Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

пів розвитку імунітету і дозволяли визначати активність (кількість) та характер імунокомпетентних клітин на основних етапах формування імунного захисту [47, 64], зокрема на стадії ранньої безпосередньої згубної дії на сальмонели – тканинні лімфоцити з маркером CD3 та натуральні кілери – CD8, на стадії кооперації та перенесення антигенних продуктів – клітини-хелпери з маркером CD4, на стадії переробки та представлення їх – макрофаги з маркером CVI та на стадії утворення специфічних імуноглобулінів – клітини з поверхневими маркерами IgG, IgM та IgA.

Крім цього, визначалася кількість клітин з поверхневими маркерами TcR1 та TcR2, що характеризують стан головного комплексу гістосумісності, тобто дають уяву про загальні параметри імунної активності організму [79]. Використання такого комплексу тестів визначення кількості клітин з досліджуваними маркерами давало достатні підстави для оцінки активності основних ланок імунітету в щеплених та заражених сальмонельозом курчат, тим більше, що такі дослідження здійснювались у динаміці та протягом досить тривалого часу, від 1-ї до 51-ї доби.

Ці особливості власних досліджень, здійснених з використанням дуже чутливого та високоспецифічного трьохетапного стрептавідин-біотинового методу індикації поверхневих маркерів, дозволили отримати цілком нові та оригінальні результати. Вони свідчили про високу реактогенність клітин досліджених кластерів та демонстративність проявів змін їхньої кількості та, отже, і активність субпопуляцій спеціалізованих клітин.

При дослідженні кластерів клітин були отримані результати, які свідчили про певну динаміку розвитку імунної реакції, яка залежала від часу, що минув після її введення, інфекційності збудника та особливостей досліджуваного органу.

По-русски

пол развития иммунитета и позволяли определять активность (количество) и характер иммунокомпетентных клеток на основных этапах формирования иммунной защиты [47, 64], в частности на стадии раннего непосредственного губительного действия на сальмонели - тканевые лимфоциты с маркером CD3 и натуральные киллеры - CD8, на стадии кооперации и перенесения антигенных продуктов - клетки-хелперы с маркером CD4, на стадии переработки и представления их - макрофаги с маркером CVI и на стадии образования специфических иммуноглобулинов - клетки с поверхностными маркерами IgG, IgM и IgA.

Кроме этого, определялись количество клеток с поверхностными маркерами TcR1 и TcR2, что характеризуют состояние главного комплекса гистосовместимости, то есть дают воображение об общих параметрах иммунной активности организма [79]. Использование такого комплекса тестов определения количества клеток с исследуемыми маркерами давало достаточные основания для оценки активности основных звеньев иммунитета у привитых и зараженных сальмонеллезом цыплят, тем более, что такие исследования осуществлялись в динамике и в течение достаточно длительного времени, от 1-ї до 51-ї суток.

Эти особенности собственных исследований, осуществленных с использованием очень чувствительного и высокоспецифического трехэтапного стрептавідин-біотинового метода индикации поверхностных маркеров, позволили получить полностью новые и оригинальные результаты. Они свидетельствовали о высокой реактогенности клеток исследованных кластеров и демонстративности проявлений изменений их количества и, следовательно, и активность субпопуляций специализированных клеток.

При исследовании кластеров клеток были полученные результаты, которые свидетельствовали об определенной динамике развития иммунной реакции, которая зависела от времени, которое миновало после ее введения, инфекционности возбудителя и особенностей исследуемого органа.