Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Розглянемо історичний аспект формування відносин соціального страхування на теренах територій, що зараз складають Україну. Рассмотрим исторический аспект формирования отношений социального страхования на территории территорий, сейчас составляют Украину. В Середньовіччі соціальним забезпеченням немічних, хворих і старих людей займались члени сім'ї, а також установа, до якої належала особа (церква, цех, селянська громада, чернечий орден тощо).

В Средневековье социальным обеспечением немощных, больных и старых людей занимались члены семьи, а также учреждение, к которой принадлежала лицо (церковь, цех, крестьянская община, монашеский орден и т.п.). З бурхливим розвитком промисловості у другій половині ХІХ ст. С бурным развитием промышленности во второй половине ХIХ в.

соціальним забезпеченням поступово починає займатися держава. социальным обеспечением постепенно начинает заниматься государство. Вона впроваджує соціальне законодавство, що починає регулювати економічні відносини між роботодавцями та працівниками, вимагає соціальної охорони робітників і службовців на випадок хвороби, інвалідності, старості тощо.

Она внедряет социальное законодательство, начинает регулировать экономические отношения между работодателями и работниками, требует социальной охраны рабочих и служащих на случай болезни, инвалидности, старости и т.д. На землях під владою Австро-Угорщини перші закони щодо захисту робітників були впроваджені у 1854 році. На землях под властью Австро-Венгрии первые законы о защите рабочих были внедрены в 1854 году. Однак, вони відносились лише до гірничої промисловості, якої на українських землях практично не було.

Однако они относились лишь к горной промышленности, которой на украинских землях практически не было. А у 1833 році були введені вже так звані промислові інспекторати, що передбачали заходи для захисту жінок та дітей.

А в 1833 году были введены уже так называемые промышленные инспекторат, предусматривающие меры по защите женщин и детей. Законом 1887 року введено обов'язкове страхування робітників від нещасних випадків на роботі (внески сплачували працедавці), а з 1906 обов'язкове страхування службовців (пенсійне й інвалідне). Законом 1887 введено обязательное страхование рабочих от несчастных случаев на работе (взносы платили работодатели), а с 1906 обязательное страхование служащих (пенсионное и инвалидное.

Сільське населення й сільські робітники ніяким страхуванням не користувалися. Сельское население и сельские рабочие никаким страхованием не пользовались. Російська Імперія у справі соціального забезпечення була відсталою країною. Российская Империя в деле социального обеспечения была отсталой страной. Лише 1899 році почало діяти Одеське товариство взаємного страхування фабрикантів та ремісників від нещасних випадків з їх робітниками і службовцями.

І тільки в 1912 році створено фабричні каси хворих для обов'язкового страхування на випадок хвороби.

Лишь 1899 году начало действовать Одесское общество взаимного страхования фабрикантов и ремесленников от несчастных случаев с их рабочими и служащими, и только в 1912 году создан фабричные кассы больных для обязательного страхования на случай болезни. На Україні ці каси були створені тільки на Донбасі і в деяких великих містах. На Украине эти кассы были созданы только в Донбассе и в некоторых крупных городах.

Перші роки існування Радянської держави відзначилися розвитком законодавства про соціальне страхування та дослідженнями правової природи соціального страхування, теорії соціальних ризиків. Наукове обґрунтування окремих видів соціального страхування здійснювали А.О. Первые годы существования Советского государства отличились развитием законодательства о социальном страховании и исследованиями правовой природы социального страхования, теории социальных рисков.

Научное обоснование отдельных видов социального страхования осуществляли А.А. Вишневецький, Н.А. Вишневецкий, Н.А. Вігдорчик, Л.В. Вигдорчик, Л.В. Забєлін. Забелин. З 1933 року соціальне страхування почало перетворюватись у соціальне забезпечення, що було притаманне країні з державною формою власності. С 1933 года социальное страхование начало превращаться в социальное обеспечение, было присуще стране с государственной формой собственности. Соціальним забезпеченням займався фонд соціального забезпечення.

Фонд формувався з відрахувань із прибутків підприємств та організацій у встановленому законом розмірі та з дотацій з державного бюджету.

