Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Принципи діяльності СБУ
Загальною вимогою (нормою) демократичного суспільства є те, щоб спеціальні служби були політично нейтральними, незаангажованими, дотримувалися професійної етики і діяли в межах визначених повноважень.
Чинним законодавством України визначено, що діяльність Служби безпеки та розвідувальних органів України має здійснюватися на основі:
законності;
поваги і дотримання прав та свобод людини і громадянина;
позапартійності;
розмежуванні сфер діяльності;
поєднання єдиноначальності і колегіальності;
безперервності;
взаємодії і координації їх діяльності;
конспірації, поєднання в межах, визначених законом, гласних та негласних методів і засобів;
комплексного використання правових, профілактичних та організаційних заходів;
адекватності заходів щодо захисту державної безпеки реальним і потенційним загрозам;
незалежності і оперативності у поданні розвідувальної інформації;
взаємодії з органами державної влади України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян,

По-русски

Принципы деятельности СБУ
Общим требованием (нормой) демократического общества является то, чтобы специальные службы были политически нейтральными, незаангажированными, придерживались профессиональной этики и действовали в пределах определенных полномочий.
Действующим законодательством Украины определенно, что деятельность Службы безопасности и разведывательных органов Украины должна осуществляться на основе:
законности;
уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина;
внепартийной;
разграничении сфер деятельности;
сочетание единоначалия и коллегиальности;
непрерывности;
взаимодействия и координации их деятельности;
конспирации, сочетания в пределах, определенных законом, гласных и негласных методов и средств;
комплексного использования правовых, профилактических и организационных мер;
адекватность мероприятий относительно защиты государственной безопасности реальным и потенциальным угрозам;
независимости и оперативности в представлении разведывательной информации;
взаимодействия с органами государственной власти Украины, органами местного самоуправления, объединениями граждан