Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

1. Огляд літератури

1.1. Ареал та поширення дуба звичайного (Quercus robur L.) і дуба червоного (Quercus rubra L.)

Рід Quercus - найбільш численна родина Fagaсеае (Букові). Вона представлена приблизно 600 видами і різновидами. Найбільш стародавнім центром походження дуба є південно-східна Азія. Видова та формова різноманітність спостерігається більше в Північній та Центральній Америці, де, вочевидь, і в наші часи продовжується його еволюція. Більшість видів зосереджено в Північній і Центральній Америці, Східній Азії і країнах Середземномор'я.

Завершеними «родоначальниками» вважається близько 20 корінних видів (в Євразії) та 50 інтродукованих, що ростуть в Європі (9 із них – в Червоній книзі). У європейській частині широко поширені 2 види дуба, які є важливими лісними породами: дуб звичайний (Q. robur L.) і дуб скельний (Q. petraea Liebl.). В Закарпатській області окрім цих двох видів, є невеликі місцезнаходження дубів пухнастого (Q. pubescens Willd.), крупноплідного (Q. policarpa Schur.), Дале-шампе (Q. dalechampii Ten.), бургундського (Q. cerris L.). Більш широко дуб пухнастий поширений в Молдавії [8].

Тут зустрічається дуб Фрайнетто (Q. frainetto Ten.). На Кавказі природно ростуть дуби великопиляковий (Q. macranthera F. et М.), імеретинський (Q. imeretina Stev.), еруколистий (Q. erucifolia Stev.), длиноніжковий (Q. longipis Stev.), сидячеквітковий (Q. pedunculiflora C. Koch), Гартвиса (Q. hartwissiana Stev.), каштанолистий (Q. casta-neifolia C. A. M.), понтійський (Q. pontica C. Koch), араксинський (Q. araxina (Trautv.) Crossh.), Воронова (Q. woronowii Maleev), пухнастий, скельний, черешчатий та ін. У Криму - дуб пухнастий, скельний, звичайний. На Да-лекому Сході аборигенними видами є дуб монгольський (Q. mongolica Fisch.) і зубчастий (Q. dentata Thunb.

), які поширені в південній частині Приморського краю за узбережжя Японського моря. У Карпатах проф. С. Н. Стойко знайшов 5 основних видів дуба: звичайний, скельний, бургундський, венгерський, пухнастий. Масивні лісоутворення формують два види: дуб звичайний (Q. robur) та скельний або гірський (Q. montana) [9].

Поширений майже у всій Європі від Піренейського півострова до Уралу. Північна межа ареалу в Скандинавії йде від 63° пн. ш на заході, до 60 с. ш. на сході. На півночі Російської рівнини вона поступово зміщується на південь, проходячи через витоки річки Сухони і через верхів'я річки Уфи, уздовж Уралу направляється до Аралу. Південна межа ареалу дуба проходить через Кишинів, Кривий Ріг, Дніпропетровськ, гирло річки Сіверський Донець, трохи південніше Волгограда, а потім йде до Саратова. Фрагменти ареалу розміщені також у Криму та на Кавказі.

Північна межа ареалу в основному збігається з середньорічною ізотермою 2°С і тривалістю вегетаційного періоду не менше 120 днів.

Рис.1.1.1. Поширення видів роду дуб (Quercus L.) по земній кулі

Дуб звичайний один з основних видів зони широколистяних лісів на Східно-Європейської рівнині. Крім того, він широко поширений у підзоні хвойно-широколистяних лісів, але стає рідкий у підзоні південної тайги, де зустрічається майже виключно по долинах великих річок. У степовій зоні він росте головним чином по долинах річок, днищ і схилах балок, утворюючи так звані долинні і балкові або байрачні ліси. У зв’язку з тим, що він посухостійкий його використовуються в полезахисних смугах степової зони.

Відносно стійкий до забруднення атмосфери і при помірній концентрації токсичних речовин продовжує існувати в околицях хімічних підприємств. Ущільнення ґрунту в місцях з надмірним рекреаційним навантаженням призводить до суховершинності крон. Він більш світлолюбний, ніж інші компоненти широколистяних лісів (ясень, липа, клен) і погано переносить верхівкове затінення порівняно з боковим. Недарма існує вираз "дуб любить рости в шубі, але з головою відкритою".

Завдяки теплолюбивості і посухостійкості "проникає" в південні райони степової зони, де вже не можуть рости його більш вологолюбні "супутники".

Дуб звичайний має суцільний Європейський ареал. У СНГ зростає в середній і, частково, південній смузі європейської частини країни, в Криму та на Кавказі. Однак, у цього виду крім суцільній частини ареалу є відокремлені острівні місцепроживання цього ж виду, які видалені на значні відстані.

Рис. 1.1.2. Ареал дуба звичайного (Quercus robur L.)

Найширший ареал має дуб звичайний або літній. Північна межа його ареалу проходить близько Ленінграда, Тихвіна, південніше Вологди, до Кірова, Пермі, за Урал не переходить.

