Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Под управлением активами понимают пути и порядок размещения собственных и привлеченных средств. Применительно к коммерческим банкам – это распределение на наличные деньги, инвестиции, ссуды и другие активы. Особое внимание при размещении средств уделяется инвестициям в ценные бумаги и ссудным операциям, в частности составу портфелей ценных бумаг и непогашенных ссуд.

Очевидным решением проблемы размещения средств является «покупка» таких активов (предоставление ссуд и инвестиций), которые могут принести наивысший доход при том уровне риска, на который готово пойти руководство банка. Однако управление фондами в коммерческих банках осложняется целым рядом факторов. Во-первых, поскольку банки являются наиболее регулируемой отраслью предпринимательства, постольку они должны осуществлять размещение средств в строгом соответствии с законами и предписаниями органов контроля. Во-вторых, отношения между банками и его клиентами по ссудам и вкладам строятся на основе доверия и помощи. И,

По-украински

Під управлінням активами розуміють шляхи і порядок розміщення власних і притягнених засобів. Стосовно комерційних банок - цей розподіл на готівку, інвестиції, позики і інші активи. Особлива увага при розміщенні засобів приділяється інвестиціям в цінні папери і позиковим операціям, зокрема складу портфелів цінних паперів і непогашених позик.

Очевидним рішенням проблеми розміщення засобів є "купівля" таких активів (надання позик і інвестицій), які можуть принести найвищий доход при тому рівні ризику, на який готове піти керівництво банку. Проте управління фондами в комерційних банках ускладнюється цілим рядом чинників. По-перше, оскільки банки є найбільш регульованою галуззю підприємництва, остільки вони повинні здійснювати розміщення засобів в строгій відповідності із законами і приписами органів контролю. По-друге, стосунки між банками і його клієнтами по позиках і вкладах будуються на основі довіри і допомоги. І