Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Конституционное право
1. Адміністративно-територіальний поділ України: конституційно-правові основи, перспективи реформування.
Стаття 132. Територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.
Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.
Адміністративно-територіальний поділ України - поділ території держави на адміністративно-територіальні одиниці з метою раціональної організації державного та громадського управління регіонами, народним господарством, загалом політичним і культурним життям. При здійсненні А.-т.п. враховується розміщення продуктивних сил, розвиток

По-английски

Конституционное right
1. Administrative-territorial division of Ukraine : constitutionally-legal bases, prospects of reformation.
Article 132. The territorial mode of Ukraine is base on principles of unity and integrity of state territory, combination of centralization and decentralization in realization of state power, balanced and socio-economic development of regions, taking into account their historical, economic, ecological, geographical and demographic features, ethnic and cultural traditions.
Article 133. The system of administrative-territorial device of Ukraine is folded: Autonomous Republic of Crimea, areas, districts, cities, districts in cities, settlements and villages.
An administrative-territorial division of Ukraine is dividing of territory of the state into administrative-territorial units with the aim of rational organization of state and public administration regions, national economy, on the whole by political and cultural life. During realization of А.-т.п. is taken into account placing of productive forces, development