Східна межа дуба звичайного проходить по західному схилу Уралу, по

р. Урал до Волгограда. На півдні дуб заходить в північну частину степу, утворюючи байрачні ліси. По заплавах річок опускається до Азовського і Чорного морів. Широко поширений на Кавказі і в Криму. Дуб звичайний поширений майже на всій території України за винятком високогірній частині Карпат, степової і гірській частині Криму. У Поліській зоні дуб звичайний утворює ліси з домішкою сосни, ялини, широколистяних і дрібнолистяних лісових порід. На бідних ґрунтах перебуває в пригніченому стані.

У лісостеповій зоні дуб звичайний домінує, формує діброви з домішками широколистяних порід, в Степу утворює ліси, в заплавах річок, по ярах та балок. У Карпатах верхня межа по-ширення дуба звичайного проходить на висоті 150-180 метрів.

Дуб звичайний вибагливий до родючості ґрунту. У Поліссі діброви формуються на дерново-підзолистих ґрунтах і дерново- опідзолених елювіальних ґрунтах. У Лісостепу дуб звичайний росте на сірих, світло-сірих, темно-сірих лісових ґрунтах, опідзолених і вилужених чорноземах та на дерново-карбонатних ґрунтах. Останні два типу ґрунту разом з темно-сірими лісовими грунтами, головним чином, зустрічаються в межах степової зони.

Північна межа поширення дуба від Карельського перешийка і південного берега Ладозького озера йде на Вологду, Кіров, проходить декілька північніше Іжевська і Красноуфимська, а звідси йде на південь - до р. Уралу, залишаючи на сході Златоуст, Бєлорєцьк та верхів'я р. Самари. По долині Уралу йде на захід і спускається майже до 50° 15' пн. ш.

Південна межа ареалу дуба від гирла р. Іртек проходить по басейну р. Самари, а потім лівобережжям Волги спускається на південь до 48° с. ш. і звідси йде на захід через Ростов-на-Дону-Жданов майже до устя Дніпра, потім по р. Інгулець піднімається на північ до 47° 30 ' пн. ш і, огинаючи сухі степи, прямує до усть Дністра, Прута. Південна межа ареалу дуба сильно розчленована, деколи острівна. Межа його суцільного поширення збігається з північної кордоном лісостепу, проте по заплавах річок дуб проникає значно південніше.

Східним межею поширення дуба є Урал.

Найбільш великі ізольовані ділянки ареалу дуба звичайного відомі на Кавказі (Передкавказзя, Дагестан) і в гірському Криму.

Поширений в лісах України американський дуб абсолютно відповідає виду, який на батьківщині носить назву Quercus rubra L. Не вибагливий до родючості ґрунту, морозостійкий, посухостійкий і швидкорослий вид природно зростає в Північній Америці. Дуб червоний - вологолюбивий вид дуба

По-русски

1. Обзор литературы

1.1. Ареал и распространение дуба обычного(Quercus robur L.) и дуба красного(Quercus rubra L.)

Род Quercus - наиболее многочисленная семья Fagaсеае(Буку). Она представлена приблизительно 600 видами и разновидностями. Наиболее древним центром происхождения дуба является юго-восточная Азия. Видовое и формовое разнообразие наблюдается больше в Северной и Центральной Америке, где, очевидно, и в наше время продолжается его эволюция. Большинство видов сосредоточенно в Северной и Центральной Америке, Восточной Азии и странах Средиземноморья.

Завершенными "родоначальниками" считается около 20 коренных видов(в Евразии) и 50 интродуцированных, что растут в Европе(9 из них - в Красной книге). В европейской части широко распространены 2 виды дуба, которые являются важными лесными породами, : дуб обычен(Q. robur L.) и дуб скальный(Q. petraea Liebl.). В Закарпатской области кроме этих двух видов, есть небольшие местонахождения дубов пушистого(Q. pubescens Willd.), крупноплідного(Q. policarpa Schur.), Дале-шампе(Q. dalechampii Ten.), бургундского(Q. cerris L.). Более широко дуб пушистый распространен в Молдавии [8].

Здесь встречается дуб Фрайнетто(Q. frainetto Ten.). На Кавказе естественно растут дубы великопиляковий(Q. macranthera F. et М.), імеретинський(Q. imeretina Stev.), еруколистий(Q. erucifolia Stev.), длиноніжковий(Q. longipis Stev.), сидячеквітковий(Q. pedunculiflora C. Koch), Гартвиса(Q. hartwissiana Stev.), каштанолистий(Q. casta - neifolia C. A. M.), понтийский(Q. pontica C. Koch), араксинський(Q. araxina(Trautv.) Crossh.), Воронова(Q. woronowii Maleev), пушистый, скальный, черешчатий и др. В Крыму - дуб пушистый, скальный, обычный. На Да-лекому Востоке аборигенными видами является дуб монгольский(Q. mongolica Fisch.) и зубчатый (Q. dentata Thunb.

), какие распространены в южной части Приморского края за побережье Японского моря. В Карпатах проф. С. Н. Стойко нашел 5 основные виды дуба : обычный, скальный, бургундский, венгерський, пушистый. Массивные лісоутворення формируют два вида: дуб обычен(Q. robur) и скальный или горный(Q. montana) [9].

