Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

1. Яким чином проводиться гігієнічна оцінка умов праці?

Гігієнічна оцінка умов праці проводиться шляхом порівняння результатів проведених вимірювань з нормативними значеннями (шум і вібрація оцінюються за еквівалентним рівнем).
Ступінь небезпечності і шкідливості факторів визначається за критеріями, установленими гігієнічною класифікацією праці; розглядаються тільки ті фактори, які за ступенем небезпеки і шкідливості відносяться до III класу (гр. 6, 7, 8 Карти).
В даний час для проведення атестації робочих місць використовується «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості і небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» (надалі - Гігієнічна класифікація праці), затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України*. Цей документ розроблений відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення» і «Про використання ядерної енергії і радіаційної

По-английски

1. How is the hygienical estimation of terms of labour conducted?

The hygienical estimation of terms of labour is conducted by comparing of results of the conducted measuring to the normative values (noise and vibration are estimated after an equivalent level).
The degree of ununconcern and harmfulness of factors is determined on criteria, set by hygienical job classification; those factors which after the degree of danger and harmfulness belong to III of class (гр. 6, 7, 8 Maps) are examined only.
Presently for realization of attestation of workplaces "Hygienical job classification is used on the indexes of harmfulness and ununconcern of factors of productive environment, weight and tension of labour process" (in future is Hygienical job classification), ratified by the order of Ministry of health України*. This document is worked out in accordance with Laws of Ukraine "On a labour protection", "About providing of sanitary and epidemic prosperity of population" and "About the use of nuclear energy and radiation