Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

- у визначенні педагогічних умов формування мовленнєвих навичок і умінь при використанні синонімів.
- визначенні «поняття формування мовленнєвих навичок засобами синонімів»
- в обґрунтуванні критеріїв вивчення лексико-симантичних навичок дітей.
- в розкритті специфіки комунікативного підходу до формування лексико-симантичних навичок засобами через впровадження синонімів в практику роботи дошкільного навчального закладу.
Практична значущість полягатиме:
- у розробці методики поетапного формування у дітей дошкільного віку мовленнєвих навичок і умінь засобами синонімів.
- у провадженні експериментальної методики формування у дітей лексико-семантичних навичок використання синонімів у мовленні..
- у виявленні особливостей лексико-семаничних навичок дітей дошкільного віку як основи для впровадження методики роботи над синонімами в дошкільному навчальному закладі.
- у створенні словника синонімів для роботи вихователів з дітьми дошкільного віку.
Теоретична значущість дослідження

По-английски

- in determination of pedagogical terms of forming of speech skills and abilities at the use of synonyms.
- determination of "concept of forming of speech skills by facilities of synonyms"
- in the ground of criteria of study of лексико-симантичних skills of children.
- in opening of specific of communicative approach to forming of лексико-симантичних skills by facilities through introduction of synonyms in practice of work of preschool educational establishment.
Practical meaningfulness will consist:
- in development of methodology of the stage-by-stage forming for the children of preschool age of speech skills and abilities by facilities of synonyms.
- in realization of experimental methodology of forming for the children of lexico-semantic skills of the use of synonyms in broadcasting.
- in the exposure of features of лексико-семаничних skills of children of preschool age as bases for introduction of methodology of prosecution of synonyms in preschool educational establishment.
- in creation of dictionary of synonyms for work of educators with the children of preschool age.
Theoretical meaningfulness of research