Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ЗМІСТ

Введення

I. Математика в системі знань

II. Сучасна математика і стиль наукового мислення

Висновок

Список літератури

ВСТУП

Назва "математика" походить від грецького слова "матейн" (mathein) - вчитися, пізнавати. Стародавні греки взагалі вважали, що поняття "математика" (mathematike) і "наука", "пізнання" (mathema) - синоніми. Їм було властиво таке розуміння універсалізму цієї галузі знання, яке два тисячоліття тому висловив Рене Декарт, який писав: "До області математики відносять науки, в яких розглядаються або порядок, або міра, і абсолютно не суттєво, чи будуть це числа, фігури, зірки, звуки або що-небудь інше ...

; таким чином, повинна існувати якась загальна наука, яка пояснює все, що відноситься до порядку та мірі, не входячи в дослідження ніяких приватних предметів ...

Інше пояснення походження слова "математика" пов'язане з грецьким словом "матема" (mathema), що означає врожай, збір врожаю. Розмітка земельних ділянок (геометрія), визначення термінів польових

По-английски

TABLE OF CONTENTS
Introduction
I. Mathematics is in the system of knowledge
II. Modern mathematics and style of the scientific thinking
Conclusion
List of literature

ENTRY
The name "mathematics" originates from the Greek word "матейн"(mathein) - to study, to cognize. Ancient Greeks considered in general, that concept "mathematics"(mathematike) and "science", "cognition"(mathema) is synonyms. It can them such understanding of універсалізму of this industry of knowledge, that two millenniums that is why were expounded by Rhenate Декарт, that wrote, : "To the area of mathematics take sciences, an or order, or measure, is examined in that, and absolutely not substantially, or it will be numbers, figures, stars, sounds or anything other ...; thus, there must be some general science, that explains everything, that behaves to the order and to the measure, not included in research no private objects ... "
Other explanation of origin of word "mathematics" is related to the Greek word "матема"(mathema), that means a harvest, harvest. Marking of lot lands(geometry), definitions the field