Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Соціальний статус – це відносне становище чи позиція індивіда або групи в соціальній системі. Це поняття характеризує місце особистості в системі суспільних відносин, її діяльність в основних сферах життя , та врешті –решт містить оцінку діяльності особистості з погляду суспільства, яка проявляється в певних кількісних та якісних показниках (зарплата, нагороди, звання, привілеї тощо), а також самооцінку, яка може, або не може збігатися з оцінкою суспільства або соціальної групи. Соціальний статус у значенні норми та суспільного ідеалу має великі можливості при розв’язанні задач соціалізації особистості, оскільки орієнтація на досягнення більш високого соціального статусу стимулює соціальну активність. Серйозну проблему становить правильне усвідомлення особистістю свого соціального статусу. Якщо соціальний статус особистості сприймається не правильно, то людина орієнтується на ворожі його соціальному оточенню зразки поведінки.
У цьому випадку можна розглянути дві крайності в

По-русски

Социальный статус - это относительное положение или позиция индивида или группы в социальной системе. Это понятие характеризует место личности в системе общественных отношений, ее деятельность в основных сферах жизни, и в конечном итоге -решт содержит оценку деятельности личности с точки зрения общества, которая проявляется в определенных количественных и качественных показателях (зарплата, награды, звания, привилегии и тому подобное), а также самооценку, которая может, или не может совпадать с оценкой общества или социальной группы. Социальный статус в значении нормы и общественного идеала имеет большие возможности при решении задач социализации личности, поскольку ориентация на достижение высшего социального статуса стимулирует социальную активность. Серьезную проблему представляет правильное осознание личностью своего социального статуса. Если социальный статус личности воспринимается не правильно, то человек ориентируется на враждебные его социальному окружению образцы поведения.
В этом случае можно рассмотреть две крайности в