Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

“Затверджую”

Директор СДЮШОР «Крижинка»

__________________М.І. Губко

“___”_________________201___року

П О Л О Ж Е Н Н Я

про

ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ

СДЮШОР ПО ФІГУРНОМУ КАТАННЮ НА КОВЗАНАХ “КРИЖИНКА”

І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

1.1. Дане «Положення про преміювання» встановлює порядок і розмір преміювання працівників СДЮШОР «Крижинка» з фігурного катання на ковзанах., виходячи із умов ефективності і якості їх роботи.

1.2. Дане Положення обговонрено і затверджено на спільному засіданні адміністрації спортшколи «___»_____________201__р.

1.3. В дане Положення можуть вносити зміни та доповнення на підставі рішень адміністрації спортшколи.

ІІ. КРИТЕРІЇ ПРЕМІЮВАННЯ

2.1. Основним критерієм оцінки роботи тренера-викладача по спорту слідуючі показники:

2.1.1. На етапі початкової підготовки:

• стабільність контингенту учнів;

• рівень засвоєння учнями-спортсменами програм спортшколи;

• виконання ними вимог по загальній фізичній підготовці;

• кількість учнів-спортсменів, зарахованих до навчально-тренувальних груп;

• допомога загальноосвітнім школм в організації та проведенні районних змагань;

2.1.2. На навчально-тренувальному етапі:

• виконання учнями-спортсменами вимог програм з виду спорту;

• спеціальній, технічній підготовці;

• рівень показаних вихованцями результатів у змаганнях різного рівня;

2.1.3. На етапі спортивного вдосконалення:

• виконання учнями-спортсменами вимог програм з виду спорту;

• кількість підготовлених кандидатів, резерву, членів збірної команди України;

• результати виступів вихїованців у змаганнях різного рівня;

2.1.4. Добросовістне виконання своїх службових обов’язків, багаторічна робота в спортшколі.

2.2. При преміюванні інших категорій працівників спортшколи враховуються такі показники:

• добросовістне виконання своїх службових та громадських обов’язків;

• багаторічна робота в спортшколі;

• висока професійна майстерність;

• сторення умов для високоякісного проведення навчально-виховного процесу;

• інші;

2.3. Преміювання тренерів-викладачів може також проводитися і за конкретні високі досягнення в роботі та підготовку висококваліфікованих спортсменів за слідуючими показниками:

2.3.1. Підготовка переможців та призерів змагань різного рівня:

• переможець чи призер Першості України;

• переможець чи призер Чемпіонатів та Кубку України;

• призер Чемпіонатів та Кубків Європи;

• призер Чемпіонатів та Кубків Світу;

• переможеці та призери інших міжнародних змагань;

2.3.2. Підготовка високваліфікованих спортсменів;

• підготовка члена збірної команди України;

• підготовка кандидата до збірної команди України;

• підготовка спортсмена, зарахованого до резерву збірної команди України;

• підготовка «Майстра спорту України міжнародного класу»;

• підготовка «Майстра спорту України»;

• підготовка двох і більше кандидатів у майстри спорту;

• підготовка п’ятьох і більше спортсменів першого розряду;

2.4. Преміювання працівників спортшколи може також здійснюватись і за виконання особливо важливих завдань;

2.4.1. Особливо важними виробничими завданнями вважаються такі завдання, які направлені на вирішення одноразових завдань, що забеспечують в короткий срок відновлення нормативного учбово-тренувального і виховного процесу із-за непередбаченого його порушення або винайдення, пошук і реалізацію нових методів високоякісної підготовки спортсменів.

2.4.2. До числа таких завдвнь відносяться:

• виконання в срок і достроково робіт по підготовці юних спортсменів, виконання ними нормативів учбової програми відповідного етапу підготовки;

• освоєння і втілення нових науково-обгрунтованих форм і методів спортивного тренування;

• виконання виробничих завдань по підготовці спортсменів високої кваліфікації, здатних поповнити склади кандидатів у збірні команди України, команди майстрів;

• дострокова підготовка матеріально-техничної бази до початку навчального року;

• виконання термінових аварійних робіт;

• виконання в короткі строки робіт, що пов’язані з попередженням аварій або ліквідації її наслідків;

2.4.3. До переліку робіт, перерахованих в пунктах 2.4. не відносяться роботи довготривалого характеру, що включені в план.

