Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

5. Забруднення біосфери, моніторинг її стану й прогнози розвитку.

5.1. Характеристика забруднень біосфери. Природні та штучні забруднення. Сучасна ситуація на планеті Земля характеризується майже повсюдно різким погіршенням якості навколишнього природного середовища. Несприятливий вплив людської діяльності поширився на всю біосферу. При цьому людство безупинно вдосконалює способи цього пагубного впливу, ускладнюються його методи, збільшуються масштаби.

Розвиток технології часто здійснюється при повній зневазі до природи. Цей конфлікт між суспільством і природою створює погрозу появи необоротних змін у природних екосистемах, підриву природних умов і ресурсів існування нинішнього й майбутнього поколінь жителів планети Земля.

Де ж вихід з обстановки, що створилася? Відомий американський еколог Б. Комонер майже афористично відповів на це питання у своєму «законі»: «Природа знає краще».

Життя рослин і тварин, що існує на Землі мільярди років, обумовлене процесами, що супроводжуються утворенням значних кількостей відходів – природних забруднень. І в той же час розвиток природи підкоряється законам безвідхідного виробництва.

У природі немає нічого зайвого, всі відходи переробляються й знаходять своє місце в організації нового життя. Відбувається природний біогеохімічний круговорот речовини.

До штучних забруднень відносять промислові, транспортні, побутові, сільськогосподарські й ін. забруднення, що виникли в результаті антропогенної діяльності.

У цей час зусилля вчених і технологів у всіх країнах спрямовані на розробку маловідходніх та ресурсозберігаючих технологій, тобто створення виробництва з мінімальною кількістю відходів, шкідливі впливи яких не перевищують припустимих санітарно-гігієнічних норм, а також на ощадливе й раціональне використання природних ресурсів. Впроваджуючи ці «екологічно чисті» технології необхідно пам'ятати, що ніякі очисні спорудження або маловідходні технології не зможуть відновити стійкість біосфери, якщо будуть перевищені її «межі міцності».

5.2. Причини забруднення біосфери. Планета Земля є єдиним будинком людства, що зараз мешкає в умовах, коли багато протиріч, конфліктів, проблем, які можуть перерости локальні рамки й набути глобальний загальносвітовий характер. Ось ці проблеми: запобігання загрози нової світової війни, скорочення розриву в рівні економічного розвитку між розвиненими країнами Заходу й країнами, «третього світу», що розвиваються, стабілізація демографічної ситуації на планеті, охорона здоров'я людей і запобігання поширення СНІДу, наркоманії.

У взаємозв'язку з усім цим - екологія.

Сьогодні важливо усвідомлювати нерозривний зв'язок природи й суспільства, що носить взаємний характер. А.И. Герцен один раз сказав, що "природа не може суперечити людині, якщо людина не суперечить її законам". Історія людства свідчить як про сприятливий вплив діяльності людей на природне середовище перебування, так і про пагубні її наслідки. Громадське життя перебуває в постійній зміні.

Німецький філософ початку XIX століття Гегель затверджував, що суспільний розвиток є рух уперед від недосконалого до більш досконалого. Критерії прогресу в розвитку розуму, суспільної моральності, що лежить в основі вдосконалювання всіх боків життя суспільства. Згадаємо відомі слова тургенівського героя Базарова: "Природа - не храм, а майстерня, і людина в ній працівник". До чого веде, і вже привела, ця установка сьогодні, добре відомо на конкретних фактах.

Серед причин забруднення біосфери варто виділити:

• Зріст масштабів господарської діяльності людини й бурхливий розвиток науково-технічної революції, які підсилили негативний вплив на природу, призвели до порушення екологічної рівноваги на планеті. • Зріст споживання в сфері матеріального виробництва природних ресурсів. За роки після другої світової війни було використано стільки мінеральної сировини, скільки за всю попередню історію людства. • Нераціональна експлуатація природних ресурсів (як наслідок з попереднього пункту).

Оскільки запаси вугілля, нафти, газу, заліза й інших корисних копалин непоновлювані, вони будуть вичерпані, за розрахунками вчених, через кілька десятиліть.

І навіть ресурси, які постійно відновляються, на ділі швидко убувають: вирубка лісу у світовому масштабі значно перевищує приріст деревини; площа лісів, що дають землі кисень, зменшується з кожним роком; головний фундамент життя - ґрунту - усюди на Землі деградують. У той час як Земля накопичує один сантиметр чорнозему за 300 років, у цей час один сантиметр ґрунту гине за три роки. • Забруднення планети (навколишнього середовища). Світовий океан постійно забруднюється через поширення здобичі нафти на морських промислах.

