Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

вживається у широкому і вузькому значеннях. У широкому значенні цей термін використовується для позначення всієї сукупності норм трудового права, спрямованих на всебічну охорону трудових прав громадян, тобто права на працю та її оплату, на відпочинок, соціальне забезпечення тощо. На основі такого розуміння охорони праці вчені сформулювали принцип охорони праці як один із основних принципів трудового права. Насправді, воно сформувалося як право охорони праці і по суті залишається таким. Слід думати, що подальше підвищення його ролі буде пов’язане саме з посиленням охорони праці, тобто охорони життя працівника на виробництві, його здоров’я, фізичних і моральних сил. Такі вчені, як А. Є. Пашерстник, Н. Г. Александров, Я. Л. Кисельов, А. С. Краснопільський, А. А. Абрамова, С. А. Голощапов під охороною праці розуміли сукупність усіх норм трудового права, оскільки усі вони встановлені на користь працівників.
Під охороною праці у вузькому значенні розуміється сукупність правових норм і

По-русски

употребляется в широком и узком значениях. В широком значении этот термин употребляется для обозначения всей совокупности норм трудового права, направленных на всестороннюю охрану трудовых прав граждан, то есть права на труд и его оплату, на отдых, социальное обеспечение и тому подобное. На основе такого понимания охраны труда ученые сформулировали принцип охраны труда как один из основных принципов трудового права. В действительности, оно сформировалось как право охраны труда и по существу остается таким. Следует думать, что дальнейшее повышение его роли будет связано именно с усилением охраны труда, то есть охраны жизни работника на производстве, его здоровья, физических и моральных сил. Такие ученые, как А. Есть. Пашерстник, Н. Г. Александров, Я. Л. Киселев, А. С. Краснопільський, А. А. Абрамова, С. А. Голощапов под охраной труда понимали совокупность всех норм трудового права, поскольку все они установлены в пользу работников.
Под охраной труда в узком значении понимает совокупность правовых норм и