Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

3. Основні принципи експертизи цінності документів

Експертиза цінності та внесення документів до складу НАФ
здійснюється на основі принципів об’єктивності, історизму, всебічності і
комплексності.
Принцип історизму є основним в теорії і практиці експертизи цінності
документів, що визначає національні особливості, походження, зміст
документа, його зовнішні ознаки. Знання конкретно-історичної обстановки, в
якій виникли документи, вивчення всіх сторін життя суспільства, яке вони
відображають у комплексі з іншими документами фондоутворювача та інших
7
фондів, дозволяють забезпечити повноцінне формування НАФ України.
У радянському архівознавстві, надто заідеологізованому, принцип
історизму був перекручений і часто підмінювався принципом партійності, що
приводило до оцінок, які можна назвати антиісторичними. Замість архівних
критеріїв для певної частини документів застосовувались політичні критерії,
які відповідали бажанням і вимогам правлячої партії.
Зберігши наступність з радянською

По-русски

3. Основные принципы экспертизы ценности документов

Экспертиза ценности и внесения документов в состав НАФ
осуществляется на основе принципов объективности, историзма, всесторонности и
комплексности.
Принцип историзма является основным в теории и практике экспертизы ценности
документов, что определяет национальные особенности, происхождения, содержание
документа, его внешние признаки. Знание конкретно-исторической обстановки, в
какой возникли документы, изучения всех сторон жизни общества, которая они
отображают в комплексе с другими документами фондоутворювача и других


фондов, позволяют обеспечить полноценное формирование НАФ Украины.
В советском архивоведении, слишком заідеологізованому, принцип
историзму был перекручен и часто подменивался принципом партийности, что
приводило к оценкам, которые можно назвать антиисторическими. Вместо архивных
критериев для определенной части документов применялись политические критерии,
какие отвечали желаниям и требованиям правящей партии.
Сохранив следующую с советской