Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Студент як суб'єкт навчальної діяльності
II. Пізнавальні психічні процеси в діяльності студентів
III. Індивідуальні стилі навчально-пізнавальної діяльності
Висновки
Список використаної літератури
ВСТУП
Когнітивна психологія (від лат. cognition - знання, пізнання) — напрям в психології, який виник в США в кінці 1950-х — початку 1960-х р.р. на противагу біхевіоризму (від лат. behayious - поведінка, напрямок американської психології першої половини 20 ст.: вважав предметом психології не свідомість, а поведінку, розуміючи її як сукупність рухових і тих, що зводяться до них словесних і емоційних реакцій на впливи зовнішнього середовища). Підготовлений роботами К.Левіна та Е.Ч.Томлена, основні принципи сформульовані У.Найссером. Згідно когнітивної теорії особистості Дж.Келлі, кожна людина сприймає зовнішній світ інших людей і себе крізь призму створеної нею пізнавальної системи — "персональних

По-русски

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ
І. Студент как субъект учебной деятельности
II. Познавательные психические процессы в деятельности студентов
III. Индивидуальные стили учебно-познавательной деятельности
Выводы
Список использованной литературы
ВСТУПЛЕНИЕ
Когнитивная психология(от лат. cognition - знание, познание) - направление в психологии, которое возникло в США в конце 1950-х, - началу 1960-х р.р. в противовес бихевиоризма(от лат. behayious - поведение, направление американской психологии первой половины 20 в.: считал предметом психологии не сознание, а поведение, понимая ее как совокупность двигательных и тех, которые сводятся к ним словесных и эмоциональных реакций на влияния внешней среды). Подготовлен работами К.Левіна и Е.Ч.Томлена, основные принципы сформулированы У.Найссером. Согласно когнитивной теории личности Дж.Келлі, каждый человек воспринимает внешний мир других людей и себя сквозь призму созданной ею познавательной системы - "персональных