Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ДОГОВІР № ________
ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

м. Київ «____» ________ 20__ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Т.Р.Комьюнікейшн» (далі – Оператор) в особі директора Волкова Сергія Юрійовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та _______________________________________ (далі – Абонент), в особі _________________________________ , який діє на підставі __________________ з іншої сторони, разом за текстом – Сторони, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством України, Оператор надає Абоненту телекомунікаційні послуги (надалі – Послуги), а Абонент отримує зазначені Послуги та сплачує їх вартість.
1.2. Оператор декларує, що за рішенням НКРЗ від 11.07.2007 № 824 він включений до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.


2. Організаційні та

По-русски

ДОГОВОР № ________
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ

г. Киев " " в 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью "Т.Р.Комьюнікейшн" (дальше - Оператор) в лице директора Волкова Сергея Юриевича, который действует на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________ (дальше - Абонент), в лице _________________________________, который действует на основе __________________ с другой стороны, вместе за текстом - Стороны, заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора

1.1. В порядке и на условиях, определенных настоящим Договором и действующим законодательством Украины, Оператор оказывает Абоненту телекоммуникационные услуги (в дальнейшем - Услуги), а Абонент получает отмеченные Услуги и платит их стоимость.
1.2. Оператор декларирует, что по решению НКРЗ от 11.07.2007 № 824 он включен к Реестру операторов, провайдеров телекоммуникаций.


2. Организационные и