Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Реферат: "Эффективное управление кредиторской задолженностью"

Раздел: Рефераты по банковскому делу

Зміст

1. Вступ. 1

1.2. Мета та завдання курсовоі роботи. 1

2.Поняття кредиторської заборгованості. 2

2.1 Погашення кредиторської заборгованості в добровільному порядку. 6

2.2 Склад і показники кредиторської заборгованості.

7

2.3 Планування кредиторської заборгованості.

9

2.4 Система управління дебіторською та кредиторською заборгованістю 11

3. Бухгалтерський облік кредитних операцій

14

3.1 Облік поточних зобов'язань

15

3.2 Облік довгострокових зобов'язань

19

4. Аналіз кредиторської заборгованості. 20

4.1. Кредитоспроможність та ліквідність підприємства.

20

5.Ефективне управління кредиторською заборгованістю. 22

5.1 Стратегічний підхід.

22

5.2 Тактичні особливості.

23

5.3 Економічна перевага.

26

5.4 Структурні показники.

27

6. Оптимізація кредиторської заборгованості. 31

Список використаної літератури

36

1. Вступ.

Сучасна ринкова економіка вимагає спеціалістів грунтовних знань не тільки основ економічної теорії, а й поглибленного пізнаня окремих спеціальних розділів та інших економічних наук.

Підприємство – це самостійний хозяйнуючий суб’єкт, володіючий правами юридичного ліца, виробляючий продукцію, товари. Послуги. Виконуючий роботи.

Який займається різними видами економічної діяльності. Цілью якої є забеспечення загальних потреб, вилучення прибутку та рпиріст капіталу.

В процесі підприємницької діяльності у підприємств та організацій виникають господарчі зв’язки зі своїми контрагентами :

Поставниками й покупцями, партнерами по суміцній діяльності, об’єднаннями та асоціаціями, фінансовой та кредитними системами.

Від організації відносин між підприємством та банківською системою в процесі храніння грошей в комерційних банках,при організації безготівкових рахунків, отриманні та погашенні позик, плати відсотків за кредити, покупці та продажу валюти, та інших банківських послуг залежить фінансовий стан та стабільність придприємства.

1.2. Мета та завдання курсовоі роботи.

Дана робота є підсумком самостійного комплексного дослідження студентом однієї з актуальних проблем підприємницької діяльності та вивчення закономірностей функціонування економіки.

Мета курсової роботи-систематизація, закріплення та розширення теоретичних і практичних навичок з навчальної дисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”,розвиток навичок до самостійної роботи,опанування методики дослідження і аналізу,вивчення та осмислення основних проблем розвидку підприємницької діяльності.

Завдання курсовчої роботи полягає у дослідженні фактичного стану підприємств та розробці різних варіантів впливу на процес розвидку економіки вцілому.

2. Поняття кредиторської заборгованості.

Кредиторська заборгованість - тимчасово залучені суб'єктом у власне користування грошові кошти, які підлягають поверненню юридичній або фізичній особі. Розрізняють нормальну (законну) і прострочену К.з.

Нормальна виникає у межах діючих термінів її сплати. Заборгованість, не погашена з настанням термінів сплати, є простроченою. В регульованих ринкових системах з розвинутим господарським законодавством кредитор у разі невиконання позичальником у передбачені терміни своїх кредитних зобов'язань може подати на нього позові в судовому порядку вимагати не лише повернення боргу, а й повного відшкодування збитків.

У разі невиконання позичальником рішень суду про сплату заборгованості суд оголошує боржника неплатоспроможним і застосовує механізм банкрутства, який водночас є й механізмом вибору ефективного власника, і механізмом запобігання можливій ланцюговій реакції поширення неплатежів між господарюючими суб'єктами, що може перетворитися на потужний дестабілізуючий фактор економіки.

Проте в періоди глибоких економічних потрясінь механізм банкрутства належним чином не виконує зазначені функції, і через несприятливі об'єктивні обставини дуже часто неплатоспроможними стають виробники з нормальним і навіть високим рівнем ефективності господарювання, які створюють потрібну споживачам продукцію (послуги). Банкрутства і К.з. у такому разі набувають масового характеру, посилюють процес згортання виробництва, зменшення кількості робочих місць, доходів, рівня споживання суспільства. В Україні проблема К.з.

була однією з найгост-ріших у першій половині 90-х XX ст.

