Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Знаходження простих чисел на відрізку.

Кожне натуральне число, більше одиниці, ділиться принаймні на два числа: на 1 і на саме себе. Якщо ні на яке інше натуральне число воно націло не ділиться, то називається простим, а якщо у нього є ще якісь цілі дільники, то складеним. Не про кожне число можна відразу сказати, просте воно чи складене. Візьмемо, наприклад, число п'ятдесять і знайдемо скільки є простих чисел на відрізку від одного до п'ятдесяти.Якщо немає під рукою спеціальних довідкових таблиць або помічника комп'ютера, то доведеться згадати про решето Ератосфена.

Старовинний спосіб, придуманий ще в 3 ст. До н. е..

Випишемо всі натуральні числа від одного до п'ятдесяти в рядочок далі викреслюємо одиницю -вона ні проста ні складена , першим простим числом в цьому ряду є число два обводимо його і викреслюємо всі ті числа які йому кратні , наступним невикресленим простим числом є тріцка обводимо її і викреслюємо всі

По-английски

Being of prime numbers is on a segment.
Every natural number, more unit, is divided at least by two numbers: on 1 and on self itself. If not on that other natural number it націло is non-fissionable, then named simple, and if he have some whole divizors yet, then made. It is possible at once to say not about every number, simple it or it is made. Will take, for example, the number of п'ятдесять and will find how many are prime numbers on a segment from one to fifty.If there are not near at hand the special certificate tables or computer helper, then it will be to remember about the sieve of Ератосфена. Ancient method thought of yet in 3 century To н. by е. Eratosthenes of Кіренським, that consists in the following, :
will Write all natural numbers from one to fifty in a line farther delete unit of -вона ні the simple is not made, the first prime number in this row is a number two outline him and delete all those numbers that multiple him, the next uncanceled prime number is тріцка outline her and delete all