Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Стаття присвячена психологічній характеристиці життєвої стратегії та основних чинників її становлення, де провідне місце займає мотивація навчально-професійної діяльності студентів. Життєві стратегії дозволяють людині через представлення майбутнього усвідомлено і цілеспрямовано розвивати свій особистий потенціал в сьогоденні, тому так важливо вивчати мотиваційну сферу студентської молоді. Вивчення мотивації — це виявлення її реального рівня і можливих перспектив, зони її найближчого розвитку у кожного студента.

Мотивація постає як складне психологічне утворення, яке поєднує усвідомлювані та не усвідомлювані індивідом потяги, спонуки та очікування в процесі формування індивідуального способу діяльності у світі через засвоєння та продуктивну реконструкцію загальнолюдського досвіду в пізнанні та перетворенні світу.

По-русски

Статья посвящена психологической характеристике жизненной стратегии и основных факторов ее становления, где ведущее место занимает мотивация учебно-профессиональной деятельности студентов. Жизненные стратегии позволяют человеку через представление будущего осознанно и целеустремленно развивать свой личный потенциал в нынешнем времени, потому так важно изучать мотивационную сферу студенческой молодежи. Изучение мотивации - это выявление ее реального уровня и возможных перспектив, зоны ее ближайшего развития у каждого студента.

Мотивация появляется как сложное психологическое образование, которое сочетает осознаваемые и не осознаваемые индивидом поезда, побуждения и ожидания в процессе формирования индивидуального способа деятельности в мире через усвоение и производительную реконструкцию общечеловеческого опыта в познании и превращении мира.