Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

2.2. У рядку 3010 відображається середньооблікова кількість штатних працівників за відповідний період, розрахована відповідно до пункту 3.2 глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників.

2.3. У рядку 3020 відображається кількість працівників, які у звітному періоді прийняті на роботу наказом чи розпорядженням власника підприємства або уповноваженого ним органу. 2.4.

ються ті працівники, які прийняті на нові робочі місця, що з'явились: у результаті заснування нового підприємства або структурного підрозділу (зокрема шляхом виділення окремих структурних підрозділів підприємства, його поділу або злиття); приєднання до діючого підприємства підрозділів іншого підприємства; здійснення відповідних технологічних, організаційних та інвестиційних заходів, спрямованих на впровадження або розширення видів виробництва (робіт, послуг) та зміну умов праці; збільшення штату або реорганізації бюджетної установи.

До прийнятих на новостворені робочі місця належать працівники, які уклали трудовий договір на невизначений строк, прийняті за контрактом на визначений строк, а також сезонні працівники.

2.5. У рядку 3040 відображається кількість працівників, які у звітному періоді звільнені з роботи на цьому підприємстві в результаті припинення або розірвання трудового договору незалежно від причин звільнення.

2.6. У рядку 3050 відображається кількість працівників, які звільнилися з підприємства у зв'язку з розірванням трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у випадках змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності або штату працівників.

2.7. У рядку 3060 відображається кількість працівників, які звільнені з підприємства:

у зв'язку з розірванням трудового договору з ініціативи працівника за винятком випадків, коли заява про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу;

у зв'язку з припиненням трудового договору за угодою сторін;

за прогул без поважних причин, інші порушення трудової дисципліни;

у зв'язку з розірванням трудового договору у випадках виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі, систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Сума показників у рядках 3050 та 3060 може бути меншою порівняно з даними у рядку 3040. Різницю становить кількість працівників, які звільнилися з підстав:

закінчення визначеного строку трудового договору (контракту), установленого за погодженням сторін, закінчення тимчасових та сезонних робіт;

призову або вступу працівника на військову службу, направлення працівника на альтернативну (невійськову) службу; розірвання трудового договору з ініціативи працівника, коли заява про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу: переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність та пологи; догляд за дитиною до досягнення нею

чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом

I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин;

переведення працівника за його згодою на інше підприємство або переходу на виборну посаду.

Відповідно до пункту 5.5 глави 5 Інструкції зі статистики кількості працівників працівник зараховується до числа звільнених з першого дня його виключення з обліку на підприємстві (перший робочий день після дати, зазначеної у заяві, наказі про звільнення). Для підприємств із безперервним циклом виробництва днем звільнення слід уважати наступний робочий день.

2.8. У рядку 3070 відображається облікова кількість штатних працівників, визначена на останню дату звітного періоду відповідно до глави 2 Інструкції зі статистики кількості працівників.

III. Показники щодо використання робочого часу штатних працівників

3.1. Усі показники розділу II форми N 1-ПВ (квартальна) стосуються категорій працівників, які враховуються в середньообліковій кількості штатних працівників згідно з пунктом 3.2 глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників.

3.2. У рядку 4010 відображається фонд робочого часу працівників підприємства згідно з режимом його роботи, який складається із суми відпрацьованих та не відпрацьованих штатними працівниками людино-годин.

3.3. Фонд робочого часу працівників, прийнятих на роботу на умовах неповного робочого дня (тижня) або згодом переведених на такий режим роботи за угодою сторін, розраховується виходячи з тривалості робочого часу, обумовленого в трудовому договорі або за угодою сторін.

3.4. У рядку 4020 відображаються всі фактично відпрацьовані працівниками людино-години, ураховуючи час, відпрацьований у вихідні (за графіком), святкові та неробочі дні, період службових відряджень, на надурочних роботах, а також час роботи надомників.

3.5. Кількість людино-годин, відпрацьованих працівниками, які прийняті на роботу за сумісництвом на тому самому підприємстві, що й основна робота, у рядок 4020 включається в повному обсязі.

3.6. Людино-години, відпрацьовані надомниками, одержуються як добуток числа відпрацьованих людино-днів та тривалості робочого дня на підприємстві. Дані про відпрацьований надомниками час ураховуються у звіті за формою N 1-ПВ (квартальна) тільки за той період, у який надомники враховувались до середньооблікової кількості штатних працівників підприємства.

3.7. У рядку 4030 відображається кількість людино-годин, відпрацьованих працівниками понад установлену законодавством норму тривалості робочого часу, уключаючи години, відпрацьовані у вихідні, святкові та неробочі дні, за умови проведення роботи з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства та відповідної оплати, у разі ненадання за роботу в ці дні іншого дня відпочинку.

3.8. У рядок 4030 не включається час роботи працівників, для яких встановлено підсумований облік робочого часу, що припадає згідно з графіком змінності на вихідні, святкові та неробочі дні. Цей час враховується до загальної кількості відпрацьованого робочого часу.

3.9. У рядку 4040 відображається загальна кількість людино-годин фонду робочого часу, які з різних причин були не відпрацьовані працівниками. Показник складається із суми людино-годин відсутності працівників з поважних та інших причин і розраховується як сума величин, указаних у рядках 4050 - 4110 цієї форми.

3.10. У рядку 4050 відображається кількість людино-годин щорічних відпусток працівників (основних та додаткових, включаючи додаткові відпустки, що надаються відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"),

По-русски

2.2. В строке 3010 отображается середньооблікова количество штатных работников за соответствующий период, рассчитанное в соответствии с пунктом 3.2 главы 3 Инструкции из статистики количества работников.

2.3. В строке 3020 отображается количество работников, которые в отчетном периоде приняты на работу приказом или распоряжением владельца предприятия или уполномоченного им органу.

