Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ

Кафедра педіатрії № 1 з пропедевтичною педіатрією та дитячими інфекційними хворобами

Предмет: пропедевтична педіатрія

НАВЧАЛЬНА ІСТОРІЯ ХВОРОБИ

Прізвище, ім’я, по-батькові хворого__________________________________________

_________________________________________________________________________

Діагноз (згідно з діючою класифікацією):

а)основне захворювання____________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

б) ускладнення основного захворювання: _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КУРАТОР:

Студент___групи 3 курсу медичного факультету

_____________________________________

(Прізвище, ініціали)

Дата курації:¬¬¬¬¬¬ “_____” _________ 20___ р.

Оцінка за написання___________

Оцінка при захисті____________

Підпис керівника _____________

ПОЛТАВА 2011 рік

І. ПАСПОРТНА ЧАСТИНА

Прізвище, ім’я, по-батькові хворого ________________________________________

Рік і дата народження ____________________________________________________

Адреса постійного проживання ___________________________________________

Дата і час госпіталізації __________________________________________________

Яким закладом направленବ¬¬¬¬¬¬¬________________________________________________

Діагноз лікаря, який направи⬬¬¬¬¬¬¬_____________________________________________

¬¬¬¬_________________________________________________________________________

ІІ. СКАРГИ

Скарги (зі слів дитини, родичів)___________________________________

а) при госпіталізації ¬¬¬¬¬¬¬______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б) на момент курації ______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІІ. АНАМНЕЗ ЗАХВОРЮВАННЯ

З якого часу вважається хворим, особливості початку хвороби (гостро, поступово), основні прояви захворювання, його перебіг та лікування до моменту курації:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІV. АНАМНЕЗ ЖИТТЯ

IV.1. Перинатальний анамнез. Від якої вагітності¬¬¬¬¬¬¬¬_____________ і яких пологів_____________ народилася дитина. Перебіг вагітності (токсикоз, інфекційні захворювання, загроза переривання вагітності та засоби її профілактики, адекватність харчування, професійні шкідливості, антенатальна профілактика рахіту)__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дитина народилася (доношеною, недоношеною), з масою тіла ________г, довжиною тіла _______ см, закричала (одразу, після заходів первинної реанімації), до грудей прикладена через _________ після пологів, смоктала (активно, мляво) перебувала у пологовому будинку (разом з матір’ю, окремо, (чому) __________________________

Залишок пуповини відпав на ______ добу, пупкова ранка загоїлася на ¬¬¬_______ добу, виписана з пологового будинку на _________ добу з масою тіла _______________ г.

Перенесені захворювання в період новонародженості:________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV. 2. Вигодовування: знаходився на ___________________ вигодовуванні. Переведений на змішане чи штучне вигодовування з _____ міс. по причині________________________________¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_________________________________.

Які замінники жіночого молока використовувались¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬____________________________

Введення прикормів:

Прикорм Вік, в якому введений прикорм Кількість прикорму Характер прикорму

І

ІІ

ІІІ

Соки введені у віці¬¬¬_____міс. Годування (вільне, погодинне). Відлучення дитини від грудей у віці¬¬¬_____міс. Чи спостерігалася харчова непереносимість (так, ні), вказати на які продукти і описати характер непереносимості¬¬¬¬____________________________

________________________________________________________________________.

Характеристика апетиту дитини в теперішній час (збережений, знижений, підвищений).

IV. 3. Фізичний та нервово-психічний розвиток:

Погляд на предмети почав фіксувати з ¬¬¬¬¬¬________, тримає голову з ¬¬¬¬¬¬¬¬_________, впізнавати матір 第¬________, сидіти з ¬¬¬¬¬__________, стояти з підтримкою¬¬¬__________, самостійно ¬¬_________, ходити ¬__________, говорити словବ______, речення¬¬¬________.

Динаміка зростання ваги і зросту по місяцях

Вік, міс Вага, кг Зріст, см

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

На момент курації вагବ________ кг, зріст¬¬¬¬_______ см.

Почав відвідувати дитячий садок у віці ¬¬______, школу ¬¬¬_______.