Величезні нафтові плями, через неминучі аварії на транспорті, згубні для життя океану. В океан скидаються мільйони тонн фосфору, свинцю, радіоактивних відходів. На кожен квадратний кілометр океанічної води зараз приходиться 17 тонн різних покидьків суши.

Самою уразливою частиною природи стала прісна вода. Стічні води, пестициди, добрива, ртуть, миш'як, свинець і багато інших шкідливих інгредієнтів у величезних кількостях потрапляють у ріки й озера. Сильно забруднені Дніпро, Південний Буг, Дунай, Волга, Рейн, Міссісіпі, Великі Американські озера. За висновком фахівців, у деяких районах землі 80 % всіх хвороб викликані недоброякісною водою. Забруднення атмосферного повітря перевершило всі припустимі межі.

Концентрація шкідливих для здоров'я речовин у повітрі перевищує медичні норми в багатьох містах у десятки разів.

Кислотні дощі, що містять двоокис сірки й окис азоту, що є наслідком функціонування теплових електростанцій і заводів, несуть загибель озерам і лісам. Аварія на Чорнобильській АЕС показала екологічну загрозу, що створюють аварії на атомних електростанціях, вони експлуатуються в 26 країнах світу. Зникає навколо міст чисте повітря, ріки перетворюються в стічні канави, усюди купи сміття, смітники, покалічена природа - така картина, що кидається в очі, божевільної індустріалізації світу.

Головне, однак, не в повноті списку цих проблем, а в осмисленні причин їхнього виникнення, характеру й, що найважливіше, у виявленні ефективних шляхів і способів їхнього вирішення.

5.3. Техногенне навантаження.

5.3. 1. Поняття техногенного навантаження й техносфери. У процесі становлення й розвитку людського суспільства виділяють 5 етапів взаємин людини із природою - безпосередня єдність на зорі людства, суспільство мисливців і збирачів, сільськогосподарське або феодальне суспільство, індустріальне й постіндустріальне суспільство. Тут соціальні відносини корелюють із екологічними, причому з розвитком суспільства зростає техногенне навантаження на природу.

Технічні можливості людини змінювати природне середовище стрімко зростали, досягши своєї вищої крапки в епоху науково-технічної революції. Однак зростання могутності людини веде до збільшення негативних для природи й, в остаточному підсумку, небезпечних для існування

По-русски

5. Загрязнение биосферы, мониторинг ее состояния и прогнозы развития.

5.1. Характеристика загрязнений биосферы. Естественные и искусственные загрязнения. Современная ситуация на планете Земля характеризуется почти повсеместно резким ухудшением качества окружающей естественной среды. Неблагоприятное влияние человеческой деятельности распространилось на всю биосферу. При этом человечество беспрестанно совершенствует способы этого пагубного влияния, усложняются его методы, увеличиваются масштабы.

Развитие технологии часто осуществляется при полном пренебрежении к природе. Этот конфликт между обществом и природой создает угрозу появления необоротных изменений в естественных экосистемах, подрыву естественных условий и ресурсов существования нынешнего и будущего поколений жителей планеты Земля.

Где же выход из обстановки, которая создалась? Известный американский эколог Б. Комонер почти афористически ответил на этот вопрос в своем "законе": "Природа знает лучше".

Жизнь растений и животных, что существует на Земле миллиарды лет, обусловленное процессами, которые сопровождаются образованием значительных количеств отходов, - естественных загрязнений. И в то же время развитие природы подчиняется законам безвідхідного производства.

В природе нет ничего лишнего, все отходы перерабатываются и находят свое место в организации новой жизни. Происходит естественный биогеохимический круговорот вещества.

К искусственным загрязнениям относят промыслу, транспортные, бытовые, сельскохозяйственные и др. загрязнения, которые возникли в результате антропогенной деятельности.

В это время усилия ученых и технологов во всех странах направлены на разработку маловідходніх и ресурсосберегающих технологий, то есть создание производства с минимальным количеством отходов, вредные влияния которых не превышают допустимых санитарно-гигиенических норм, а также на расчетливое и рациональное использование природных ресурсов. Внедряя эти "экологически чистые" технологии необходимо помнить, что никакие очистительные сооружения или маловідходні технологии не смогут возобновить стойкость биосферы, если будут превышены ее "границы прочности".