2.4.4. Не відносяться до особливо важливих виробничих завдань завдання, направлені на усунення явних організаційних недоліків у роботі, також досягнення невиробничого характеру.

2.5. Преміюються в обов’язковому порядку тренери-викладачі, яким за підсумками року присвоєні звання «Кращий тренер спортшколи року».

ІІІ. ПОРЯДОК І РОЗМІРИ ПРЕМІЮВАННЯ

3.1. Преміювання працівників здійснюється лише при наявності коштів.

3.2. Преміювання працівників здійснюється наказом директора спортшколи.

3.3. Преміювання директора спортшколи здійснюєтьсянаказом по спортшколі чи наказом вищестоящої організації на підставі клопотання адміністрації, Педагогічної Ради за погодженням з вищестоящою організацією.

Преміювання директора спортшколи може здійснюватися також за ініціативою вищестоящої організації.

3.4. Преміювання тренерів-викладачів за конкретні високі досягнення в роботі та підготовку висококваліфікованих спорсменів проводиться відразу по закінченню змагань чи повідомлення (наказу) про присвгоєння спортивного звання чи розрядів, на підставі представлених документів (протокола змагань, відповідних наказів чи витягів з них).

3.5. Преміювання працівників за окремі високі досягнення, що не ввійшли до п.2.3., проводиться окремим рішенням адміністрації.

3.6. Премії, що виплачуються працівникам споршколи, граничними розмірами не обмежуються.

3.7. При нарахуванні преміювальної суми колективу працівників в цілому, кожний працівник цього колективу представляється до премії індивідуально і розмір його винагороди визначається в залежності від особистого вкладу в результати оботи колективу.

3.8. Виробничі завдання оформляються у вигляді наказу – завдання по спортшколі за підписом диретора в вказівкою обсягу, строку початку і закінчення робіт, кола виконавців і розміру премії і погоджуються з виконавцями.

Виплати премії проводиться тільки при якісному виконанні завдання в указаний строк або достроково на підставі акту про прийом роботи комісією, призначеної наказом директора спортшколи.

3.8.1. Попередня сума премії за виконання завдання визначається в кожному конкретному випадку в залежності від ступеня важливості, складності, терміну і умов його виконання.

3.8.2. премія за виконання особливо важливих завдань виплачується незалежно від інших премій, нарахованих по

По-русски

"Утверждаю"

Директор СДЮШОР "Льдинка"

__________________М. И. Губко

"___"_________________в 201___году

П О Л О Ж Е Н Н Я

о

ПРЕМИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ

СДЮШОР ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ "ЛЬДИНКА"

І. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

1.1. Данное "Положение о премировании" устанавливает порядок и размер премирования работников СДЮШОР "Льдинка" из фигурного катания на коньках., выходя из условий эффективности и качества их работы.

1.2. Данное Положение обговонрено и утверждено на совместном заседании администрации спортшколы "___"_____________в 201__г.

1.3. В данное Положение могут вносить изменения и дополнения на основании решений администрации спортшколы.

ІІ. КРИТЕРИИ ПРЕМИРОВАНИЯ

2.1. Основным критерием оценки работы тренера-преподавателя по спорту следующие показатели:

2.1.1. На этапе начальной подготовки:

- стабильность контингента учеников;

- уровень усвоения учениками-спортсменами программ спортшколы;

- выполнение ими требований по общей физической подготовке;

- количество учеников-спортсменов, зачисленных в учебно-тренировочные группы;

- помощь общеобразовательным школм в организации и проведении районных соревнований;

2.1.2. На учебно-тренировочном этапе:

- выполнение учениками-спортсменами требований программ из вида спорта;

- специальной, технической подготовке;

- уровень показанных воспитанниками результатов в соревнованиях разного уровня;

2.1.3. На этапе спортивного совершенствования:

- выполнение учениками-спортсменами требований программ из вида спорта;

- количество подготовленных кандидатов, резерва, членов сборной команды Украины;

- результаты выступлений вихїованців в соревнованиях разного уровня;

2.1.4. Добросовістне выполнения своих служебных обязанностей, многолетняя работа в спортшколе.