Успішність в школі¬¬______________________________________

Висновок про фізичний та психічний розвиток дитини__________________________

По-русски

УКРАИНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

Кафедра педиатрии № 1 с педиатрией пропедевтики и детскими инфекционными болезнями

Предмет: педиатрия пропедевтики

УЧЕБНАЯ ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Фамилия, имя, по-батькові больного__________________________________________

_________________________________________________________________________

Диагноз (согласно действующей классификации) :

а) основное заболевание____________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

б) осложнение основного заболевания : _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КУРАТОР:

Студент___группы 3 курса медицинского факультета

_____________________________________

(Фамилия, инициалы)

Дата курації :¬¬¬¬¬¬ "_____" _________ в 20___ г.

Оценка за написание___________

Оценка при защите____________

Подпись руководителя _____________

ПОЛТАВА 2011 год

І. ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ

Фамилия, имя, по-батькові больного ________________________________________

Год и дата рождения ____________________________________________________

Адрес постоянного проживания ___________________________________________

Дата и время госпитализации __________________________________________________

Каким заведением направленବ¬¬¬¬¬¬¬________________________________________________

Диагноз врача, который направи묬¬¬¬¬¬¬_____________________________________________

¬¬¬¬_________________________________________________________________________

ІІ. ЖАЛОБЫ

Жалобы (со слов ребенка, родственников)___________________________________

а) при госпитализации ¬¬¬¬¬¬¬______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б) на момент курації ______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІІ. АНАМНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ

С какого времени считается больным, особенности начала болезни (остро, постепенно), основные проявления заболевания, его ход и лечение к моменту курації :__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІV. АНАМНЕЗ ЖИЗНИ

IV.1. Перинатальный анамнез. От какой беременност謬¬¬¬¬¬¬_____________ и каких родов_____________ родился ребенок. Ход беременности (токсикоз, инфекционные заболевания, угроза прерывания беременности и средства ее профилактики, адекватность питания, профессиональные вредности, антенатальна профилактика рахита)__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ребенок родился (доношенной, недоношенной), с массой тела ________г, длиной тела _______ см, закричала (сразу, после мероприятий первичной реанимации), к груди прилагаемая через _________ после родов, сосала (активно, вяло) находилась в роддоме (вместе с матерью, отдельно, (почему) __________________________

Остаток пуповины отпал на ______ сутки, пупочная ранка заживилась на ¬¬¬_______ сутки, выписанная из роддома на _________ сутки с массой тела _______________ г.

Перенесенные заболевания в период новорожденности:________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV. 2. Выкармливание: находился на ___________________ выкармливании. Переведен на смешанное или искусственное выкармливание из _____ мес. по причине________________________________¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_________________________________.

Какие заменители женского молока использовались¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬____________________________

Введение прикормів :

Прикорм Век, в котором введенный прикорм Количество прикорма Характер прикорма

И

ІІ

ІІІ

Соки введенные в возраст嬬¬_____мес. Кормления (свободное, погодинне). Отлучение ребенка от груди в возраст嬬¬_____мес. Или наблюдалась пищевая непереносимость (да, нет), указать на какие продукты и описать характер непереносимост謬¬¬____________________________

________________________________________________________________________.

Характеристика аппетита ребенка в настоящее время (сохранен, сниженный, повышенный).

IV. 3. Физическое и нервно-психическое развитие:

Взгляд на предметы начал фиксировать из ¬¬¬¬¬¬________, держит председателя из ¬¬¬¬¬¬¬¬_________, узнавать мать и第¬________, сидеть из ¬¬¬¬¬__________, стоять с поддержко鬬¬__________, самостоятельно ¬¬_________, ходить ¬__________, говорить словବ______, предложения¬¬¬________.

Динамика роста веса и роста по месяцам

Возраст, мисс Вес, кг Рост, см

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

На момент курації вес¬¬________ кг, рост¬¬¬¬_______ см.

Начал посещать детский садик в возрасте ¬¬______, школу ¬¬¬_______.

Успешность в школ嬬______________________________________

Вывод о физическом и психическом развитии ребенка__________________________