Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

1. Загальні положення
1.1. Встановити, що ведення бухгалтерського обліку покладається на директора підприємства.
1.2. При веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності керуватись:
законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні;
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку /далі - П(С)БОУ/;
інструкцією по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій.

1.3. Податковий облік вести відповідно до законодавства України, визначеного Податковим Кодексом України.
1.4. Для проведення обов’язкових інвентаризацій майна, включаючи інвентаризацію всіх рахунків бухгалтерського обліку станом на дату складання річних звітів, а також для проведення поточних перевірок, призначити постійну комісію у складі -
• Сорокін В.В. – голова комісії, директор
• Савчин Р.В. – член комісії, менеджер
• Садченко С.А. – член комісії, бухгалтер.
2. Облік необоротних матеріальних

По-русски

1. Общие положения
1.1. Установить, что ведение бухгалтерского учета полагается на директора предприятия.
1.2. При ведении бухгалтерского учета и складывании финансовой отчетности руководствоваться:
законом Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине;
положениями(стандартами) бухгалтерского учета /дальше - П(С) БОУ/;
инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций.

1.3. Налоговый учет вести в соответствии с законодательством Украины, определенным Налоговым Кодексом Украины.
1.4. Для проведения обязательных инвентаризаций имущества, включая инвентаризацию всех счетов бухгалтерского учета состоянием на дату складывания годовых отчетов, а также для проведения текущих проверок, назначить постоянную комиссию в составе -
- Сорокин В.В. - председатель комиссии, директор
- Савчин Р.В. - член комиссии, менеджер
- Садченко С.А. - член комиссии, бухгалтер.
2. Учет необоротных материальных