Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

1. Керівник стрільб призначається з числа начальницького складу органу чи підрозділу внутрішніх справ (начальник, командир та його заступники).

1.1. Згідно з графіком проведення навчальних стрільб створюється наказ про їх проведення.

1.2. На складі УДСО отримати набої для проведення учбових стрільб.

2. Керівник стрільб перед виконанням вправ на кожному заняті перевіряють знання особовим складом правових підстав застосування зброї, матеріальної частини зброї, основ, прийомів і правил стрільби, заходів безпеки при поводженні зі зброєю та виконання нормативів. Працівники, які не мають необхідних знань і навичок, не засвоїли заходів безпеки та умов вправ, що виконуються, до стрільби не допускаються.

3. Рядовий і начальницький склад органів внутрішніх справ прибуває на стрільби в повсякденній формі одягу і виконує вправи зі зброї, яка за ними закріплена. Решта стріляє зі справної, приведеної до нормального бою зброї.

4. На вихідному рубежі керівник стрільб перевіряє готовність зміни до виконання вправи і дає наказ роздавачу боєприпасів видати зміні патрони.

5. За командою керівника стрільб: ,,Зміна, спорядити магазини”, стрілець споряджає патронами магазин та приєднує його до зброї

6. Керівник, переконавшись у готовності зміни, подає команду: ,,Зміна, на рубіж відкриття вогню – кроком руш”. Після прибуття зміни на рубіж відкриття вогню керівник командує: ,,Зміна, заряджай (приготуватися)”. За цією командою стрілець повинен прийняти вихідне положення для виконання відповідної вправи та виконує підготовчі дії згідно порядку її виконання.

7. Перевіривши готовність до стрільби кожного стрільця і прийнявши доповіді від них, керівник подає команду: ,,Вогонь” (,,Старт”). За цією командою стрільці здійснюють визначені порядком виконання вправи дії і ведуть вогонь.

8. Закінчивши виконувати вправи, стрілець повинен: утримуючи зброю у бік лінії мішеней, доповісти про закінчення стрільби, наприклад: ,,Капітан Іваненко стрільбу закінчив”.

9. Керівник стрільб, переконавшись, що зміна закінчиластрільбу, подає команду: ,,Зміна, розряджай! Зброю — до огляду”.

10. Оглянувши зброю кожного стрільця, керівник подає команду: ,,Оглянуто”.

11. Після огляду зброї керівник стрільб подає команду:

,,Відбій».

12. Під час виконання вправ керівник стрільб повинен

знаходитись позаду зміни, яка стріляє, і не втручатися в дії

стрільців при умові додержання ними заходів безпеки та прийомів стрільби.

13. Після закінчення стрільби керівник дає команду зібрати гільзи, перевірити наявність зброї, магазинів, сумок для магазинів, перевіряє правильність заповнення відомості видачі набоїв. Потім проводить аналіз заняття і оголошує оцінку за стрільбу кожному стрільцю та органу (підрозділу) внутрішніх справ, а також контролює чищення зброї.

По-русски

1. Руководитель стрельб назначается из числа начальственного состава органа или подразделения внутренних дел(начальник, командир и его заместители).

1.1. Согласно графику проведение учебных стрельб создается приказ об их проведении.

1.2. На составе УДСО получить заряды для проведения учебных стрельб.

2. Руководитель стрельб перед выполнением упражнений на каждом заняті проверяют знание личным составом правовых оснований применения оружия, материальной части оружия, основ, приемов и правил стрельбы, мер безопасности при обращении с оружием и выполнение нормативов. Работники, которые не имеют необходимых знаний и навыков, не усвоили мер безопасности и условий упражнений, которые выполняются, к стрельбе не допускаются.

3. Рядовой и начальственный состав органов внутренних дел прибывает на стрельбы в повседневной форме одежды и выполняет упражнения из оружия, которое за ними закреплено. Остальные стреляют из исправного, приведенного к нормальному бою оружия.

4. На исходном рубеже руководитель стрельб проверяет готовность изменения к выполнению упражнения и дает приказ роздавачу боеприпасов выдать изменению патроны.

5. За командой руководителя стрельб :,,Изменение, снарядить магазины", стрелок снаряжает патронами магазин и присоединяет его в ружье

6. Руководитель, убедившись в готовности изменения, подает команду:,,Изменение, на рубеж открытия огня - шагом разрушай". По прибытии изменения на рубеж открытия огня руководитель командует:,,Изменение, заряжай(приготовиться) ". За этой командой стрелок должен принять исходное положение для выполнения соответствующего упражнения и производит подготовительные действия согласно порядка ее выполнения.

7. Проверив готовность к стрельбе каждого стрелка и приняв доклады от них, руководитель подает команду:,,Огонь"(,,Старт"). За этой командой стрелки осуществляют определенные порядком выполнения упражнения действия и ведут огонь.

8. Закончив выполнять упражнения, стрелок должен: удерживая оружие в сторону линии мишеней, доложить об окончании стрельбы, например:,,Капитан Іваненко стрельбу закончил".

9. Руководитель стрельб, убедившись, что изменение закінчиластрільбу, подает команду:,,Изменение, разряжай! Оружие - к обзору".

10. Осмотрев оружие каждого стрелка, руководитель подает команду:,,Осмотрено".

11. После обзора оружия руководитель стрельб подает команду:

,,Отбой".

12. Во время выполнения упражнений руководитель стрельб должен

находиться сзади изменения, которое стреляет, и не вмешиваться в действия

стрелков при условии сдержки ими мер безопасности и приемов стрельбы.

13. После окончания стрельбы руководитель дает команду собрать гильзы, проверить наличие оружия, магазинов, сумок для магазинов, проверяет правильность заполнения ведомости выдачи зарядов. Потом проводит анализ занятия и объявляет оценку за стрельбу каждому стрелку и органу(подразделению) внутренних дел, а также контролирует чистку оружия.

undefined