Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

фиксируются именно в этом дневнике. В самом начале отчета должна рассматриваться характеристика предприятия, на котором студент проходил ознакомительную практику. Это требования является общим для студентов всех специальностей. Дальнейшая структура отчета зависит от направления, в котором работал студент. Однако в любом случае отчет по ознакомительной практике должен иметь основную часть, в которой рассматривается решение той или иной задачи на производстве, а также заключение, в котором должно быть четко сформулирована основная идея решения поставленных задач.

Учебно-ознакомительная практика является необходимым условием и составной частью подготовки специалиста-экономиста и имеет целью закрепление экономических знаний и приобретение практических навыков по изученным дисциплинам.
ВВЕДЕНИЕ


Помимо производственной и преддипломной практики, студенту учебного заведения придется пройти ознакомительную практику, которая познакомит его с будущей профессией. Смысл ознакомительной

По-украински

фіксуються саме в цьому щоденнику. На самому початку звіту повинна розглядатися характеристика підприємства, на якому студент проходив ознайомлювальну практику. Це вимоги є загальним для студентів усіх спеціальностей. Подальша структура звіту залежить від напряму, в якому працював студент. Проте у будь-якому випадку звіт по ознайомлювальній практиці повинен мати основну частину, в якій розглядається рішення тієї або іншої задачі на виробництві, а також ув'язнення, в якому має бути чітке сформульована основна ідея рішення поставлених завдань.

Учбово-ознайомлювальна практика є необхідною умовою і складовою частиною підготовки фахівця-економіста і має на меті закріплення економічних знань і придбання практичних навичок по вивчених дисциплінах.
ВСТУП


Окрім виробничої і переддипломної практики, студентові учбового закладу доведеться пройти ознайомлювальну практику, яка познайомить його з майбутньою професією. Сенс
<<--- on-line translation is limited --->>