Социальным обеспечением занимался фонд социального обеспечения. Фонд формировался из отчислений из доходов предприятий и организаций в установленном законом размере и с дотаций из государственного бюджета. З нього виплачуються допомоги для тимчасово непрацездатних робітників і службовців, вагітним жінкам, а також пенсії. Из него выплачиваются пособия для временно нетрудоспособных рабочих и служащих, беременным женщинам, а также пенсии. Соціального забезпечення людей, що працюють в колгоспі, до 1964 року не було.

Передбачені колгоспними статутами допомогові каси колгоспів, як правило, не існували. Лише у 1964 році введено державну систему матеріального забезпечення селян: створено централізований союзний фонд соціального забезпечення колгоспників, що формується з відрахувань із прибутків колгоспів. Социального обеспечения людей, работающих в колхозе, до 1964 года не было. Предусмотренные колхозными уставами Помощь Кассы колхозов, как правило, не существовали.

Только в 1964 году введена государственная система материального обеспечения крестьян: создан централизованный союзный фонд социального обеспечения колхозников, формируется из отчислений из доходов колхозов. За сучасних умов в Україні, коли функції власника, роботодавця переходять і до нових суб'єктів (приватних, колективних власників) соціально-трудових відносин, система соціального забезпечення потребує глибокої трансформації в напрямі максимальної відповідності вимогам ринкової економіки.

Страхова система соціального забезпечення повинна базуватись на відносинах найманої праці та різних форм власності, на реальній вартості робочої сили.

В современных условиях в Украине, когда функции собственника, работодателя переходят и к новым субъектов (частных, коллективных собственников) социально-трудовых отношений, система социального обеспечения требует глубокой трансформации в направлении максимального соответствия требованиям рыночной экономики. Страховая система социального обеспечения должна базироваться на отношениях наемного труда и различных форм собственности, на реальной стоимости рабочей силы.

Свіжого погляду заслуговують традиційні постулати теорії соціально-страхових відносин. Свежего взгляда заслуживают традиционные постулаты теории социально-страховых отношений. У 1993 році, після того як Україна стала незалежною державою, було розроблено і прийнято Концепцію соціального забезпечення України, яка передбачала реформування соціального захисту працюючого населення, зокрема запровадження соціального страхування.

По-русски

Рассмотрим исторический аспект формирования отношений социального страхования на поприщах территорий, которые сейчас складывают Украину. Рассмотрим исторический аспект формирования отношений социального страхования на территории территорий, сейчас составляют Украину.

В Средневековье социальным обеспечениям немощных, больных и старых людей занимались члены семьи, а также учреждение, к которому принадлежало лицо (церковь, цех, крестьянское общество, монашеский орден и тому подобное). В Средневековье социальным обеспечением немощных, больных и старых людей занимались члены семьи, а также учреждение, к которой принадлежала лицо (церковь, цех, крестьянская община, монашеский орден и т.п.). С бурным развитием промышленности во второй половине ХІХ ст. С бурным развитием промышленности во второй половине ХIХ в.

социальным обеспечениям постепенно начинает заниматься государство. социальным обеспечением постепенно начинает заниматься государство. Она вводит социальное законодательство, которое начинает регулировать экономические отношения между работодателями и работниками, требует социальной охраны рабочих и служащих на случай болезни, инвалидности, старосте и тому подобное.

Оная внедряет социальное законодательство, начинает регулировать экономические отношения между работодателями и работниками, требует социальной охраны рабочих и служащих на случай болезни, инвалидности, старосты и т.д.

На землях под властью Австро-Венгрии первые законы относительно защиты рабочих были внедрены в 1854 году. На землях под властью Австро-Венгрии первые законы о защите рабочих были внедрены в 1854 году. Однако, они относились лишь к горной промышленности, которой на украинских землях практически не было. Однако они относились лишь к горной промышленности, которой на украинских землях практически не было. А в 1833 году были введены уже так называемые промышленные инспектораты, которые предусматривали мероприятия для защиты женщин и детей.

А в 1833 году были введены уже так называемые промышленные инспекторат, предусматривающие меры по защите женщин и детей. Законом 1887 года введено обязательное страхование рабочих от несчастных случаев на работе (взносы платили работодатели), а с 1906 обязательное страхование служащих (пенсионное и инвалидное). Законом 1887 введено обязательное страхование рабочих вот несчастных случаев на работе (взносы платили работодатели), а с 1906 обязательное страхование служащих (пенсионное и инвалидное.

