Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Затримка розвитку страхового ринку пов’язана також із наявністю монополії на деякі види страхування. В Україні першим 50 страховим компаніям належить 76 % усіх зібраних премій (першим 10 страховикам життя належить 91 % зібраних премій зі страхування життя, першим 50 страховикам – 78 % зібраних премій з ризикових видів страхування), що також свідчить про диспропорції в концентрації страхового ринку [10]. Проведення порівняльного аналізу страхового та банківського ринків фінансових послуг в Україні дало змогу побачити, що, незважаючи на кількісну перевагу страхових компаній, стан банківських установ набагато кращий. Окрім того, сучасна економічна ситуація ускладнює процес консолідації обох

По-английски

The delay of insurance market development is related also to the presence of monopoly on some types of insurance. 76 сіх of the collected bonuses(it is fixed the first 10 insurers of life 91 ібраних bonuses from life-insurance, to the first 50 insurers - 78 ібраних bonuses from the risk types of insurance) belongs in Ukraine to the first 50 insurance companies, that also testifies to disproportions in the concentration of insurance market [10]. Realization of comparative analysis of insurance and bank markets of financial services in Ukraine gave an opportunity to see that, without regard to quantitative advantage of insurance companies, the state of bank institutions is far better. Except that, a modern economic situation complicates the process of consolidation both