Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-польски

W zeznaniu podatkowym nalezy podac wszystkie darowizny otrzymane w okresie ostatnich pi^ciu lat. W zeznaniu mozna wykazac istnienie dtugow i ci^zarow, obci^zaj^cych nabyte rzeczy i prawa majgtkowe, a przy nabyciu w drodze zasiedzenia poniesienie nakladow na rzecz przez nabywcQ podczas biegu zasiedzenia.
Termin do ztozenia zeznania minqt dnia 29.12.2010r.
Nie zfozenie w oznaczonym terminie zeznania podatkowego moze rowniez pociqgn^c za sobq odpowiedzialnosc karn^ z art. 54 ustawy z dnia 10.09.1999r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U .Nr 83, poz.930 z pozn. zm.).

По-русски

В налоговом признании nalezy podac все дарственные, полученные в периоде последних пи^ciu лет. В признании mozna wykazac существование dtugow и эти^zarow, obci^zaj^cych приобретенные вещи и правая majgtkowe, а при приобретении в порядке zasiedzenia понес nakladow в интересах через nabywcQ во время бега zasiedzenia.
Термин к ztozenia признанию minqt дня 29.12.2010r.
Не zfozenie на обозначенный срок налогового признания moze rowniez pociqgn^c за sobq odpowiedzialnosc karn^ со ст. 54 законы со дня 10.09.1999r. Уголовный казначейский(Dz. У .Номер 83, poz.930 с pozn. zm.) кодекс.