Распространен почти во всей Европе от Пиренейского полуострова в Урал. Северный предел ареала в Скандинавии идет от 63° пн. ш на западе, до 60 с. ш. на востоке. На севере Русской равнины она постепенно смещается на юг, проходя через истоки реки Сухони и через верховье реки Уфы, вдоль Урала направляется в Арал. Южный предел ареала дуба проходит через Кишинев, Кривой рог, Днепропетровск, устье реки Сиверский Донец, немного южнее Волгограда, а потом идет в Саратов. Фрагменты ареала размещены также в Крыму и на Кавказе.

Северный предел ареала в основном совпадает со среднегодовой изотермой 2°С и длительностью вегетационного периода не менее 120 дней.

Рис.1.1.1. Распространение видов рода дуб(Quercus L.) по земному шару

Дуб обычен один из основных видов зоны широколиственных лесов на Восточно-европейской равнине. Кроме того, он широко распространен в подзоне хвойно-широколиственных лесов, но становится жидкий в подзоне южной тайги, где встречается почти исключительно по долинам больших рек. В степной зоне он растет главным образом по долинам рек, днищ и склонам балок, образовывая так называемые долинные и балочные или буерачные леса. В связи с тем, что он засухоустойчив его используются в полезащитных полосах степной зоны.

Относительно стойкий к загрязнению атмосферы и при умеренной концентрации токсичных веществ продолжает существовать в околицах химических предприятий. Уплотнение почвы в местах с чрезмерной рекреационной нагрузкой приводит к суховершинности крон. Он более светолюбив, чем другие компоненты широколиственных лесов(ясень, липа, клен) и плохо переносит верхушечное затенение сравнительно с боковым. Недаром существует выражение "дуб любит расти в шубе, но с головой открытой".

Благодаря теплолюбивости и засухоустойчивости "проникает" в южные районы степной зоны, где уже не могут расти его более влаголюбивые "спутники".

Дуб обычный имеет сплошной Европейский ареал. В СНГ растет в средней и, частично, южной полосе европейской части страны, в Крыму и на Кавказе. Однако, у этого вида кроме сплошной части ареала отделены островные местожительства этого же вида, которые удалены на значительные расстояния.

Рис. 1.1.2. Ареал дуба обычного(Quercus robur L.)

Самый широкий ареал имеет дуб обычный или летний. Северный предел его ареала проходит близко Ленинграда, Тихвіна, южнее Вологды, в Киров, Пермь, за Урал не переходит.

Восточный предел дуба обычного проходит по западному склону Урала, по

г. Урал к Волгограда. На юге дуб заходит в северную часть степи, образовывая буерачные леса. По заводям рек опускается к Азовскому и Черному морам. Широко распространен на Кавказе и в Крыму. Дуб обычный распространен почти на всей территории Украины за исключением высокогорной части Карпат, степной и горной части Крыма. В Полесской зоне дуб обычный образует леса с примесью сосны, ели, широколиственных и дрібнолистяних лесных пород. На бедных почвах находится в подавленном состоянии.

В лесостепной зоне дуб обычный доминирует, формирует дубравы с примесями широколиственных пород, в Степи образует леса, в заводях рек, по ярам и балок. В Карпатах верхний предел по-ширення дуба обычного проходит на высоте 150-180 метры.

Дуб обычный прихотлив к плодородию почвы. В Полесье дубравы формируются на дерново-подзолистых почвах и дерново- опідзолених элювиальных почвах. У Лесостепи дуб обычный растет на серых, светло-серых, темно-серых лесных почвах, опідзолених и выщелоченных черноземах и на дерново-карбонатных почвах. Последние два типа почве вместе с темно-серыми лесными почвами, главным образом, встречаются в пределах степной зоны.

Северный предел распространения дуба от Карельского перешейка и южного берега Ладожского озера идет на Вологду, Киров, проходит несколько севернее Ижевска и Красноуфимська, а отсюда идет на юг - до г. Уралу, оставляя на востоке Златоуст, Бєлорєцьк и верховье г. Самары. По долине Урала идет на запад и спускается почти до 50° 15' пн. ш.

Южный предел ареала дуба от устья г. Іртек проходит по бассейну г. Самары, а потом левобережьем Волги спускается на юг до 48° с. ш. и отсюда идет на запад через Ростов-на-Дону-Жданов почти до устя Днепра, потом по г. Ингул поднимается на север до 47° 30 ' пн. ш и, огибая сухие степи, направляется в усть Днестр, Прут. Южный предел ареала дуба сильно расчленен, порой островная. Предел его сплошного распространения совпадает с северной границей лесостепи, однако по заводям рек дуб проникает значительно южнее.

Восточным пределом распространения дуба есть Урал.

Наиболее большие изолированные участки ареала дуба обычного известны на Кавказе(Предкавказье, Дагестан) и в горном Крыму.

Распространен в лесах Украины американский дуб абсолютно отвечает виду, который на родине носит название Quercus rubra L. Не прихотливый к плодородию почвы, морозостойкий, засухоустойчивый и быстрорастущий вид естественно растет в Северной Америке. Дуб красен - вологолюбивий вид дуба