дарюючим суб'єктам кредитів, субсидій, допомог, джерелом яких була додаткова емісія грошей), не мали і не могли мати бажаних наслідків, оскільки коріння проблеми - у виробництві, насамперед невідповідності його структури структурі суспільних потреб (високому ступені залежності від імпорту сировини, комплектуючих, енергоносіїв тощо, високій фондо- і матеріаломісткості продукції за низької її якості та відносно високої ціни тощо), а навпаки, погіршили загальну макроекономічну ситуацію, спричинивши бурхливий розвиток інфляційних процесів.

Інфляція руйнувала виробництво, фінансово-грошову систему. Криза в державі набула рис глибокої стагфляції.

За таких умов уряд спрямовував значні зусилля на стримування галопуючої інфляції. Вжиті ним упродовж 1994-95 заходи дали змогу суттєво знизити її рівень (з 850% у 1994 до 180% у 1995 на рік). Проте жорстка монетарна політика, за допомогою якої уряд боровся з інфляцією, посилила кризу неплатежів. Тільки за перші сім місяців 1995 прострочена К.з. підприємств і організацій в Україні збільшилася на 571 трлн. крб. і досягла рівня 725 трлн. крб. У наступні роки К.з. ще більше поглибилася і в 1998 становила

107,7 млрд. грн., що майже вдвічі перевищувало обсяги ВВП. Тотальні неплатежі за зобов'язаннями І стали одним із найголовніших факторів, що блоку-івали пожвавлення господарського життя в країні. І 'це невипадково.

Монетарна політика, по суті, є політикою стримування доходів, тому підвищення платоспроможності господарських суб'єктів неможливе, отже, неможливо перебороти спад виробництва, вивести економіку з кризи. Досвід країн Західної Європи, уряди яких у 70-80-ті використовували концепцію монетаризму як керівництво до дії в боротьбі зі стагфляцією у цих країнах, засвідчує, що монетарна політика ефективна щодо приборкання інфляції, але супроводжується подальшим згортанням виробництва, зростанням безробіття, загостренням соціальної напруженості.

Логіка й реальна практика, в т.ч. самої України, засвідчують, що розв'язати проблему неплатежів можна тільки в контексті загального оздоровлення економіки на базі піднесення виробництва через пряме (не опосередковане штучним "накачуванням" в економіку номінального попиту) стимулювання його розвитку.

По-русски

Реферат: "Эффективное управление кредиторской задолженностью"

Раздел: Рефераты по банковскому делу

Содержание

1. Вступление. 1

1.2. Цель и задание курсовоі работы. 1

2.Поняття кредиторской задолженности. 2

2.1 Погашение кредиторской задолженности в добровольном порядке. 6

2.2 Состав и показатели кредиторской задолженности.

7

2.3 Планирование кредиторской задолженности.

9

2.4 Система управления дебиторской и кредиторской задолженностью 11

3. Бухгалтерский учет кредитных операций

14

3.1 Учет текущих обязательств

15

3.2 Учет долгосрочных обязательств

19

4. Анализ кредиторской задолженности. 20

4.1. Кредитоспособность и ликвидность предприятия.

20

5.Ефективне управление кредиторской задолженностью. 22

5.1 Стратегический подход.

22

5.2 Тактические особенности.

23

5.3 Экономическое преимущество.

26

5.4 Структурные показатели.

27

6. Оптимизация кредиторской задолженности. 31

Список использованной литературы

36

1. Вступление.

Современная рыночная экономика требует специалистов основательных знаний не только основ экономической теории, но и поглибленного пізнаня отдельных специальных разделов и других экономических наук.

Предприятие - это самостоятельный хозяйнуючий субъект, володіючий правами юридического ліца, производящий продукцию, товары. Услуги. Производящий работы.

Какой занимается разными видами экономической деятельности. Цілью которой есть забеспечення общих потребностей, исключения прибыли и рпиріст капитала.

В процессе предпринимательской деятельности у предприятий и организаций возникают хозяйственные связи со своими контрагентами:

Поставниками и покупателями, партнерами по суміцній деятельности, объединениями и ассоциациями, фінансовой и кредитными системами.

От организации отношений между предприятием и банковской системой в процессе храніння денег в коммерческих банках, при организации безналичных счетов, получении и погашении ссуд, платы процентов за кредиты, покупке и продаже валюты, и других банковских услуг зависит финансовое состояние и стабильность придприємства.

1.2. Цель и задание курсовоі работы.

