Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Слово «ікона» у перекладі з грецької означає «зображення», «образ». Термін «ікона» синтетично означало і матеріальне (зображення), і духовне (мисленний образ) в їх нероздільному взаємозв’язку. З часом слово «ікона» закріпилося за священними зображеннями як предметом культу та шанування.
Найдавніші мозаїчні і фрескові іконні зображення збереглися в соборі Святої Софії в Києві. Вони складають собою колосальну скарбницю давньоруського мистецтва і порівняно з іншими пам’ятками візантійського культурного світу мають виключну збереженість. Тут збереглося 260 кв. м мозаїк і 3000 кв. м фресок – шедеврів східнохристиянського мистецтва. Це – найповніший у світі ансамбль автентичних мозаїк і фресок початку ХІ ст. У 1987 р. міжнародне журі Гамбурзького фонду присудило заповіднику Європейську Золоту медаль за збереження історичних пам’яток. Неповторна краса Св. Софії створила їй славу справжнього чуда світу. Недарма в 1990 р. собор разом із оточуючим його ансамблем монастирських споруд

По-английски

A word "icon" in translation from Greek means a "image", "character". A term "icon" synthetic meant and material (image), and spiritual (мисленний character) in their indivisible intercommunication. In course of time a word "icon" gained a foothold after sacred images as article of cult and honouring.
the oldest tesselated and fresco icon images were saved in the cathedral of Saint Софії in Kyiv. They fold by itself the huge treasury of the Old Russian art and comparatively with other sights of the Byzantium cultural world have exceptional stored. Here saved 260 sq. m mosaics and 3000 sq. m frescos - masterpieces of східнохристиянського art. It - the completest in the world ensemble of authentic mosaics and frescos of beginning of CHI of century In 1987 the international judge of the Hamburg fund awarded to reserve European Gilded youth for maintenance of historical sights. Unique beauty of Св. of Софії created glory of the real wonder of the world to her. Not for nothing in 1990 a cathedral is together with the surrounding him ensemble of monasterial building