Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Володимир Великий — князь новгородський, великий князь Київський (980—1015). Канонізований Західною і Східною християнськими Церквами. Творив Володимир колосальну державу – найбільшу своїми розмірами в цілій Європі, з централізованою владою князя, з міцними твердинями, славну своїми багатствами, зв'язану торговельними та дипломатичними стосунками з усім культурним світом того часу. Але ця могутня імперія складалась з різнорідних етнічних елементів, різних племен, мов і релігій. Володимир розумів, що треба було знайти, крім влади, об'єднуюче начало, і таким началом хотів зробити релігію.
Володимир був надто мудрий правитель, щоб не зрозуміти, що поганська релігія не могла об'єднати його держави, ані відіграти тієї великої ролі, яку відігравала християнізація для всіх держав Європи.
Протягом 35-річного правління Володимир об'єднав не лише всі українські, алей слов'янські племена Східної Європи, а також частину фінських та литовських. Збройною силою, дипломатичними стосунками,

По-английски

Volodymyr Великий is a prince the Novgorod, large prince Kyiv (980-1015). Канонізований Western and East christian Churches. Volodymyr created the huge state - most the sizes in whole Europe, with the centralized power of prince, with strong strongholds, glorious the riches, bound by trade and diplomatic relationships with the whole cultural world that time. But this mighty empire consisted of heterogeneous ethnic elements, different tribes, languages and religions. Volodymyr understood that it was necessary to find, except power, unifying beginning, and wanted to do religion such beginning.
Volodymyr was too wise ruler, not to understand that heathen religion could not unite his state, not to play that large role that was played by християнізація for all states of Europe.
During a 35-years-old rule Volodymyr united not only all Ukrainian, avenues the Slavic tribes of Eastern Europe, and also part of Finnish and Lithuanian. By the armed force, diplomatic relations