2.4.

ються те работники, которые приняты на новые рабочие места, которые появились, : в результате основания нового предприятия или структурного подразделения(в частности путем выделения отдельных структурных подразделений предприятия, его разделения или слияния); присоединение к действующему предприятию подразделений другого предприятия; осуществление соответствующих технологических, организационных и инвестиционных мероприятий, направленных на внедрение или расширение видов производства(работ, услуг) и изменение условий труда; увеличение штата или реорганизации бюджетного учреждения.

К принятым на вновь созданные рабочие места принадлежат работники, которые заключили трудовой договор на неопределенный срок, принятые по контракту на определенный срок, а также сезонные работники.

2.5. В строке 3040 отображается количество работников, которые в отчетном периоде освобождены из работы на этом предприятии в результате прекращения или расторжения трудового договора независимо от причин освобождения.

2.6. В строке 3050 отображается количество работников, которые освободились из предприятия в связи с расторжением трудового договора по инициативе владельца или уполномоченного им органу в случаях изменений в организации производства и труде, в том числе ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования предприятия, сокращения численности или штата работников.

2.7. В строке 3060 отображается количество работников, которые освобождены из предприятия, :

в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника за исключением случаев, когда заявление об увольнении из работы по собственному желанию предопределена невозможностью продолжать работу;

в связи с прекращением трудового договора по соглашению сторон;

за прогул без уважительных причин, другие нарушения трудовой дисциплины;

в связи с расторжением трудового договора в случаях выявленного несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе, систематического невыполнения работником без уважительных причин обязанностей, положенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка.

Сумма показателей в строках 3050 и 3060 может быть меньшей сравнительно с данными в строке 3040. Разницу представляет количество работников, которые освободились из оснований, :

окончание определенного срока трудового договора(контракту), установленного по согласованию сторон, окончания временных и сезонных работ;

призыву или вступлению работника на военную службу, направление работника на альтернативную(невійськову) службу;

расторжение трудового договора по инициативе работника, когда заявление об увольнении из работы по собственному желанию предопределена невозможностью продолжать работу : переезд на новое местожительство; перевод мужчины или дружины на работу в другую местность; вступление к учебному заведению; невозможность проживания в данной местности, подтвержденная медицинским заключением; беременность и роды; уход за ребенком к достижению ею четырнадцатилетнего возраста или ребенком-инвалидом; присмотр за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением или инвалидом

I группы; выход на пенсию; принятие на работу по конкурсу, а также по другим уважительным причинам;

перевода работника за его согласием на другое предприятие или перехода на выборную должность.

В соответствии с пунктом 5.5 главы 5 Инструкции из статистики количества работников работник засчитывается к числу освобожденных с первого дня его исключения из учета на предприятии(первый рабочий день потом дать, отмеченной в заявлении, приказе об освобождении). Для предприятий с непрерывным циклом производства днем освобождения следует уважать следующий рабочий день.

2.8. В строке 3070 отображается учетное количество штатных работников, определенное на последнюю дату отчетного периода в соответствии с главой 2 Инструкции из статистики количества работников.

III. Показатели относительно использования рабочего времени штатных работников

3.1. Все показатели раздела II формы N 1-ПВ(квартальная) касаются категорий работников, которые учитываются в середньообліковій количестве штатных работников согласно пункту 3.2 главы 3 Инструкции из статистики количества работников.

3.2. В строке 4010 отображается фонд рабочего времени работников предприятия согласно режиму его работы, который состоит из суммы отработанных и не отработанных штатными работниками человеко-часов.

3.3. Фонд рабочего времени работников, принятых на работу на условиях неполного рабочего дня(недели) или впоследствии переведенных на такой режим работы по соглашению сторон, рассчитывается исходя из длительности рабочего времени, обусловленного в трудовом договоре или по соглашению сторон.

3.4. В строке 4020 отображаются все фактически отработанные работниками человеко-часы, учитывая время, отработанное в выходные(за графиком), праздничные и нерабочие дни, период служебных командировок, на сверхурочных работах, а также время работы надомников.

3.5. Количество человеко-часов, отработанных работниками, которые приняты на работу по совместительству на том же предприятии, что и основная работа, в строку 4020 включается в полном объеме.

3.6. Человеко-часы, отработанные надомниками, получаются как произведение числа отработанных людино-днів и длительности рабочего дня на предприятии. Даны об отработанном надомниками времени учитываются в отчете по форме N 1-ПВ(квартальная) только за тот период, в который надомники учитывались к середньооблікової количеству штатных работников предприятия.

3.7. В строке 4030 отображается количество человеко-часов, отработанных работниками сверх установленной законодательством нормы длительности рабочего времени, уключаючи часов, отработанных в выходные, праздничные и нерабочие дни, при условии проведения работы с разрешения выборного органа первичной профсоюзной организации(профсоюзного представителя) предприятия и соответствующей оплаты, в случае непредоставления за работу в эти дни другого дня отдыха.

3.8. В строку 4030 не включается время работы работников, для которых установлен подытоженный учет рабочего времени, которое приходится согласно графику изменяемости на выходные, праздничные и нерабочие дни. Это время учитывается к общему количеству отработанного рабочего времени.

3.9. В строке 4040 отображается общее количество человеко-часов фонда рабочего времени, которые по различным причинам были не отработаны работниками. Показатель состоит из суммы человеко-часов отсутствия работников по уважительным и другим причинам и рассчитывается как сумма величин, указанных в строках 4050 - 4110 этой формы.

3.10. В строке 4050 отображается количество человеко-часов ежегодных отпусков работников(основных и дополнительных, включая дополнительные отпуска, которые предоставляются в соответствии с Законом Украины "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы")