Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Содержание

Введение……………………………………………………………….…….…….3
I. Основная часть………………………………………….…………..………..4
1.1. Назначение………………….…………………………………..…..…4
1.2. Устройство…………………………………………………………….5
1.3. Устранение неисправностей……………………………………..…...7
II. Техника безопасности и охрана труда……………………………...…..…18
III. Приложения
3.1. Таблица…………………...…………………………..………..……..20
IV. Список использованной литературы…………………………..………….24


Введение

Вопросы эффективности производства, экономии материалов и качества являются основными в народном хозяйстве страны. Это относится особенно к ремонтной практике, так как одни и те же повреждения могут иметь различную сложность и трудоёмкость, а следовательно, нормирование расхода материалов и труда затруднительно.
Электровооружённость всех отраслей промышленности, строительства и сельского хозяйства из года в год повышается. Предприятия получает большое количество электродвигателей, приборов, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и разного другого

По-украински

Зміст

Введення...............................3
I. Основна частина............................4
1.1. Призначення...........................4
1.2. Пристрій........................5
1.3. Усунення несправностей...................7
II. Техніка безпеки і охорона праці..................18
III. Додатки
3.1. Таблиця...............................20
IV. Список використаної літератури................24


Введення

Питання ефективності виробництва, економії матеріалів і якості є основними в народному господарстві країни. Це відноситься особливо до ремонтної практики, оскільки одні і ті ж ушкодження можуть мати різну складність і трудомісткість, а отже, нормування витрати матеріалів і праці скрутно.
Електроозброєність усіх галузей промисловості, будівництва і сільського господарства з року в рік підвищується. Підприємства отримує велика кількість електродвигунів, приладів, пускорегулирующей апаратури, трансформаторів і різного іншого