Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Завдяки вмісту в шишках хмелю гірких речовин (біля 100 сполук), ефірної олії (понад 320 речовин) та поліфенолів (понад 70 компонентів) до цього часу він є незамінною сировиною при виготовленні пива [1-3]. Крім того шишки хмелю широко використовується в медицині ( виготовляється понад 100 лікарських препаратів), парфумерній та хлібопекарній промисловості [4-5]. Проте майже 99% всього хмелю використовується у пивоварній галузі. Перераховані сполуки хмелю надають пиву характерного гіркого смаку й аромату, приймають участь в освітленні та утворенні піни, а також підвищують біологічну і колоїдну стійкість при зберіганні цього напою. Хміль – це душа пива. Проте на превеликий жаль пиво деяких пивзаводів втратило цю душу.
Проте якість пива залежить головним чином від кількісного вмісту та якісного складу гірких речовин, ефірної олії та фенольних сполук, яке визначається в основному селекційним сортом, а тому не з кожного селекційного сорту можна виготовити пиво високої якості.
1. Головні

По-английски

Due to content in the cones of hop of bitter substances(about 100 connections), essential oil(over 320 substances) and поліфенолів(over 70 components) to this time he is irreplaceable raw material at making of beer [1-3]. In addition cones of hop widely used in medicine( over 100 medicinal preparations are made) perfume and to хлібопекарній industry [4-5]. However almost 99сього of hop is used in brewing industry. The enumerated connections of hop give to beer of characteristic bitter taste and aroma, take part in illumination and formation of foam, and also promote biological and colloid firmness at storage of this drink. A hop is the soul of beer. However to the greatest regret beer of some пивзаводів lost this soul.
However quality of beer depends mainly on quantitative content and quality composition of bitter substances, essential oil and phenic connections, that is determined mainly by a plant-breeding sort, and that is why not from every plant-breeding sort it is possible to make beer of high quality.
1. Main