Сельское население и сельские рабочие никаким страхованиям не пользовались. Сельское население и сельские рабочие никаким страхованием не пользовались.

Русская Империя по делу социального обеспечения была отсталой страной. Российская Империя в деле социального обеспечения была отсталой страной. Лишь 1899 году начало действовать Одесское общество взаимного страхования фабрикантов и ремесленников от несчастных случаев с их рабочими и служащими. И только в 1912 году созданы фабричные кассы больных для обязательного страхования на случай болезни.

Лишь 1899 году начало действовать Одесское общество взаимного страхования фабрикантов и ремесленников вот несчастных случаев с их рабочими и служащими, и только в 1912 году создан фабричные кассы больных для обязательного страхования на случай болезни. На Украине эти кассы были созданы только на Донбассе и в некоторых больших городах. На Украине эти кассы были созданы только в Донбассе и в некоторых крупных огородах.

Первые годы существование Советского государства отметились развитием законодательства о социальном страховании и исследованиями правовой природы социального страхования, теории социальных рисков. Научное обоснование отдельных видов социального страхования осуществляли А.О. Первые годы существования Советского государства отличились развитием законодательства о социальном страховании и исследованиями правовой природы социального страхования, теории социальных рисков.

Научное обоснование отдельных видов социального страхования осуществляли А.А. Вишневецький, Н.А. Вишневецкий, Н.А. Вігдорчик, Л. В. Вигдорчик, Л. В. Забєлін. Забелин.

С 1933 года социальное страхование начало превращаться в социальное обеспечение, которое было присущо стране с государственной формой собственности. С 1933 года социальное страхование начало превращаться в социальное обеспечение, было присуще стране с государственной формой собственности. Социальным обеспечением занимался фонд социального обеспечения. Фонд формировался из отчислений из прибылей предприятий и организаций в установленном законом размере и из дотаций из государственного бюджета.

Социальным обеспечением занимался фонд социального обеспечения. Фонд формировался из отчислений из доходов предприятий и организаций в установленном законом размере и с дотаций из государственного бюджета. Из него выплачиваются помощи для временно неработоспособных рабочих и служащих, беременным женщинам, а также пенсии. Из него выплачиваются пособия для временно нетрудоспособных рабочих и служащих, беременным женщинам, а также пенсии. Социального обеспечения людей, которые работают в колхозе, до 1964 года не было.

Предвидены колхозными уставами допомогові кассы колхозов, как правило, не существовали. Лишь в 1964 году введена государственная система материального обеспечения крестьян : создан централизованный союзный фонд социального обеспечения колхозников, которое формируется из отчислений из прибылей колхозов. Социального обеспечения людей, работающих в колхозе, до 1964 года не было. Предусмотренные колхозными уставами Помощь Кассы колхозов, как правило, не существовали.

Только в 1964 году введена государственная система материального обеспечения крестьян: создан централизованный союзный фонд социального обеспечения колхозников, формируется из отчислений из доходов колхозов.

При современных условиях в Украине, когда функции владельца, работодателя переходят и к новым субъектам (частных, коллективных собственников) социальнотрудовых отношений, система социального обеспечения требует глубокой трансформации в направлении максимального соответствия требованиям рыночной экономики. Страховая система социального обеспечения должна базироваться на отношениях наемного труда и разных форм собственности, на реальной стоимости рабочей силы.

В современных условиях в Украине, когда функции собственника, работодателя переходят и к новым субъектов (частных, коллективных собственников) социально-трудовых отношений, система социального обеспечения требует глубокой трансформации в направлении максимального соответствия требованиям рыночной экономики. Страховая система социального обеспечения должна базироваться на отношениях наемного труда и различных форм собственности, на реальной стоимости рабочей силы.

Свежего взгляда заслуживают традиционные постулаты теории социальностраховых отношений. Свежего взгляда заслуживают традиционные постулаты теории социально-страховых отношений. В 1993 году, после того как Украина стала независимым государством, было разработано и принято Концепцию социального обеспечения Украины, которая предусматривала реформирование социальной защиты работающего населения, в частности ввод социального страхования.