Данная работа является итогом самостоятельного комплексного исследования студентом одной из актуальных проблем предпринимательской деятельности и изучения закономерностей функционирования экономики.

Цель курсовой роботи-систематизація, закрепление и расширение теоретических и практических навыков из учебной дисциплины "Финансовая деятельность субъектов ведения" хозяйства, развитие навыков к самостоятельной работе, овладению методикой исследования и анализа, изучения и осмысления основных проблем розвидку предпринимательской деятельности.

Задание курсовчої работы заключается в исследовании фактического состояния предприятий и разработке разных вариантов влияния на процесс розвидку экономики вцілому.

2. Понятие кредиторской задолженности.

Кредиторская задолженность - временно привлечены субъектом в собственное пользование денежные средства, которые подлежат возвращению юридическому или физическому лицу. Различают нормальную (законную) и просроченную К.з.

Нормальная возникает в пределах действующих сроков ее уплаты. Задолженность, не погашенная с наступлением сроков уплаты, является просроченной. В регулируемых рыночных системах с развитым хозяйственным законодательством кредитор в случае невыполнения заемщиком в предвиденные сроки своих кредитных обязательств может подать на него иске в судебном порядке требовать не только возвращения долга, но и полного возмещения убытков.

В случае невыполнения заемщиком решений суда об уплате задолженности суд объявляет должника неплатежеспособным и применяет механизм банкротства, который в то же время является и механизмом выбора эффективного владельца, и механизмом предотвращения возможной цепной реакции распространения неплатежей между хозяйствующими субъектами, что может превратиться в мощный дестабилизирующий фактор экономики.

Однако в периоды глубоких экономических потрясений механизм банкротства должным образом не выполняет отмеченные функции, и из-за неблагоприятных объективных обстоятельств очень часто неплатежеспособными становятся производители с нормальным и даже высоким уровнем эффективности ведения хозяйства, которые создают нужную потребителям продукцию (услуги). Банкротства и К.з. в таком случае приобретают массовый характер, усиливают процесс свертывания производства, уменьшения количеству рабочих мест, доходов, уровня потребления общества. В Украине проблема К.з.

была одной из найгост-ріших в первой половине 90-х XX ст.

дарюючим субъектам кредитов, субсидий, допомог, источником которых была дополнительная эмиссия денег), не имели и не могли иметь желательных последствий, поскольку корень проблемы - в производстве, в первую очередь несоответствия его структуры структуре общественных потребностей (высокой степени зависимости от импорта сырья, комплектующих, энергоносителей и тому подобное, высокой фондо- и материалоемкости продукции при низком ее качестве и относительно высокой цены и тому подобное), а наоборот, ухудшили общую макроэкономическую ситуацию, повлекши бурное развитие инфляционных процессов.

Инфляция разрушала производство, финансово-денежную систему. Кризис в государстве приобрел черты глубокой стагфляции.

При таких условиях правительство направляло значительные усилия на сдерживание галопирующей инфляции. Употреблены им на протяжении 1994-95 мероприятия дали возможность существенно снизить ее уровень (из 850% в 1994 к 180% в 1995 на год). Однако жесткая монетарная политика, с помощью которой правительство боролось с инфляцией, усилила кризис неплатежей. Только за первые семь месяцев 1995 просрочена К.з. предприятий и организаций в Украине увеличилась на 571 трлн. руб. и достигла уровня 725 трлн. руб. В следующие годы К.з. еще больше углубилась и в 1998 представляла

107,7 млрд. грн., что почти вдвое превышало объемы ВВП. Тотальные неплатежи за обязательствами И стали одним из найголовніших факторов, что блоку-івали оживление хозяйственной жизни в стране. И 'это неслучайный.

Монетарная политика, по существу, является политикой сдерживания доходов, потому повышение платежеспособности хозяйственных субъектов невозможно, следовательно, невозможно перебороть спад производства, вывести экономику из кризиса. Опыт стран Западной Европы, правительства которых в 70-80-ые использовали концепцию монетаризма как руководство к действию в борьбе со стагфляцией в этих странах, удостоверяет, что монетарная политика эффективна относительно укрощения инфляции, но сопровождается дальнейшим свертыванием производства, ростом безработицы, обострением социальной напряженности.

Логика и реальная практика, в т.ч. самой Украины, удостоверяют, что решить проблему неплатежей можно только в контексте общего оздоровления экономики на базе поднесения производства через прямое (не опосредствовано искусственной "накачкой" в экономику номинального спроса) стимулирование его развития.