое пособие при освобождении из службы военнослужащих и лиц рядового и начальственного состава.

2.1.2. Код 2120 "Начисления на оплату труда"

По этому коду осуществляется начисление бюджетными учреждениями(организациями) на фонд оплаты труда, а именно: уплата единственного взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, начисленного в соответствии с законодательством.

2.2. Код 2200 "Использования товаров и услуг"

За этой категорией осуществляется