2.2. При премировании других категорий работников спортшколы учитываются такие показатели:

- добросовістне выполнение своих служебных и общественных обязанностей;

- многолетняя работа в спортшколе;

- высокое профессиональное мастерство;

- сторення условий для высококачественного проведения учебно-воспитательного процесса;

- другие;

2.3. Премирование тренеров-преподавателей может также проводиться и за конкретные высокие достижения в работе и подготовку высококвалифицированных спортсменов по следующим показателям:

2.3.1. Подготовка победителей и призеров соревнований разного уровня :

- победитель или призер Первенства Украины;

- победитель или призер Чемпионатов и Кубка Украины;

- призер Чемпионатов и Кубков Европы;

- призер Чемпионатов и Кубков Мира;

- переможеці и призеры других международных соревнований;

2.3.2. Подготовка високваліфікованих спортсменов;

- подготовка члена сборной команды Украины;

- подготовка кандидата к сборной команде Украины;

- подготовка спортсмена, зачисленного в резерв сборной команды Украины;

- подготовка "Мастера спорта Украины международного класса";

- подготовка "Мастера спорта Украины";

- подготовка двух и больше кандидатов в мастера спорта;

- подготовка пяти и больше спортсменов первого разряда;

2.4. Премирование работников спортшколы может также осуществляться и за выполнение особенно важных заданий;

2.4.1. Особенно важными производственными заданиями считаются такие задания, которые направлены на решение одноразовых заданий, что забеспечують в короткий срок возобновления нормативного учебно-тренировочного и воспитательного процесса из-за непредвиденного его нарушения или изобретения, поиск и реализацию новых методов высококачественной подготовки спортсменов.

2.4.2. К числу таких завдвнь относятся:

- выполнение в срок и досрочно работ по подготовке юных спортсменов, выполнения ими нормативов учебной программы соответствующего этапа подготовки;

- освоение и воплощение новых научно-обоснованных форм и методов спортивной тренировки;

- выполнение производственных заданий по подготовке спортсменов высокой квалификации, способных пополнить составы кандидатов в сборные команды Украины, команды мастеров;

- досрочная подготовка матеріально-техничної базы к началу учебного года;

- выполнение срочных аварийных работ;

- выполнение в короткие сроки работ, которые связаны с предупреждением аварий или ликвидации ее последствий;

2.4.3. До перечня работ, перечисленных в пунктах 2.4. не относятся работы долговременного характера, которые включены в план.

2.4.4. Не относятся к особенно важным производственным заданиям задания, направленные на устранение явных организационных недостатков в работе, также достижение непроизводственного характера.

2.5. Премируются в обязательном порядке тренеры-преподаватели, которым по итогам года присвоенные звания "Лучший тренер спортшколы года".

ІІІ. ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ ПРЕМИРОВАНИЯ

3.1. Премирование работников осуществляется лишь при наличии средств.

3.2. Премирование работников осуществляется приказом директора спортшколы.

3.3. Премирование директора спортшколы здійснюєтьсянаказом по спортшколе или приказом вышестоящей организации на основании ходатайства администрации, Педагогического Совета по согласованию с вышестоящей организацией.

Премирование директора спортшколы может осуществляться также по инициативе вышестоящей организации.

3.4. Премирование тренеров-преподавателей за конкретные высокие достижения в работе и подготовку высококвалифицированных спорсменів проводится сразу по окончанию соревнований или сообщения (приказу) о присвгоєння спортивного звания или разрядов, на основании представленных документов (протокола соревнований, соответствующих приказов или выдержек из них).

3.5. Премирование работников за отдельные высокие достижения, которые не вошли к п.2.3., проводится отдельным решением администрации.

3.6. Премии, которые выплачиваются работникам споршколи, предельными размерами не ограничиваются.

3.7. При начислении премировочной суммы коллектива работников в целом, каждый работник этого коллектива представляется к премии индивидуально и размер его вознаграждения определяется в зависимости от личного вклада в результаты оботи коллектива.

3.8. Производственные задания оформляются в виде приказа - задания по спортшколе за подписью диретора в указанием объема, срока начала и окончания работ, круга исполнителей и размера премии и соглашаются с исполнителями.

Выплаты премии проводится только при качественном выполнении задания в указанный срок или досрочно на основании акта о приеме работы комиссией, назначенной приказом директора спортшколы.

3.8.1. Предыдущая сумма премии за выполнение задания определяется в каждом конкретном случае в зависимости от степени важности, сложности, срока и условий его выполнения.

3.8.2. премия за выполнение особенно важных заданий выплачивается независимо от других премий, начисленных по