5.2. Причины загрязнения биосферы. Планета Земля является единственным домом человечества, которое сейчас проживает в условиях, когда много противоречий, конфликтов, проблем, которые могут перерасти локальные рамки и приобрести глобальный общемировой характер. Вот эти проблемы: предотвращение угрозы новой мировой войны, сокращения разрыва в уровне экономического развития между развитыми странами Запада и странами, "третьего мира", что развиваются, стабилизация демографической ситуации на планете, здравоохранение и предотвращения распространения СПИДА, наркомании людей.

Во взаимосвязи со всем этим - экология.

Сегодня важно осознавать неразрывную связь природы и общества, которое носит взаимный характер. А.И. Герцен один раз сказал, что "природа не может противоречить человеку, если человек не противоречит ее законам". История человечества свидетельствует как о благоприятном влиянии деятельности людей на естественную среду пребывания, так и о пагубных ее последствиях. Общественная жизнь находится в постоянном изменении.

Немецкий философ начала XIX век Гегель утверждал, что общественное развитие есть движение вперед от несовершенного к более совершенному. Критерии прогресса в развитии ума, общественной нравственности, которая лежит в основе усовершенствования всех сторон жизни общества. Вспомним известные слова тургенівського героя Базарова : "Природа - не храм, а мастерская, и человек в ней работник". К чему ведет, и уже привела, эта установка сегодня, хорошо известно на конкретных фактах.

Среди причин загрязнения биосферы стоит выделить:

- Рост масштабов хозяйственной деятельности человека и бурное развитие научно-технической революции, которые усилили негативное влияние на природу, привели к нарушению экологического равновесия на планете.

- Рост потребления в сфере материального производства природных ресурсов. За годы после второй мировой войны было использовано столько минерального сырья, сколько за всю предыдущую историю человечества.

- нерациональная эксплуатация природных ресурсов (как следствие из предыдущего пункта). Поскольку запасы угля, нефти, газа, железа и других полезных ископаемых невозобновился, они будут исчерпаны, за расчетами ученых, через несколько десятилетий. И даже ресурсы, которые постоянно обновляются, на деле быстро убывают: вырубка леса в мировом масштабе значительно превышает прирост древесины; площадь лесов, которые дают земле кислород, уменьшается с каждым годом; главный фундамент жизни - почве - всюду на Земле деградируют.

В то время как Земля накапливает один сантиметр чернозема за 300 лет, в это время один сантиметр почвы погибает за три года.

- Загрязнение планеты (окружающей среды). Мировой океан постоянно загрязняется через распространение добычи нефти на морских промыслах. Огромные нефтяные пятна, через неминуемые аварии на транспорте, губительные для жизни океана. В океан смахивают миллионы тонн фосфора, свинца, радиоактивных отходов. На каждый квадратный километр океанической воды сейчас приходится 17 тонн разных отбросов суши. Самой уязвимой частью природы стала пресная вода.

Сточные воды, пестициды, удобрения, ртуть, мышьяк, свинец и много других вредных ингредиентов в огромных количествах попадают в реки и озера. Сильно загрязнены Днепр, Южный Буг, Дунай, Волга, Рейн, Миссисипи, Большие Американские озера. За выводом специалистов, в некоторых районах земли 80 % всех болезней вызваны недоброкачественной водой. Загрязнение атмосферного воздуха превзошло все допустимые пределы. Концентрация вредных для здоровья веществ в воздухе превышает медицинские нормы во многих городах в десятки раз.

Кислотные дожди, которые содержат двуокись серы и окись азота, который является следствием функционирования тепловых электростанций и заводов, несут гибель озерам и лесам. Авария на Чернобыльской АЭС показала экологическую угрозу, что создают аварии на атомных электростанциях, они эксплуатируются в 26 странах мира. Исчезает вокруг городов чистый воздух, реки превращаются в сточные канавы, всюду купи мусор, мусорники, искалеченная природа - такая картина, которая бросается в глаза, безумной индустриализации мира.

Главное, однако, не в полноте списка этих проблем, а в осмыслении причин их возникновения, характера и, что важнейшее, в выявлении эффективных путей и способов их решения.

5.3. Техногенная нагрузка.

5.3. 1. Понятие техногенной нагрузки и техносферы. В процессе становления и развитию человеческого общества выделяют 5 этапов взаимоотношений человека с природой - непосредственное единство на заре человечества, общество охотников и собирателей, сельскохозяйственное или феодальное общество, индустриальное и постиндустриальное общество. Здесь социальные отношения коррелируют с экологическими, причем с развитием общества растет техногенная нагрузка на природу.

Технические возможности человека изменять естественную среду стремительно росли, при достижении своей высшей точки в эпоху научно-технической революции. Однако рост могущества человека ведет к увеличению негативных для природы и, в окончательном итоге, опасных для существования человека последствий его деятельности.